Keerpunt

Nog dezelfde dag dat David ver­nam dat zijn voor­ma­lige au-pair was overleden wurgde hij ’s avonds zijn kat.

Zo begint het korte ver­haal ‘De regels van het spel’. Wat vol­gt is een beschri­jv­ing van een man die zich bevri­jd voelt van de kete­nen uit het verleden en daar­door besluit het roer rad­i­caal om te gooien. Met ver­strekkende gevol­gen die niet alleen beperkt bli­jven tot de kat.

Het is een open­ingszin, vergelijk­baar met:

Als alti­jd keek Wil­fred eerst naar het tafelk­leed.

of:

Ren­nen!

en wel omdat het hier bij alle drie de start betekent van een in drukvorm ver­sch­enen kort ver­haal van mijn hand.
Mocht­en eerder al ‘Run, rab­bit. Run!’ en ‘Ome Cor’ opgenomen wor­den in respec­tievelijk de bun­dels ‘Adren­a­line’ en ’30 Open­barin­gen’, deze keer gaat het om de nieuw te ver­schi­j­nen bun­del ‘Keer­punt’.

Voor deze bun­del zijn alle door de jury goedgekeurde ver­halen inmid­dels geredi­geerd en aangepast, de boeklay­out uit­gekozen en de inhoud­sop­gave opgesteld. Ergens eind okto­ber, begin novem­ber zal het boek dan komen te ver­schi­j­nen bij uit­gev­er­ij Let­ter­Ri­jn.

Voor wie nieuws­gierig is gewor­den naar deze nieuwe bun­del met ver­halen van diverse auteurs ron­dom het the­ma ‘keer­punt’ raad ik aan om regel­matig mijn blog te bli­jven bezoeken. Zodra er meer nieuws is met betrekking tot datum van pub­li­catie en/of boekp­re­sen­tatie zal ik het hier melden. Want wie weet ga ik weer eens een poging wagen om een eigen vertelling pub­lieke­lijk voor te dra­gen. Dat schi­jn je niet te mogen mis­sen.

Ten overvloede ver­meld ik hier nog dat de twee eerder ver­sch­enen bun­dels nog gewoon te bestellen zijn. Stu­ur een email naar peterpellenaars@me.com en een gesigneerd exem­plaar komt uw kant uit voor de schap­pelijke pri­js van 10,- euro (exclusief verzend­kosten) per stuk.

~ ~ ~

5 Comments

Dank je. Leuk dat je een exem­plaar wilt hebben. Ik hou je op de hoogte wan­neer de bun­del uitkomt.
In dit geval was het voor de derde keer dat ik aan een soort van ver­halen­wed­stri­jd mee deed, geor­gan­iseerd door iemand die ik al van hyves ken. Deze keer heb ik in de redac­tie gezeten om alle door de jury goedgekeurde ver­halen door te lezen en te redi­geren. Was weer eens wat anders en erg leuk om te doen.

Da’s mooi 🙂
Zodra er meer nieuws te ver­melden valt over datum en pri­js, dan laat ik het (hier) weten. De verwacht­ing is dat ergens begin of mid­den novem­ber de bun­del zal ver­schi­j­nen.

Geef een reactie