Kunst

Zeven schilder­i­jen terugge­bracht in Muse­um voor Gestolen Kun­st

ARNHEM — In het Arn­hemse Muse­um voor Gestolen Kun­st heeft maandag­mid­dag kort voor sluit­ingsti­jd een kun­stre­tour plaats­gevon­den, waar­bij zeven schilder­i­jen terugge­bracht zijn ter­wi­jl er nog volop bezoek­ers aan­wezig waren.

Het gaat om kunst­werken die opge­hangen wer­den op lege plekken die een ‘aanzien­lijke waarde’ verte­gen­wo­ordig­den toen zij nog te boek ston­den als voor­ma­lig hang­plek voor reeds lange tijd ontvreemd kunst­werk, beves­tigde de poli­tie dins­dag­mid­dag.

De recherche en foren­sis­che experts doen onder­zoek. De poli­tie kreeg van een beveilig­ings­bedri­jf laat in de namid­dag een meld­ing dat er een alarm ging bij het muse­um.

Het gaat om de vol­gende schilder­i­jen: Pablo Picas­so: ‘Tête d’Arlequin’ (1971), Hen­ri Matisse: ‘La Liseuse en Blanc et Jaune’ (1919), Claude Mon­et: ‘Water­loo Bridge, Lon­don’ (1901), Claude Mon­et: ‘Char­ing Cross Bridge, Lon­don’ (1901), Paul Gau­guin: ‘Femme devant une fenêtre ouverte, dite la Fiancée’ (1888), Mey­er de Haan: ‘Auto­por­trait’ (cir­ca 1889 — ’91), Lucian Freud: ‘Woman with Eyes Closed’ (2002)

Nitron Foun­da­tion

In het muse­um lopen ver­schil­lende ten­toon­stellin­gen over gestolen kun­st. Zo ont­breken er onder meer bronzen beelden en een aan­tal avant-gardis­tis­che werken uit de col­lec­tie van de Nitron Foun­da­tion.

De terugge­brachte schilder­i­jen zijn op het werk van Mey­er de Haan na onderdeel van de gestolen col­lec­tie van de Nitron Foun­da­tion die in het Muse­um van Gestolen Kun­st niet te zien was.

De woord­vo­er­ster van het Muse­um voor Gestolen Kun­st beves­tigde tegen­over Radio 1 eve­neens dat het om schilder­i­jen uit deze col­lec­tie gaat. “De zaal waar deze col­lec­tie niet te zien was, is afges­loten in ver­band met het onder­zoek, maar het gaat zeer waarschi­jn­lijk om lege plekken die een grote waarde had­den. Nu de schilder­i­jen terugge­bracht zijn is de waarde zien­dero­gen afgenomen.”

Pijn­lijk

Oud-directeur van het Muse­um voor Gestolen Kun­st Piet van Kram­p­en liet aan Radio 1 weten dat veel lege plekken voor gestolen schilder­i­jen uit de col­lec­tie van de Nitron Foun­da­tion, die momenteel in het muse­um niet te zien zijn, een waarde van 1 miljoen euro of meer verte­gen­wo­ordi­gen.

Boven­di­en is de gestolen col­lec­tie van een par­ti­c­uli­er, wat de terug­bren­gac­tie extra pijn­lijk maakt. Vol­gens Van Kram­p­en is het voor het muse­um uiterst moeil­ijk om de werken opnieuw te lat­en ste­len, omdat ze nu zo bek­end zijn.

Jubileum

De directeur van het Muse­um voor Gestolen Kun­st, Anja Emsenk, noemt de kun­stre­tour “heftig”. Ze vloog dins­dagocht­end terug naar Rot­ter­dam, nadat zij in het buiten­land van het nieuws op de hoogte werd gebracht. Aan de tele­foon onthield zij zich van verder com­men­taar.

Het Muse­um voor Gestolen Kun­st viert dit jaar haar 20-jarig bestaan en pak­te daarom extra uit met exposi­ties. Er waren spe­ci­aal daar­voor grote ten­ten ron­dom het muse­um opgezet om nog meer lege plekken te kun­nen tonen.

