facebook fail

Weer wat geleerd. The hard way, helaas.

Van­daag ging ik indachtig mijn eigen invulling van ‘De beweg­ing’ aan de slag om een aan­tal social media accounts ofwel op te zeggen, ofwel te bek­ijken hoe ik mijn tijd eraan kon min­deren. Omdat ik over de jaren heen alti­jd al een haat-liefde ver­houd­ing met face­book heb gehad waar­bij de haat het telken­male won van de liefde, heb ik eerst maar eens de stap genomen om dit account te deac­tiv­eren. Zo gezegd, zo gedaan.
Wat ik voor­gaande keren niet gezien had, viel me nu wel op. Je kunt aan­vinken dat je geen email noti­fi­caties van face­book meer wilt ont­van­gen. Dat lijkt me een hand­i­ge optie om aan te vinken, aangezien je face­book account  niet meteen gedelete wordt. Indi­en je bin­nen een bepaalde peri­ode (ik meen een dag of twintig) alsnog inlogt, dan is je account weer actief. Om de spi­j­top­tan­ten zoge­naamd een tweede kans te bieden. Dus is het zaak de komende tijd goed in de gat­en houden dat ik niet uit een bepaald automa­tisme per ongeluk alsnog inlog.

Daar­na heb ik mijn Insta­gram account opgezegd. Ik gebruik­te ‘m toch niet zo heel vaak meer. Tegen­wo­ordig heb ik een aan­tal app­jes op de iPhone die ook in staat zijn om hand­ig aller­lei fil­ters toe te passen voor­dat je je foto recht­streeks op bijvoor­beeld twit­ter of face­book post.

Mijn twit­ter account heb ik vooral­snog actief gelat­en. Miss­chien dat ik wat lijsten aan ga leggen zodat ik een klein groep­je mensen kan bli­jven vol­gen en alle ruis weg fil­ter. En zo kan ik ten­min­ste ook nog aan #blog­praat bli­jven deel­ne­men.

Een vol­gend account wat ik onder de loep nam, was goodreads. Als social media plat­form gebruik ik het niet echt, maar verder is het een hand­i­ge site om mijn leesvorderin­gen bij te houden en af en toe een mooie tip te kri­j­gen over boeken die bin­nen mijn inter­essege­bied vallen. Ik was alleen benieuwd hoe ik nu moest inloggen van­wege mijn gede­ac­tiveerde face­book account. Want ik had namelijk ooit (uit gemakzucht?) ervoor gekozen om bij goodreads een account aan te mak­en op basis van mijn face­book profiel.

Ik besloot de proef op de som te nemen en klik­te op mijn goodreads short­cut. Nor­maal gespro­ken gaat de login automa­tisch met het face­book account, maar nu bleef ik op de inlog­pag­i­na van de site hangen. Na wat uit­geprobeerd te hebben was het mij alleen mogelijk om in te loggen met mijn face­book account. Hier­door kreeg ik een email dat mijn face­book account weer actief was.

Daarom eerst maar weer het face­book account gede­ac­tiveerd. En daar­na geprobeerd om het goodreads account om te zetten naar een profiel gebaseerd op een login zon­der face­book con­nec­tie. Dat bleek niet mogelijk. Althans, ik heb het niet kun­nen vin­den. De enige mogelijkheid was om mijn goodreads account te deac­tiv­eren, en een nieuwe aan te mak­en. Waar­door heel mijn opge­bouwde leesgeschiede­nis en vrien­den vanzelf­sprek­end ook verd­we­nen waren.

Ver­vol­gens herin­nerde ik mij dat ik bij flickr voor dezelfde optie gekozen had om via face­book in te loggen. Ook daar moest ik het­zelfde rit­ueel door­lopen. Eerst inloggen met face­book, wat weer tot een welkom­st­mail lei­d­de van face­book, waar­na ik dus opnieuw mijn face­book account kon deac­tiv­eren. En opval­lend genoeg bleek ook het flickr account niet om te zetten, dus moest ik opnieuw een account met alle opge­bouwde his­to­rie deleten, met alle leed van dien, en kon ik een nieuw account aan­mak­en (wat ik nog niet gedaan heb).

