Maandag, 31 december 2012

Ein­de

Nee hoor, zei de man op de radio. Hij bleef gewoon vuur­werk kopen en afste­ken. Dat had hij altijd al gedaan. En zou hij altijd blij­ven doen. Maar wat nu als het mis ging, wil­de de inter­vie­wer weten. Wat zou er mis moe­ten gaan, zei de man. Nou, zo pro­beer­de de inter­vie­wer, dat bij­voor­beeld het vuur­werk te vroeg ont­ploft. Dan ont­ploft het maar te vroeg, was de laco­nie­ke reac­tie van de man. Je kunt wel over­al reke­ning mee hou­den. Maar wat blijft er dan nog over?

Hij vond het maar gezeur. De man op de radio. Net als met ex-rokers. Die gin­gen daar­na ook ineens zo fana­tiek tegen het roken tekeer. Als­of ze het licht had­den gezien. Rot toch op! Hij was zo niet. Eens een vuur­werk­lief­heb­ber. Altijd een vuur­werk­lief­heb­ber. Nie­mand die hem dat zou afne­men! Ook al moest hij tegen­woor­dig de grens over om nog wat fat­soen­lijk vuur­werk te kun­nen bemach­ti­gen. Want wat er nu in de neder­land­se win­kels lag. Dat kon je met geen moge­lijk­heid meer vuur­werk noe­men. Nee, dan de cobra’s en can­non shot big boy’s die ze in het bui­ten­land ver­koch­ten. Ille­gaal mis­schien. Maar wel het bete­re werk. En het was ten­slot­te maar één keer per jaar nieuw­jaar. Dus waar heb­ben we het over met z’n allen? De men­sen heb­ben van­daag de dag alle­maal een veel te kort lont­je. Dat was het probleem.

Wacht, hij zou eens laten zien hoe onschul­dig zo’n stuk­je vuur­werk was.

~ ~ ~

Bij deze wens ik ieder­een een vei­li­ge jaar­wis­se­ling en een geluk­kig nieuw­jaar! Laat 2013 als­nog bren­gen wat 2012 heeft nage­la­ten. En mocht u niets meer te wen­sen heb­ben, laat dan eens uw gedach­ten en hulp uit­gaan naar een­ie­der die (nog) niet in die geluk­ki­ge omstan­dig­he­den ver­keert. Samen kun­nen we de wereld veranderen!