Uitdaging

Nadat ik ergens dit jaar de boe­ken­si­te good­reads had ont­dekt aar­zel­de ik niet om er met­een een account aan te maken. Ver­vol­gens ben ik wat titels uit mijn ver­za­me­ling gaan toe­voe­gen om op basis van deze selec­tie nieu­we lees­tips te kun­nen ont­van­gen. En als laat­ste heb ik een streef­ge­tal aan­ge­maakt voor het aan­tal boe­ken wat ik in 2012 wil­de lezen. Omdat ik wist dat het (voor­al in de twee­de helft) een druk jaar zou gaan wor­den, heb ik de lat niet te hoog gelegd: 25 stuks, ofte­wel elke twee weken een boek weg­le­zen.

En nu, met nog één week te gaan, lijkt dit ook te gaan luk­ken.

Dit is de lijst die ik tot nu toe gele­zen heb:

 1. Eve­ry­thing is illu­mi­na­ted — Jona­than Saf­ran Foer
 2. Adem­ha­len onder de maan — Ingmar Heyt­ze
 3. Het trom­mel­vel — Artu­ro Pérez-Rever­te
 4. Hel­de­re hemel — Tom Lanoye
 5. Impe­ri­al bedrooms — Bret Eas­ton Ellis
 6. Will­po­wer: Redis­co­ve­ring the gre­a­test human strength — Roy F. Bau­meis­ter
 7. A widow for one year — John Irving
 8. The shal­lows: What the inter­net is doing to our brains — Nicho­las G. Car
 9. Het dag­boek van Petr Ginz — Petr Ginz
 10. The gre­at Gats­by — F. Scott Fitz­gerald
 11. De lei­band — Vanes­sa Duri­ès
 12. Dis­pat­ches — Michael Herr
 13. Voch­ti­ge stre­ken — Char­lot­te Roche
 14. Gone girl — Gil­li­an Flynn
 15. Super Freak­ono­mics — Ste­ven D. Levitt & Step­hen J. Dub­ner
 16. Onwe­tend­heid — Milan Kun­de­ra
 17. De pia­no­man — J. Bern­lef
 18. Rei­zen zon­der John: Op zoek naar Ame­ri­ka — Geert Mak
 19. Tra­vels with Char­ley: In search of Ame­ri­ca — John Stein­beck
 20. Sim­pli­ci­ty: The new com­pe­ti­ti­ve advan­ta­ge… — Bill Jen­sen
 21. Incen­di­a­ry — Chris Clea­ve
 22. After the qua­ke — Haruki Mura­kami
 23. Lio­nel Asbo — Mar­tin Amis

En momen­teel ben ik bezig in Mao’s mas­sa­moord door Frank Diköt­ter en Makers door Cory Doc­torow. Met nog een aan­tal vrije dagen voor de boeg moet dit te doen zijn.

Wan­neer ik daad­wer­ke­lijk deze laat­ste twee boe­ken op tijd uit krijg, dan heb ik dus in totaal 25 boe­ken gele­zen. Omge­re­kend naar het aan­tal blad­zij­des kom je uit op onge­veer 5700. Dat is meer dan 100 per week.

2012 target

2012 Reading Challenge
Peter has
read 23 books toward his goal of 25 books.
hide
23 of 25 (92%)
view books

 

Terug­kij­kend hoe het dit jaar gegaan is, moet ik toe­ge­ven dat het eigen­lijk heel erg is mee­ge­val­len. Door op de site bij elke start van een nieuw boek dit te aan te geven en daar­na de lees­vor­de­rin­gen regel­ma­tig te ver­mel­den ging het als van­zelf. Het gaf een soort van drang om door te blij­ven lezen. Tege­lij­ker­tijd kreeg ik bij het inlog­gen tel­kens weer nieu­we lees­tips, ‑vor­de­rin­gen of reviews van ande­re enthou­si­as­te lezers onder de ogen. Dat voel­de ook als een sti­mu­lans om te blij­ven lezen.

Voor vol­gend jaar zet ik dus opnieuw een doel­stel­ling. Dit­maal leg ik de lat iets­jes hoger: 30 boe­ken of anders mini­maal 6000 blad­zij­des. Het moet ten­slot­te wel een uit­da­ging blij­ven 😉

Wie doet er mee?

~ ~ ~

Voor wie geen zin heeft om een good­read account aan te maken heb ik een apar­te pagi­na aan­ge­maakt op mijn blog om mijn lees­vor­de­rin­gen te delen.

~ ~ ~

10 reacties op “Uitdaging”

 1. Leuk! ik ont­dek­te je site via Hob­by­blog­ger, heb je met­een in mijn feed gezet. Mijn doel­stel­ling qua boe­ken lezen ligt iets hoger, maar weet nog niet exac­te wat ik alle­maal ga lezen. Ik krijg door jouw bericht weer nieu­we impuls om er mee aan de gang te gaan. Dank daar voor!

