Zondag, 26 augustus 2012

Chil­len

Zon­dag is voor mij een dag die lang­za­mer­hand steeds meer in het teken van muziek staat.  Luis­ter ik door de weeks voor­al ’s och­tends en ’s avonds naar muziek in de auto, op de zon­dag neem ik vaak wat meer de tijd om er echt voor te gaan zit­ten. En ik ben daar niet de eni­ge in. Zo is daar bij­voor­beeld de weke­lijk­se #pop­me­di­ta­tie stipt om 8 uur ver­zorgd door Ste­ven Gort als­ook het lied­je op zon­dag gebracht door Karin Rama­ker. Ik kan daar erg van genie­ten. Het is een com­bi­na­tie van her­ken­ning, maar ook van uit­kij­ken naar hope­lijk iets nieuws. Iets onbe­kends wat op de een of ande­re vage reden tot nu toe aan mijn aan­dacht was ont­snapt, maar een (soms twee­de) kans krijgt omdat ik de smaak van een aan­tal men­sen ben gaan waar­de­ren. Wat horen zij, wat ik tot dus­ver­re niet heb gehoord?

Een­zelf­de erva­ring heb ik ook met het radio­pro­gram­ma Afslag Thun­der Road wat elke zon­dag­avond van 18 tot 20 uur gepre­sen­teerd wordt door Dolf Jan­sen op Radio 6. Het is nog maar zel­den voor­ge­ko­men dat ik het pro­gram­ma niet hele­maal tot het ein­de beluis­ter wan­neer ik er een­maal met het bord op schoot goed voor ben gaan zit­ten. En het is ook nog maar zel­den voor­ge­ko­men dat na afloop ik niet van min­stens één artiest een aan­te­ke­ning heb gemaakt om een album of song op te zoe­ken. Waar­bij ik meer dan regel­ma­tig met het schaam­rood op mijn kaken ont­dek dat de artiest of band al jaren bestaat en ik er hoog­stens van heb gehoord zon­der er naar geluis­terd te hebben.

Dat haal ik dan zo snel moge­lijk in. Zoals van­avond met Lamb­chop

~ ~ ~

The Dai­ly Growl kwam deze avond tij­dens het twee­de uur kei­hard bij me naar bin­nen. Het intro had een soort van hyp­no­ti­se­ren­de wer­king op me, en in mijn onder­be­wus­te dwaal­de ik wat rond in de gan­gen van het zie­ken­huis waar mijn vader momen­teel ligt. Toen ik hem in mijn gedach­ten op zijn kamer zag lig­gen ging er een ril­ling door mijn lijf, die samen­viel met het zin­gen door Kurt Wag­ner van de openingzin: 

Thought i felt a chill

Nou, dan weet je het wel.