Dinsdag, 1 januari 2013

Con­text — 4

Snap dan toch dat ik allang op die ele­men­tai­re deel­tjes van jou ben uit­ge­ke­ken!
Wat? Hoe bedoel je? Waar heb je het over?

[Wacht. Stuk­je terug­spoe­len en dan opnieuw.

Ik was dus al een tijd lang aan het chat­ten met een Tsje­chi­sche col­le­ga over haar ele­men­tai­re deel­tjes.
[…]
Je weet toch dat ik daar onder­zoek naar doe? Dat ik ver­maard ben in de weten­schap­pe­lij­ke wereld? Dat weet je toch, schat­je? Daar heb­ben we ten­slot­te onze sta­tus aan te dan­ken.
[…]
Wel­nu. Zij had me heel inte­res­san­te foto’s gestuurd die ik, euh, aan­dach­tig bestu­deerd heb. En mijn con­clu­sie na vele nach­ten van stu­die was onom­sto­te­lijk: deze deel­tjes waren echt.
[…]
En veel gro­ter dan ik altijd voor waar­schijn­lijk had aan­ge­no­men. Dus, euh, ik vroeg of ik ze niet een keer in ’t echt mocht zien. Om met mijn eigen, euh, instru­men­ta­ri­um een en ander te kun­nen onder­zoe­ken.
[…]
Alles in het kader van de weten­schap. Dat snap je toch wel? Schat­je?
[…]
Het bleek dat ze voor een, euh, con­gres of zo in Boli­via was. Daar ben ik toen ook naar toe gevlo­gen. Ik heb je nog gevraagd of je mee wil­de. Toch?
[…]
Niet? Ik weet het niet meer pre­cies. In ieder geval. Toen ik daar aan­kwam was ze inmid­dels al ver­trok­ken naar een vol­gend con­gres. In Bue­nos Aires. Had ik al gezegd dat ze, euh, een veel­ge­vraagd, euh, spreek­ster is?
[…]
Niet? Oh. Maar ze was dus al weg. En had een van haar tas­sen ver­ge­ten. Die heb ik dus mee­ge­no­men voor haar. Je weet hoe ik ben. Toch?
[…]
Niet? Laat ook maar. Toen ik in Bue­nos Aires aan­kwam was ze daar ook al weer ver­trok­ken. En de rest weet je. Iemand moet iets met die tas van haar heb­ben uit­ge­haald. Het kan niet anders. Je gelooft me toch? Dat het een onge­luk­ki­ge samen­loop van omstan­dig­he­den was. Dat wan­neer ik, euh, niet zoveel voor de weten­schap over had gehad, ik nooit in deze situ­a­tie ver­zeild zou zijn geraakt. Toch? Schat­je?
[…]
Niet? Maar waar­om dan toch niet? Je weet toch dat ik van je hou…

~ ~ ~

NRC — 1 decem­ber 2012:

Door: Mar­griet van der Heijden

Nee, hij heeft geen data ver­valst. Geen pro­mo­ven­di om de tuin geleid. Geen collega’s bedon­derd. Deel­tjes­fy­si­cus Paul Framp­ton (68) is gewoon een nai­ve fool geweest. Zoals altijd, zei zijn ex-vrouw deze zomer tegen de Brit­se krant The Dai­ly Tele­graph. Ondanks zijn hoge IQ is hij een dwaas, zei­den ook vrienden.

Deze week werd Framp­ton in Bue­nos Aires ver­oor­deeld tot 56 maan­den gevan­ge­nis­straf wegens coca­ï­ne­smok­kel. Brie­ven en pro­tes­ten van collega’s, onder wie Nobel­prijs­win­naar Shel­d­on Glashow, had­den niet gehol­pen. De rech­ter geloof­de de in Oxford gepro­mo­veer­de en aan de Uni­ver­si­teit van North-Caro­li­na werk­za­me deel­tjes­ex­pert niet.

Inder­daad is zijn ver­haal geen door­snee­ver­haal. In janu­a­ri vloog Framp­ton naar Boli­via om daar het Tsje­chi­sche lin­ge­rie­mo­del Deni­se Mila­ni (32) te ont­moe­ten, met wie hij al een paar maan­den aan het chat­ten was. In haar plaats trof hij een man die zei dat Mila­ni in Bue­nos Aires was. En oh ja, of Framp­ton haar kof­fer­tje mee wil­de nemen? Toen Framp­ton in Bue­nos Aires nie­mand trof en weer naar huis wil­de vlie­gen, werd hij gear­res­teerd: met 4 kilo coca­ï­ne onder de voe­ring van het koffertje.

Tij­dens zijn voor­ar­rest heeft Framp­ton per tele­foon en lap­top nog pro­mo­ven­di bege­leid, arti­ke­len gepu­bli­ceerd op arXiv en de ont­dek­king van het Higgs­deel­tje gevolgd. Zijn vrien­den hopen nu dat hij zijn lan­ge straf onder huis­ar­rest mag uit­zit­ten, want hij heeft hart- en long­pro­ble­men. De uni­ver­si­teit heeft zijn sala­ris alvast stopgezet.

~ ~ ~

Lees ook ande­re por­tret­ten in een groei­en­de reeks van geval­len mannen:

Con­text — 3 => David Pet­ra­eus
Con­text — 2 => Domi­ni­que Strauss-Kahn
Con­text => Domi­ni­que Strauss-Kahn