  1. Dank je! Inmid­dels is jouw site ook opge­no­men in mijn blo­groll pagi­na 🙂
   Mijn doel­stel­ling ligt eigen­lijk ook veel hoger, maar ik moet rea­lis­tisch blij­ven gezien de hoe­veel­heid uren die in mijn werk (en ande­re hobby’s gaan). Dus dan kan ik wel een tar­get van 50 boe­ken neer­zet­ten, maar dan weet ik zeker dat ik hal­ver­we­ge teleur­ge­steld afhaak. Nu blijft het een tar­get die te doen is.

 2. Ik heb ook een account op good­reads, maar ik heb het nog niet gebruikt. Werkt dat goed, dat sys­teem met die aan­ra­ders? Ik was eer­lijk gezegd een beet­je bang dat ik over­spoeld zou wor­den door ‘vijf­tig tin­ten grijs’-recensies en der­ge­lij­ke!
  Ik ken maar enke­le titels uit jouw lijst, maar het wordt wel met­een dui­de­lijk dat het geen Aspe-thril­lers zijn die je gele­zen hebt! Dan vind ik 25 boe­ken echt wel al een ster­ke pres­ta­tie. (er staan trou­wens boe­ken in jouw lijst die ik zelf ook nog wil lezen in één van de komen­de jaren).
  Ik hou ove­ri­gens een tel­ler bij op mijn blog en ik heb net gemerkt dat ik toe­val­lig ook op 23 sta. Bij mij zul­len er ech­ter wel geen titels meer bij­ko­men tus­sen nu en ein­de­jaar vrees ik en het aan­tal blad­zij­den zal ook wel een stuk lager lig­gen (de heden­daag­se Fran­se lite­ra­tuur die ik voor school moest lezen, neigt blijk­baar een beet­je naar beknopt­heid — ‘k geloof dat het dik­s­te boek­je van de vijf 130 pagina’s tel­de!)

  1. Tot nu toe krijg ik best wel inte­res­san­te lees­tips voor­ge­scho­teld op basis van wat ik gele­zen heb. Wan­neer je seri­eus een rating aan­geeft van de boe­ken die je gele­zen hebt, dan lijkt in mijn geval wel te wer­ken.
   De lijst die ik dit jaar heb gele­zen is een rede­lij­ke mix van mijn inte­res­ses: neder­land­se en bui­ten­land­se lite­ra­tuur; geschie­de­nis; inter­net; soci­o­lo­gie.
   Aspe-thril­lers ken ik niet, hoe­wel ik thril­lers ook graag lees. En eigen­lijk lees ik alles wat los en vast zit, mocht ik er de tijd voor heb­ben.
   Ik zal je blog toe­voe­gen aan mijn blo­groll, dan kan ik je een beet­je ‘in de gaten hou­den’ voor wat betreft je lees­ge­drag 😉

   1. Bedankt! Ik volg jouw blog ook (sinds ik een tijd­je gele­den gele­zen heb dat je Mura­kami appre­ci­eert — dat is mijn lie­ve­lings­au­teur 😉 ) Pie­ter Aspe is een Bel­gi­sche thril­ler­schrij­ver, die twee thril­lers per jaar uit­brengt, die héél gemak­ke­lijk lezen (ik heb ove­ri­gens niets tegen het gen­re an sich hoor). Een fout­je van mijn kant: als ik Neder­lands­ta­li­ge blogs lees, ga ik er altijd van­uit dat de schrij­ver ook een Belg is — ik zie nu pas het .nl ach­ter je link staan!

    1. Het was eer­der mijn fout­je. Ik dacht dat Aspe een soort gen­re was, en leg­de niet de link naar Pie­ter Aspe waar ik wel al van gehoord heb, maar nog nooit iets van gele­zen. En wat Bel­gië betreft, ik kom uit Mier­lo-Hout in Bra­bant en dat ligt niet zo ver van de bel­gi­sche grens van­daan. En zeker ik mijn jeugd ben ik er veel­vul­dig geweest.

 3. Dit vind ik gewel­dig!
  Ikzelf lees op dit moment ‘Taal is zeg maar echt mijn ding’ van Pau­lien Cor­ne­lis­se. Naast mijn bed ligt ‘1812’ van Adam Zamoy­ski (voor de twee­de keer in begon­nen, zo mooi..) naast ‘Her­sen­schim­men’ van Bern­lef en ‘De vrouw als kar­re­tje’ van Jan Mul­der. Alles door elkaar..

  1. Leuk lees­lijst­je! Zelf heb ik ‘1812’ ook klaar­lig­gen om bin­nen­kort in 2013 te gaan lezen. Heb je die afle­ve­ring van Joost Prin­sen gezien, waar­in hij zijn fami­lie stam­boom onder­zoekt en een fami­lie­lid heeft die met Napo­le­on is mee­ge­trok­ken naar Rus­land? Hij reist in de voet­spo­ren van dat fami­lie­lid en gebruikt regel­ma­tig het boek ‘1812’ om meer te weten te komen over de ont­be­rin­gen van deze reis.
   Inmid­dels heb ik in mijn blogme­nu een pagi­na ‘lees­lijst’ aan­ge­maakt waar ik mijn lees­vor­de­rin­gen ga bij­hou­den.
   Ga je ook een good­read account aan­ma­ken? Zou ik wel leuk vin­den.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *