N(PH)OT

Ver­gader­ing 1 (08.30 uur — 9.30 uur)
A: “…en dan gaat ver­vol­gens de input in deze box om daar­na deze out­put te gener­eren, niet nadat er een kleine han­del­ing is ver­richt indi­en de uitkomst van de besluit­boom (die getrig­gered wordt alvorens de gegevens op het scherm ver­schi­j­nen) posi­tief uit­valt en er geen nadere check hoeft te wor­den uit­gevo­erd om een extra ver­i­fi­catie aan te vra­gen bij de daar­toe bevoegde instantie, zodat onmid­del­lijk overge­gaan kan wor­den tot het con­solid­eren en verzen­den van de data mid­dels de reeds bestaande inter­face.
Kan iedereen het daarmee eens zijn?”
B, C, D, E en ook F (die weliswaar iets lat­er bin­nenkwam maar toch nog de essen­tie van het ver­haal kon meekri­j­gen): “Ja.”
A: “OK. Dan kun­nen we dit bij deze aftikken. C, kun jij mijn schema even overne­men van het white­board en ver­w­erken in de notulen?”
C: “Ik maak wel een foto. Dat gaat veel sneller. En is stukken makke­lijk­er.”
A: “Wat jij wil.”

Ver­gader­ing 2 (13.00 uur — 14.00 uur)
A: “En dan zou ik nu graag nog even het schema willen tonen waarover we vanocht­end na weken uitvo­erig ver­gaderen ein­delijk overeen­stem­ming hebben weten te bereiken. C, zou je zo vrien­delijk willen zijn de foto via de beam­er te delen met de rest van de groep?”
C: “Natu­urlijk. Hier komt ie. Euh…, wacht even­t­jes. Da’s de ver­keerde. Ah, hier heb ik ‘m. Of nee, toch niet. Waar istie nu toch gebleven. Zojuist had ik ‘m nog. Ver­dorie, hoe kan dat nu. Euhm, als jul­lie even verder ver­gaderen dan zoek ik nog even verder. Of heeft iemand miss­chien vanocht­end aan­tekenin­gen gemaakt…?”

~ ~ ~

Een foto­blog in het kad­er van #PHOT (Pho­to on Tues­day).
Heb jij een foto voor dins­dag en een blog, doe mee en zet je link in de reac­tiebox bij Karin Ramak­er uit wiens cre­atieve kok­er deze opdracht komt.

~ ~ ~

    • Maar het is nu wel heel makke­lijk om snel een foto te mak­en van een schets op white­board of papi­er. Moet je ‘m ver­vol­gens natu­urlijk niet kwi­j­trak­en zoals me deze keer dus wel overk­wam…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets