Categorieën
Blogpost

Maandag, 24 december 2012

Seri­eus!

Een jaar gele­den schreef ik op 23 decem­ber het blog Iede­re dag blog­le­zen, over mijn klei­ne erger­nis dat zoveel blog­gers altijd maar naar­stig op zoek zijn naar nog meer lezers voor hun blog, ter­wijl ze zelf (in mijn ogen) ver­za­ken om ande­re blogs te lezen of een reac­tie ach­ter te laten. De titel was een ver­wij­zing naar het ini­ti­a­tief van @Elja1op1 om bij aan­vang van het nieu­we jaar met een aan­tal #blog­praat-enthou­si­as­te­lin­gen iede­re dag te gaan blog­gen. Op 25 decem­ber schreef ik het blog Making the Dif­fe­ren­ce — 7, waar­in ik stoer aan­gaf ook mee te gaan doen met het iede­re dag blog­gen. Met als gehei­me agen­da tevens het voor­ne­men om ook iede­re dag te gaan blog­le­zen. Ik kon mijn eigen terecht­wij­zing rich­ting mede­blog­gers ten­slot­te niet naast me neer­leg­gen. Ster­ker, ik zou het goe­de voor­beeld gaan geven.

Zon­der het start­sein van 1 janu­a­ri af te wach­ten begon ik met­een aan de mij opge­leg­de taak. Waar­om wach­ten? Ik had de tijd aan­ge­zien het kerst­va­kan­tie was. De blogs kwa­men de vol­gen­de dagen als van­zelf. Ook de weken daar­na. Althans, in mijn hoofd vorm­den zich con­ti­nu onaf­fe gedach­tes en frag­men­ten van kor­te ver­ha­len. Alleen ont­brak het mij steeds vaker aan vol­doen­de tijd om het op een voor mij accep­ta­be­le manier uit te wer­ken. Na ruim twee maan­den gaf ik het op. De rest van het jaar heb ik iede­re week geblogd. Meer­de­re keren zelfs. Tot­dat hier zelfs op het eind van het jaar de klad in kwam. Ik laat hier maar in het mid­den hoe het met het blog­le­zen bij ande­ren is vergaan.

Het blog dat ik vorig jaar op 24 decem­ber schreef, Ken je beper­kin­gen, bleek ach­ter­af rede­lijk omi­neus te zijn geweest. Als titel dan, ver­der had het niets met blog­gen te maken.

In totaal heb ik dit jaar tot nu toe meer dan 150 blogs geschre­ven. Een aan­tal waar ik op zich best wel trots op ben. Ook op de kwa­li­teit. Maar het wordt weer tijd dat ik er meer aan­dacht aan ga beste­den. Het schrij­ven is er onge­merkt teveel bij inge­scho­ten. Dus ga ik mezelf opnieuw het strak­ke rit­me van een dage­lijks blog opleg­gen. Omdat het mij begin dit jaar in slechts twee maan­den toch gehol­pen heeft om enke­le nieu­we blog­pa­den te bewan­de­len. Wan­neer de dead­line nadert kun je soms ver­ras­send cre­a­tief uit de hoek komen. En soms ook niet. Maar heb je weer wel iets over jezelf geleerd.

Daar­om begin ik er aan. En zie wel waar het schip strandt. Ik ken mijn beper­kin­gen onder­tus­sen. Net zoals de dj’s van Radio3 elk jaar opnieuw het gla­zen huis betre­den voor hun peri­o­de van vas­ten voor een goed doel, zo stap ik in het avon­tuur van iede­re dag blog­gen om er later wij­zer en gelou­terd uit te komen.

Wish me luck en volg me in mijn gla­zen bloghuis!

6 reacties op “Maandag, 24 december 2012”

Ik zou dage­lijks blog­gen eer­lijk gezegd zelf niet zien zit­ten. Blog­gen is echt wel een tijd­ro­ven­de bezig­heid — net als blogs lezen. Ik kan dat eigen­lijk nu al alle­maal niet bij­hou­den. Momen­teel heb ik nog 50 onge­le­zen blogjes op mijn blog­lo­vin’ staan… (en ‘k geloof dat die bericht­jes alle­maal hoog­uit één à twee weken oud zijn).
‘k Vind het wel heel knap als men­sen dat wél kun­nen! Heel veel suc­ces dus ermee — het is inder­daad een hele goe­de cre­a­tie­ve oefening 🙂

Blog­gen kan zeker een tijd­ro­ven­de bezig­heid zijn, en som­mi­ge blogs heb­ben die tijd ook nodig. Maar tege­lij­ker­tijd is het ook uit­da­gend om snel­ler, intu­ï­tie­ver te gaan blog­gen en zien wat er dan ont­staat. Het kan bevrij­dend wer­ken omdat je vaak tegen inter­ne drem­pels aan zit te hik­ken die je belem­me­ren om op die ‘post’ knop te druk­ken. Mis­schien moet je het ook eens een tijd­je pro­be­ren en erva­ren wat het met je doet. Gewoon. Omdat het kan.

Ik weet het, en daar­voor heb ik ook alle res­pect. Zelf ben ik zo’n iede­re­dag­blog­ger die bij het min­ste of gering­ste alweer afhaakt. Maar we gaan het voor de zoveel­ste keer weer eens proberen.
En wat het lezen van 1 van de 2 betreft. Ook dat is er de laat­ste tijd bij inge­scho­ten maar hoop ik weer op te pak­ken. Alleen ver­ver­sen jouw blogs op de een of ande­re manier niet in mijn blo­groll waar­door ik ze vaak over het hoofd zie. Heel vreemd.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *