Keerpunt

Nog dezelf­de dag dat David ver­nam dat zijn voor­ma­li­ge au-pair was over­le­den wurg­de hij ’s avonds zijn kat.

Zo begint het kor­te ver­haal ‘De regels van het spel’. Wat volgt is een beschrij­ving van een man die zich bevrijd voelt van de kete­nen uit het ver­le­den en daar­door besluit het roer radi­caal om te gooi­en. Met ver­strek­ken­de gevol­gen die niet alleen beperkt blij­ven tot de kat.

Het is een ope­nings­zin, ver­ge­lijk­baar met:

Als altijd keek Wil­fred eerst naar het tafelkleed.

of:

Ren­nen!

en wel omdat het hier bij alle drie de start bete­kent van een in druk­vorm ver­sche­nen kort ver­haal van mijn hand.
Moch­ten eer­der al ‘Run, rab­bit. Run!’ en ‘Ome Cor’ opge­no­men wor­den in res­pec­tie­ve­lijk de bun­dels ‘Adre­na­li­ne’ en ’30 Open­ba­rin­gen’, deze keer gaat het om de nieuw te ver­schij­nen bun­del ‘Keer­punt’.

Voor deze bun­del zijn alle door de jury goed­ge­keur­de ver­ha­len inmid­dels gere­di­geerd en aan­ge­past, de boek­lay­out uit­ge­ko­zen en de inhouds­op­ga­ve opge­steld. Ergens eind okto­ber, begin novem­ber zal het boek dan komen te ver­schij­nen bij uit­ge­ve­rij Let­ter­Rijn.

Voor wie nieuws­gie­rig is gewor­den naar deze nieu­we bun­del met ver­ha­len van diver­se auteurs rond­om het the­ma ‘keer­punt’ raad ik aan om regel­ma­tig mijn blog te blij­ven bezoe­ken. Zodra er meer nieuws is met betrek­king tot datum van publi­ca­tie en/of boek­pre­sen­ta­tie zal ik het hier mel­den. Want wie weet ga ik weer eens een poging wagen om een eigen ver­tel­ling publie­ke­lijk voor te dra­gen. Dat schijn je niet te mogen missen.

Ten over­vloe­de ver­meld ik hier nog dat de twee eer­der ver­sche­nen bun­dels nog gewoon te bestel­len zijn. Stuur een email naar peterpellenaars@me.com en een gesig­neerd exem­plaar komt uw kant uit voor de schap­pe­lij­ke prijs van 10,- euro (exclu­sief ver­zend­kos­ten) per stuk.