Zondag, 6 januari 2013

facebook fail

Weer wat geleerd. The hard way, helaas.

Van­daag ging ik indach­tig mijn eigen invul­ling van ‘De bewe­ging’ aan de slag om een aan­tal soci­al media accounts ofwel op te zeg­gen, ofwel te bekij­ken hoe ik mijn tijd eraan kon min­de­ren. Omdat ik over de jaren heen altijd al een haat-lief­de ver­hou­ding met facebook heb gehad waar­bij de haat het tel­ken­ma­le won van de lief­de, heb ik eerst maar eens de stap geno­men om dit account te deac­ti­ve­ren. Zo gezegd, zo gedaan.
Wat ik voor­gaan­de keren niet gezien had, viel me nu wel op. Je kunt aan­vin­ken dat je geen email noti­fi­ca­ties van facebook meer wilt ont­van­gen. Dat lijkt me een han­di­ge optie om aan te vin­ken, aan­ge­zien je facebook account  niet met­een gede­le­te wordt. Indien je bin­nen een bepaal­de peri­o­de (ik meen een dag of twin­tig) als­nog inlogt, dan is je account weer actief. Om de spijt­op­tan­ten zoge­naamd een twee­de kans te bie­den. Dus is het zaak de komen­de tijd goed in de gaten hou­den dat ik niet uit een bepaald auto­ma­tis­me per onge­luk als­nog inlog.

Daar­na heb ik mijn Inst­agram account opge­zegd. Ik gebruik­te ‘m toch niet zo heel vaak meer. Tegen­woor­dig heb ik een aan­tal appjes op de iPho­ne die ook in staat zijn om han­dig aller­lei fil­ters toe te pas­sen voor­dat je je foto recht­streeks op bij­voor­beeld twit­ter of facebook post.

Mijn twit­ter account heb ik voor­als­nog actief gela­ten. Mis­schien dat ik wat lijs­ten aan ga leg­gen zodat ik een klein groep­je men­sen kan blij­ven vol­gen en alle ruis weg fil­ter. En zo kan ik ten­min­ste ook nog aan #blog­praat blij­ven deelnemen.

Een vol­gend account wat ik onder de loep nam, was good­reads. Als soci­al media plat­form gebruik ik het niet echt, maar ver­der is het een han­di­ge site om mijn lees­vor­de­rin­gen bij te hou­den en af en toe een mooie tip te krij­gen over boe­ken die bin­nen mijn inte­res­se­ge­bied val­len. Ik was alleen benieuwd hoe ik nu moest inlog­gen van­we­ge mijn gede­ac­ti­veer­de facebook account. Want ik had name­lijk ooit (uit gemak­zucht?) ervoor geko­zen om bij good­reads een account aan te maken op basis van mijn facebook profiel.

Ik besloot de proef op de som te nemen en klik­te op mijn good­reads short­cut. Nor­maal gespro­ken gaat de login auto­ma­tisch met het facebook account, maar nu bleef ik op de inlog­pa­gi­na van de site han­gen. Na wat uit­ge­pro­beerd te heb­ben was het mij alleen moge­lijk om in te log­gen met mijn facebook account. Hier­door kreeg ik een email dat mijn facebook account weer actief was.

Daar­om eerst maar weer het facebook account gede­ac­ti­veerd. En daar­na gepro­beerd om het good­reads account om te zet­ten naar een pro­fiel geba­seerd op een login zon­der facebook con­nec­tie. Dat bleek niet moge­lijk. Althans, ik heb het niet kun­nen vin­den. De eni­ge moge­lijk­heid was om mijn good­reads account te deac­ti­ve­ren, en een nieu­we aan te maken. Waar­door heel mijn opge­bouw­de lees­ge­schie­de­nis en vrien­den van­zelf­spre­kend ook ver­dwe­nen waren.

Ver­vol­gens her­in­ner­de ik mij dat ik bij flickr voor dezelf­de optie geko­zen had om via facebook in te log­gen. Ook daar moest ik het­zelf­de ritu­eel door­lo­pen. Eerst inlog­gen met facebook, wat weer tot een wel­komst­mail leid­de van facebook, waar­na ik dus opnieuw mijn facebook account kon deac­ti­ve­ren. En opval­lend genoeg bleek ook het flickr account niet om te zet­ten, dus moest ik opnieuw een account met alle opge­bouw­de his­to­rie dele­ten, met alle leed van dien, en kon ik een nieuw account aan­ma­ken (wat ik nog niet gedaan heb).

Nu zit ik me te bera­den wel­ke soci­al media accounts ik nog meer via facebook con­nect heb opge­zet. Want die moet ik aller­eerst zien op te zeg­gen wil ik niet tot in leng­te der dagen vast blij­ven zit­ten aan mijn gede­ac­ti­veer­de facebook account.

Het leek ooit han­dig, maar van­daag heb ik spijt als haren op mijn hoofd van zulk een ondoor­dach­te beslissing.