Nu zit ik me te beraden welke social media accounts ik nog meer via face­book con­nect heb opgezet. Want die moet ik allereerst zien op te zeggen wil ik niet tot in lengte der dagen vast bli­jven zit­ten aan mijn gede­ac­tiveerde face­book account.

Het leek ooit hand­ig, maar van­daag heb ik spi­jt als haren op mijn hoofd van zulk een ondo­or­dachte besliss­ing.

~ ~ ~

 • O jee, opzeg­perike­len. Al doende leert men 😉
  Ik log alti­jd en over­al in met mijn google account, dat is een pak hand­i­ger… allé voor mij dan toch 🙂

 • Ja, bah. Reden dat ik spo­ti­fy (en nog wat andere apps) nooit ben gaan gebruiken. Ik wilde niet afhanke­lijk zijn van Face­book. Pfff. En nu zie ik dat dat een goede besliss­ing was. Wat zonde van je goodreads… 🙁
  PS: ik gebruik alleen lijsten op Twit­ter, jij niet? Eerlijk gezegd zie ik alleen twee lijsten, mijn men­tions en mijn DMs. That’s it. Als ik toe­val­lig iemand tegenkom of met iemand con­tact kri­jg, gaat hij/zij in een lijst. Het is gewoon niet te doen, 4.000 mensen volg ik geloof ik (terug) bij­na! En zelfs die fil­ters stel ik regel­matig bij.

  • Spo­ti­fy had ik ook gekop­peld aan face­book. Maar omdat ik mijn spo­ti­fy account had opge­heven, had ik ‘dit fenomeen’ nog niet in de gat­en. Gelukkig had ik net een pag­i­na op mijn blog aange­maakt met daarin de leesli­jst van 2012, dus die kan ik weer mooi opne­men in mijn nieuwe account. Want meer had ik daar nog niet mee gedaan.
   En bij flickr heb ik alle orig­inele foto’s net­jes in mijn back­up staan. Dus daar is ook niets ver­loren gegaan.
   Ik vind alleen het principe niet hele­maal klop­pen. Eigen­lijk kun je dus niet van je face­book account af wan­neer je in mijn geval bv niet het goodreads account had willen opgeven. Vol­gens mij weten een hoop mensen dit niet.
   P.S.: Miss­chien moet ik jouw tip van twee lijsten voor twit­ter ook maar eens een tijd­je gaan vol­gen. Dat scheelt (ondanks dat ik slechts rond de 500 mensen volg) toch nog een hoop tijd.

  • Sinds enige tijd kun je weer bij Spo­ti­fy een account aan­mak­en zon­der Face­book dus laat dat niet de reden zijn dat je van deze fijne dienst geen gebruik maakt.

   Lijsten werken pri­ma maar je bent wel wat afhanke­lijk van de client waarmee je vaak twit­tert. Via Tweet­deck of Hoot­suite (of Tweet­bot) gaat dat pri­ma maar ik gebruik toch best vaak de web­ver­sie en daar vind ik het niet fijn werken. Maar dat kan ook wel liggen aan het feit dat ik toch verve­lend vind om iets te mis­sen 🙂

   • Ik heb spo­ti­fiy opgezegd, juist omdat ik er hele­maal geen gebruik van maak­te. De meeste muziek koop ik nog via cd (vraag me niet waarom) en zet ik ver­vol­gens ook op mijn pc/ipod/iphone/etc. Nieuwe muziek vind ik vaak via radio door een aan­tal spec­i­fieke programma’s te vol­gen, of via enkele muziek­bladen, of in de platen­za­ak in Arn­hem waar ik geregeld kom.
    Voor twit­ter gebruik ik tweet­deck. Wel met lijsten, maar zon­der fil­ters. Maar mijn lijsten waren toch nog te lang. En ik heb me er lang bij neergelegd dat het onmo­gelijk is om alles te vol­gen 😉

 • Oei dat is flink balen zeg en al hele­maal van zow­el je Goodreads als Flickr account 🙁 Ik denk dat ik eerder gene­gen zou zijn mijn hele Face­book geschiede­nis leeg te mak­en en het maar aan te houden voor dit soort doe­len maar aan dat advies heb je nu weinig meer vrees ik.

