Maandag, 24 december 2012

Seri­eus!

Een jaar gele­den schreef ik op 23 decem­ber het blog Iede­re dag blog­le­zen, over mijn klei­ne erger­nis dat zoveel blog­gers altijd maar naar­stig op zoek zijn naar nog meer lezers voor hun blog, ter­wijl ze zelf (in mijn ogen) ver­za­ken om ande­re blogs te lezen of een reac­tie ach­ter te laten. De titel was een ver­wij­zing naar het ini­ti­a­tief van @Elja1op1 om bij aan­vang van het nieu­we jaar met een aan­tal #blog­praat-enthou­si­as­te­lin­gen iede­re dag te gaan blog­gen. Op 25 decem­ber schreef ik het blog Making the Dif­fe­ren­ce — 7, waar­in ik stoer aan­gaf ook mee te gaan doen met het iede­re dag blog­gen. Met als gehei­me agen­da tevens het voor­ne­men om ook iede­re dag te gaan blog­le­zen. Ik kon mijn eigen terecht­wij­zing rich­ting mede­blog­gers ten­slot­te niet naast me neer­leg­gen. Ster­ker, ik zou het goe­de voor­beeld gaan geven.

Zon­der het start­sein van 1 janu­a­ri af te wach­ten begon ik met­een aan de mij opge­leg­de taak. Waar­om wach­ten? Ik had de tijd aan­ge­zien het kerst­va­kan­tie was. De blogs kwa­men de vol­gen­de dagen als van­zelf. Ook de weken daar­na. Althans, in mijn hoofd vorm­den zich con­ti­nu onaf­fe gedach­tes en frag­men­ten van kor­te ver­ha­len. Alleen ont­brak het mij steeds vaker aan vol­doen­de tijd om het op een voor mij accep­ta­be­le manier uit te wer­ken. Na ruim twee maan­den gaf ik het op. De rest van het jaar heb ik iede­re week geblogd. Meer­de­re keren zelfs. Tot­dat hier zelfs op het eind van het jaar de klad in kwam. Ik laat hier maar in het mid­den hoe het met het blog­le­zen bij ande­ren is vergaan.

Het blog dat ik vorig jaar op 24 decem­ber schreef, Ken je beper­kin­gen, bleek ach­ter­af rede­lijk omi­neus te zijn geweest. Als titel dan, ver­der had het niets met blog­gen te maken.

In totaal heb ik dit jaar tot nu toe meer dan 150 blogs geschre­ven. Een aan­tal waar ik op zich best wel trots op ben. Ook op de kwa­li­teit. Maar het wordt weer tijd dat ik er meer aan­dacht aan ga beste­den. Het schrij­ven is er onge­merkt teveel bij inge­scho­ten. Dus ga ik mezelf opnieuw het strak­ke rit­me van een dage­lijks blog opleg­gen. Omdat het mij begin dit jaar in slechts twee maan­den toch gehol­pen heeft om enke­le nieu­we blog­pa­den te bewan­de­len. Wan­neer de dead­line nadert kun je soms ver­ras­send cre­a­tief uit de hoek komen. En soms ook niet. Maar heb je weer wel iets over jezelf geleerd.

Daar­om begin ik er aan. En zie wel waar het schip strandt. Ik ken mijn beper­kin­gen onder­tus­sen. Net zoals de dj’s van Radio3 elk jaar opnieuw het gla­zen huis betre­den voor hun peri­o­de van vas­ten voor een goed doel, zo stap ik in het avon­tuur van iede­re dag blog­gen om er later wij­zer en gelou­terd uit te komen.

Wish me luck en volg me in mijn gla­zen bloghuis!