Kunst

Zeven schil­de­rij­en terug­ge­bracht in Muse­um voor Gesto­len Kunst

ARNHEM — In het Arn­hem­se Muse­um voor Gesto­len Kunst heeft maan­dag­mid­dag kort voor slui­tings­tijd een kunst­re­t­our plaats­ge­von­den, waar­bij zeven schil­de­rij­en terug­ge­bracht zijn ter­wijl er nog vol­op bezoe­kers aan­we­zig waren.

Het gaat om kunst­wer­ken die opge­han­gen wer­den op lege plek­ken die een ‘aan­zien­lij­ke waar­de’ ver­te­gen­woor­dig­den toen zij nog te boek ston­den als voor­ma­lig hang­plek voor reeds lan­ge tijd ont­vreemd kunst­werk, beves­tig­de de poli­tie dinsdagmiddag.

De recher­che en foren­si­sche experts doen onder­zoek. De poli­tie kreeg van een bevei­li­gings­be­drijf laat in de namid­dag een mel­ding dat er een alarm ging bij het museum.

Het gaat om de vol­gen­de schil­de­rij­en: Pablo Picas­so: ‘Tête d’Arlequin’ (1971), Hen­ri Matis­se: ‘La Liseu­se en Blanc et Jau­ne’ (1919), Clau­de Monet: ‘Water­loo Brid­ge, Lon­don’ (1901), Clau­de Monet: ‘Cha­ring Cross Brid­ge, Lon­don’ (1901), Paul Gau­guin: ‘Fem­me devant une fenê­tre ouver­te, dite la Fian­cée’ (1888), Mey­er de Haan: ‘Auto­port­rait’ (cir­ca 1889 — ’91), Luci­an Freud: ‘Woman with Eyes Clo­sed’ (2002)

Nitron Foun­da­ti­on

In het muse­um lopen ver­schil­len­de ten­toon­stel­lin­gen over gesto­len kunst. Zo ont­bre­ken er onder meer bron­zen beel­den en een aan­tal avant-gar­dis­ti­sche wer­ken uit de col­lec­tie van de Nitron Foundation.

De terug­ge­brach­te schil­de­rij­en zijn op het werk van Mey­er de Haan na onder­deel van de gesto­len col­lec­tie van de Nitron Foun­da­ti­on die in het Muse­um van Gesto­len Kunst niet te zien was.

De woord­voer­ster van het Muse­um voor Gesto­len Kunst beves­tig­de tegen­over Radio 1 even­eens dat het om schil­de­rij­en uit deze col­lec­tie gaat. “De zaal waar deze col­lec­tie niet te zien was, is afge­slo­ten in ver­band met het onder­zoek, maar het gaat zeer waar­schijn­lijk om lege plek­ken die een gro­te waar­de had­den. Nu de schil­de­rij­en terug­ge­bracht zijn is de waar­de zien­der­ogen afgenomen.”

Pijn­lijk

Oud-direc­teur van het Muse­um voor Gesto­len Kunst Piet van Kram­pen liet aan Radio 1 weten dat veel lege plek­ken voor gesto­len schil­de­rij­en uit de col­lec­tie van de Nitron Foun­da­ti­on, die momen­teel in het muse­um niet te zien zijn, een waar­de van 1 mil­joen euro of meer vertegenwoordigen.

Boven­dien is de gesto­len col­lec­tie van een par­ti­cu­lier, wat de terug­bren­g­ac­tie extra pijn­lijk maakt. Vol­gens Van Kram­pen is het voor het muse­um uiterst moei­lijk om de wer­ken opnieuw te laten ste­len, omdat ze nu zo bekend zijn.

Jubi­le­um

De direc­teur van het Muse­um voor Gesto­len Kunst, Anja Emsenk, noemt de kunst­re­t­our “hef­tig”. Ze vloog dins­dag­och­tend terug naar Rot­ter­dam, nadat zij in het bui­ten­land van het nieuws op de hoog­te werd gebracht. Aan de tele­foon ont­hield zij zich van ver­der commentaar.

Het Muse­um voor Gesto­len Kunst viert dit jaar haar 20-jarig bestaan en pak­te daar­om extra uit met expo­si­ties. Er waren spe­ci­aal daar­voor gro­te ten­ten rond­om het muse­um opge­zet om nog meer lege plek­ken te kun­nen tonen.

