Context — 4

Snap dan toch dat ik allang op die ele­men­taire deelt­jes van jou ben uit­gekeken!
Wat? Hoe bedoel je? Waar heb je het over?

[Wacht. Stuk­je terugspoe­len en dan opnieuw.

Ik was dus al een tijd lang aan het chat­ten met een Tsjechis­che col­le­ga over haar ele­men­taire deelt­jes.
[…]
Je weet toch dat ik daar onder­zoek naar doe? Dat ik ver­maard ben in de weten­schap­pelijke wereld? Dat weet je toch, schat­je? Daar hebben we tenslotte onze sta­tus aan te danken.
[…]
Wel­nu. Zij had me heel inter­es­sante foto’s ges­tu­urd die ik, euh, aan­dachtig bestudeerd heb. En mijn con­clusie na vele nacht­en van studie was onom­stotelijk: deze deelt­jes waren echt.
[…]
En veel grot­er dan ik alti­jd voor waarschi­jn­lijk had aangenomen. Dus, euh, ik vroeg of ik ze niet een keer in ’t echt mocht zien. Om met mijn eigen, euh, instru­men­tar­i­um een en ander te kun­nen onder­zoeken.
[…]
Alles in het kad­er van de weten­schap. Dat snap je toch wel? Schat­je?
[…]
Het bleek dat ze voor een, euh, con­gres of zo in Bolivia was. Daar ben ik toen ook naar toe gevlo­gen. Ik heb je nog gevraagd of je mee wilde. Toch?
[…]
Niet? Ik weet het niet meer pre­cies. In ieder geval. Toen ik daar aankwam was ze inmid­dels al vertrokken naar een vol­gend con­gres. In Buenos Aires. Had ik al gezegd dat ze, euh, een veel­gevraagd, euh, spreek­ster is?
[…]
Niet? Oh. Maar ze was dus al weg. En had een van haar tassen ver­geten. Die heb ik dus meegenomen voor haar. Je weet hoe ik ben. Toch?
[…]
Niet? Laat ook maar. Toen ik in Buenos Aires aankwam was ze daar ook al weer vertrokken. En de rest weet je. Iemand moet iets met die tas van haar hebben uit­ge­haald. Het kan niet anders. Je gelooft me toch? Dat het een ongelukkige samen­loop van omstandighe­den was. Dat wan­neer ik, euh, niet zoveel voor de weten­schap over had gehad, ik nooit in deze sit­u­atie verzeild zou zijn ger­aakt. Toch? Schat­je?
[…]
Niet? Maar waarom dan toch niet? Je weet toch dat ik van je hou…

~ ~ ~

NRC — 1 decem­ber 2012:

Door: Mar­gri­et van der Hei­j­den

Nee, hij heeft geen data ver­valst. Geen pro­moven­di om de tuin geleid. Geen collega’s bedonderd. Deelt­jes­fysi­cus Paul Framp­ton (68) is gewoon een naive fool geweest. Zoals alti­jd, zei zijn ex-vrouw deze zomer tegen de Britse krant The Dai­ly Tele­graph. Ondanks zijn hoge IQ is hij een dwaas, zei­den ook vrien­den.

Deze week werd Framp­ton in Buenos Aires vero­ordeeld tot 56 maan­den gevan­genis­straf wegens cocaï­nesmokkel. Brieven en protesten van collega’s, onder wie Nobel­pri­jswin­naar Shel­don Glashow, had­den niet geholpen. De rechter geloofde de in Oxford gepro­moveerde en aan de Uni­ver­siteit van North-Car­oli­na werkzame deelt­je­sex­pert niet.

Inder­daad is zijn ver­haal geen doorsneev­er­haal. In jan­u­ari vloog Framp­ton naar Bolivia om daar het Tsjechis­che lin­geriemod­el Denise Milani (32) te ont­moeten, met wie hij al een paar maan­den aan het chat­ten was. In haar plaats trof hij een man die zei dat Milani in Buenos Aires was. En oh ja, of Framp­ton haar kof­fer­t­je mee wilde nemen? Toen Framp­ton in Buenos Aires nie­mand trof en weer naar huis wilde vliegen, werd hij gear­resteerd: met 4 kilo cocaïne onder de voer­ing van het kof­fer­t­je.

Tij­dens zijn voorar­rest heeft Framp­ton per tele­foon en lap­top nog pro­moven­di begeleid, artike­len gepub­liceerd op arX­iv en de ont­dekking van het Hig­gs­deelt­je gevol­gd. Zijn vrien­den hopen nu dat hij zijn lange straf onder huis­ar­rest mag uitzit­ten, want hij heeft hart- en long­prob­le­men. De uni­ver­siteit heeft zijn salaris alvast stopgezet.

~ ~ ~

Lees ook andere portret­ten in een groeiende reeks van gevallen man­nen:

Con­text — 3 => David Petraeus
Con­text — 2 => Dominique Strauss-Kahn
Con­text => Dominique Strauss-Kahn

~ ~ ~

4 Comments

Geef een reactie