Concentratie

Wan­neer ze begint te pra­ten hoor ik aan haar toon dat het deze keer menens is. Snel maak ik een bere­ke­ning uit het hoofd. Maar daar gaat het niet om, dat doet er niet toe. Wan­neer het voor haar menens is, dan is het menens. Zo sim­pel is dat. Dat heeft ze mij de vori­ge keren ook al dui­de­lijk gemaakt. Wat ik er ook van mag vin­den. Ik neem me dus voor goed op te let­ten. Het kan wel eens belang­rijk zijn. Mijn bei­de han­den vouw ik tegen elkaar en maak er een soort steun­tje van waar ik mijn kin in laat zak­ken zodat ik een ont­span­nen hou­ding kan aan­ne­men om nog beter te kun­nen luis­te­ren. Alle aan­dacht richt ik op haar. Ik sluit me af voor alles wat zich om mij heen afspeelt. Voor even­tjes niet zij­de­lings kij­ken naar het voet­bal op tv, ver­strooid door de krant blij­ven bla­de­ren of de plan­ning voor mor­gen nog eens door­ne­men. Hoe moei­lijk kan dat zijn? Zodat er niets over­blijft dan alleen zij en ik. De rest is bij­zaak. Wat zeg ik? Zelfs nog min­der. Het mag geen enke­le zaak spe­len. Hele­maal niets. Mis­schien moet ik mezelf ook nog wel weg­cij­fe­ren. Een bewijs van tota­le opof­fe­ring voor haar. Zij, die nu spreekt op gea­gi­teer­de toon over zaken die ik niet vat. Omdat ik nog niet genoeg gecon­cen­treerd ben. Nog teveel met de set­ting bezig ben. Nog teveel van mezelf bewust ben. Ter­wijl ik zo mijn best doe. Wat zij gega­ran­deerd niet door heeft. Omdat zij niet hoort hoe mooi de muziek is die nu op de ach­ter­grond speelt. Daar geen waar­de­ring voor heeft. Wel de focus heeft die mij nog steeds niet gege­ven is. Dat kan beter. Dat moet beter. Want anders raak ik haar kwijt. Ik moet echt pro­be­ren alleen nog naar haar te luis­te­ren. Niet aan ande­re din­gen den­ken. Zeker niet alvast pro­be­ren een weer­woord te for­mu­le­ren. Of een inschat­ting maken hoe het leven zon­der haar zou kun­nen zijn. Als­of dat vrij­ge­zel­le leven­tje zo slecht was. Nee, eerst gewoon luis­te­ren. Het over me heen laten komen. Mezelf voor even­tjes uitschakelen

~ ~ ~

6 reacties op “Concentratie”

    1. Zo zie je maar dat met een beet­je con­cen­tra­tie meer moge­lijk is dan je op voor­hand zou denken.
      Bedankt voor de focus!

Reacties zijn uitgeschakeld.