Waar­de­loos

Terug­ge­brach­te kunst maakt de lege plek­ken vrij­wel met­een waar­de­loos. Vol­gens Joop Ebbens, alge­meen direc­teur van vei­ling­huis Julie’s in Amster­dam, zou het wel een hele ”dom­me actie” zijn als de zeven schil­de­rij­en uit het Muse­um voor Gesto­len Kunst zijn terug­ge­bracht om ze opnieuw te laten ste­len zodat de lege plek­ken daar­na nog meer in waar­de zul­len stij­gen. ”Nie­mand wil zijn vin­gers daar aan branden.”

Geschokt

De direc­teur rea­geert geschokt op de retour­ne­ring. ”Je moet met je poten ander­mans lege plek­ken niet ver­vui­len met terug­ge­brach­te kunst!” Lege plek­ken die gesto­len kunst ver­te­gen­woor­di­gen en die bij het vei­ling­huis wor­den aan­ge­meld, wor­den altijd zorg­vul­dig onder­zocht voor­dat het als zoda­nig wordt gere­gi­streerd. Vol­gens hem staat alles wat gesto­len is in com­pu­ter­be­stan­den, op inter­net en in cata­lo­gi. Musea en par­ti­cu­lie­ren die hun lege plek­ken ten­toon­stel­len ver­wij­zen daar­om ook altijd naar deze overzichten.

”Ver­der wer­ken we samen met het Art Loss Regis­ter in Enge­land, dat alles bij­houdt wat wereld­wijd gesto­len wordt.”

Data­bank

Ook in Neder­land is de poli­tie bezig een data­bank voor gesto­len kunst op te zet­ten, weet Ebbens. Hij pleit ervoor hier meer man­kracht op te zet­ten om ervoor te zor­gen dat terug­ge­brach­te wer­ken onmid­del­lijk wor­den ver­nie­tigd voor­dat het publiek er hoog­te van krijgt, zodat musea en par­ti­cu­lie­ren niet bang hoe­ven te zijn dat hun gesto­len col­lec­tie in waar­de zal dalen.

Ramp

Ook de bezoe­kers die totaal onver­wacht met de terug­ge­brach­te kunst wer­den gecon­fron­teerd rea­geer­den veel­al over­stuur. Een enke­ling barste zelfs in snik­ken uit. De aan­blik van een bont gescha­keerd mid­del­eeuws tafe­reel op een eens zo lege rust­ge­ven­de wit­te plek was dan ook iets wat velen maar moei­lijk kon­den ver­dra­gen. “Hei­lig­schen­nis” of “Kunst­bar­ba­rij” waren dan ook veel gehoor­de ver­wen­sin­gen aan het adres van de terug­bren­gers die in alle con­ster­na­tie heb­ben kun­nen ont­snap­pen voor­dat de poli­tie ter plek­ke was.

Toch dien­den zich van­och­tend alweer de eer­ste onver­mij­de­lij­ke ‘ramp­toe­ris­ten’ aan die wel eens met eigen ogen wil­den zien hoe die tot voor kort zo beroem­de lege plek­ken nu ver­dwe­nen waren. De iro­nie dat ze zoveel oog had­den voor unie­ke lege plek­ken die aan het oog ont­trok­ken waren, ter­wijl er ver­der nog zoveel prach­ti­ge lege plek­ken ten­toon­ge­steld zijn in het muse­um, ont­ging hen volkomen.

~ ~ ~

Mijn bij­dra­ge voor #wot dd 18/10/2012
Wat is wot? => Wri­te on Thurs­day, een blo­gi­ni­ti­a­tief van Karin Ramaker

Deze week is het woord KUNST:
het maken van unie­ke cre­a­tie­ve din­gen, zoals een schil­de­rij of een beeld, of de pro­duc­ten zelf ~ Het is niet moge­lijk een deter­mi­ne­ren­de defi­ni­tie te geven, omdat kunst een soci­o­lo­gisch, psy­cho­lo­gisch én his­to­risch gebon­den begrip is. En dus con­ti­nu in bewe­ging. Kunst is in die zin een ver­za­mel­be­grip voor het totaal aan kunst­ui­tin­gen ~ iets moois dat door men­sen gemaakt is