Waarde­loos

Terugge­brachte kun­st maakt de lege plekken vri­jwel meteen waarde­loos. Vol­gens Joop Ebbens, alge­meen directeur van veil­inghuis Julie’s in Ams­ter­dam, zou het wel een hele ”domme actie” zijn als de zeven schilder­i­jen uit het Muse­um voor Gestolen Kun­st zijn terugge­bracht om ze opnieuw te lat­en ste­len zodat de lege plekken daar­na nog meer in waarde zullen sti­j­gen. ”Nie­mand wil zijn vingers daar aan bran­den.”

Geschokt

De directeur reageert geschokt op de retourner­ing. ”Je moet met je poten ander­mans lege plekken niet vervuilen met terugge­brachte kun­st!” Lege plekken die gestolen kun­st verte­gen­wo­ordi­gen en die bij het veil­inghuis wor­den aangemeld, wor­den alti­jd zorgvuldig onder­zocht voor­dat het als zodanig wordt gereg­istreerd. Vol­gens hem staat alles wat gestolen is in com­put­erbe­standen, op inter­net en in cat­a­lo­gi. Musea en par­ti­c­ulieren die hun lege plekken ten­toon­stellen ver­wi­jzen daarom ook alti­jd naar deze overzicht­en.

”Verder werken we samen met het Art Loss Reg­is­ter in Enge­land, dat alles bijhoudt wat wereld­wi­jd gestolen wordt.”

Data­bank

Ook in Ned­er­land is de poli­tie bezig een data­bank voor gestolen kun­st op te zetten, weet Ebbens. Hij pleit ervoor hier meer mankracht op te zetten om ervoor te zor­gen dat terugge­brachte werken onmid­del­lijk wor­den verni­etigd voor­dat het pub­liek er hoogte van kri­jgt, zodat musea en par­ti­c­ulieren niet bang hoeven te zijn dat hun gestolen col­lec­tie in waarde zal dalen.

Ramp

Ook de bezoek­ers die totaal onverwacht met de terugge­brachte kun­st wer­den gecon­fron­teerd reageer­den vee­lal over­stu­ur. Een enkel­ing barste zelfs in snikken uit. De aan­blik van een bont gescha­keerd mid­deleeuws tafer­eel op een eens zo lege rust­gevende witte plek was dan ook iets wat velen maar moeil­ijk kon­den ver­dra­gen. “Heiligschen­nis” of “Kun­st­bar­bar­ij” waren dan ook veel geho­orde ver­wensin­gen aan het adres van de terug­brengers die in alle con­ster­natie hebben kun­nen ontsnap­pen voor­dat de poli­tie ter plekke was.

Toch dien­den zich vanocht­end alweer de eerste onver­mi­jdelijke ‘ramp­to­eris­ten’ aan die wel eens met eigen ogen wilden zien hoe die tot voor kort zo beroemde lege plekken nu verd­we­nen waren. De ironie dat ze zoveel oog had­den voor unieke lege plekken die aan het oog ont­trokken waren, ter­wi­jl er verder nog zoveel prachtige lege plekken ten­toongesteld zijn in het muse­um, ont­ging hen volkomen.

~ ~ ~

Mijn bij­drage voor #wot dd 18/10/2012
Wat is wot? => Write on Thurs­day, een blogini­ti­atief van Karin Ramak­er

Deze week is het woord KUNST:
het mak­en van unieke cre­atieve din­gen, zoals een schilder­ij of een beeld, of de pro­ducten zelf ~ Het is niet mogelijk een deter­minerende defin­i­tie te geven, omdat kun­st een soci­ol­o­gisch, psy­chol­o­gisch én his­torisch gebon­den begrip is. En dus con­tinu in beweg­ing. Kun­st is in die zin een verza­mel­be­grip voor het totaal aan kun­s­tu­itin­gen ~ iets moois dat door mensen gemaakt is

~ ~ ~

8 Comments

Geef een reactie