  Hopelijk bli­jf je wel op twit­ter!

  • Het valt gelukkig nogal mee. Op goodreads weet ik wat mijn leeshis­to­rie van vorig jaar was en die kan ik weer opvo­eren. Ik was pas 1 jaar actief en veel vrien­den had ik nog niet opge­bouwd. En vaak zijn het de ‘usu­al sus­pects’ die je weer snel gevon­den hebt.
   Op flickr had ik wel een stel foto’s maar ook niet zoveel vrien­den. Van de foto’s heb ik alle­maal een back­up, dus ook hier geen man over­bo­ord.
   Alleen begri­jp ik niet of het aan mij ligt en dat je zo’n account dus echt com­pleet moet afs­luiten en een nieuwe ope­nen, of dat je het toch op een of andere manier zou kun­nen loskop­pe­len van die eerste keuze om de face­book login te gebruiken. Want dat is wel een heel slimme zet van face­book (en anderen) om gebruik­ers te dwin­gen hun account niet op te zeggen.
   Van twit­ter ga ik voor­lop­ig nog niet af. Wel min­deren.

 • Ik heb het­zelfde bij airbnb.com. Het heeft daar een goede reden, maar ik bli­jf het stom vin­den dat ik niet gewoon kan inloggen buiten Fb om.

  Over die lijsten, ik heb er twee: een voor mensen die ik om een of andere reden inter­es­sant vin­dt, maar niet echt ‘ken’. En een met mensen die ik gewoon leuk vin­dt, en wel ‘ken’. That’s it.

  Ik las net nog een artikel — ook iets voor jou? ‘sim­pli­fy the inter­net’: http://zenhabits.net/ — waar ze zei­den dat je op Twit­ter maar weinig mensen zou moeten vol­gen. Maar ik volg mijn vol­gers in principe (bij­na) alti­jd terug. Want dan kun je elka­ar ook DM-en, je bent weer 1 stap­je dichter bij elka­ar. Maar ik voel me soms wel eens schuldig over het feit dat ik de stream niet actief volg. Maar heel zelden kijk ik in mijn ‘grote’ stream.

  Miss­chien dat ik mensen daarmee op het ver­keerde been zet? Maar de andere oploss­ing zou zijn dat ik maar heel beperkt mensen zou vol­gen. Dat vind ik zo, ik weet niet, onaardig staan. Een tik­je arro­gant ook, of zo. Met die lijsten gaat het pri­ma. En als ik me teveel stoor aan iemand in mijn lijst, gaat hij/zij er uit. Sim­pel.
  Bedenk net dat je iemand hele­maal niet hoeft te vol­gen om hem in een lijst te zetten, maar goed, dat doe ik dan meestal wel.

  • Leuk artikel! Een hoop heb ik al overgenomen en toegepast of ga ik toepassen. Nog­maals, het gaat me eigen­lijk hele­maal niet over het feit dat we in het dig­i­tale tijd­perk zijn terecht gekomen, maar voor­namelijk dat een groot gedeelte van de tijd die we daaraan spenderen eigen­lijk ver­spilde tijd is. Die tijd wil ik proberen terug te win­nen door tips zoals in het artikel opge­somd.
   Miss­chien moeten we dan wel door een aan­tal ‘virtuele’ bar­ri­eres heen, zoals het feit dat je hele­maal niet iedereen hoeft terug te vol­gen.
   Wordt ver­vol­gd 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets