Categorieën
Blogpost

Zondag, 6 januari 2013

facebook fail

Weer wat geleerd. The hard way, helaas.

Van­daag ging ik indach­tig mijn eigen invul­ling van ‘De bewe­ging’ aan de slag om een aan­tal soci­al media accounts ofwel op te zeg­gen, ofwel te bekij­ken hoe ik mijn tijd eraan kon min­de­ren. Omdat ik over de jaren heen altijd al een haat-lief­de ver­hou­ding met facebook heb gehad waar­bij de haat het tel­ken­ma­le won van de lief­de, heb ik eerst maar eens de stap geno­men om dit account te deac­ti­ve­ren. Zo gezegd, zo gedaan.
Wat ik voor­gaan­de keren niet gezien had, viel me nu wel op. Je kunt aan­vin­ken dat je geen email noti­fi­ca­ties van facebook meer wilt ont­van­gen. Dat lijkt me een han­di­ge optie om aan te vin­ken, aan­ge­zien je facebook account  niet met­een gede­le­te wordt. Indien je bin­nen een bepaal­de peri­o­de (ik meen een dag of twin­tig) als­nog inlogt, dan is je account weer actief. Om de spijt­op­tan­ten zoge­naamd een twee­de kans te bie­den. Dus is het zaak de komen­de tijd goed in de gaten hou­den dat ik niet uit een bepaald auto­ma­tis­me per onge­luk als­nog inlog.

Daar­na heb ik mijn Inst­agram account opge­zegd. Ik gebruik­te ‘m toch niet zo heel vaak meer. Tegen­woor­dig heb ik een aan­tal appjes op de iPho­ne die ook in staat zijn om han­dig aller­lei fil­ters toe te pas­sen voor­dat je je foto recht­streeks op bij­voor­beeld twit­ter of facebook post.

Mijn twit­ter account heb ik voor­als­nog actief gela­ten. Mis­schien dat ik wat lijs­ten aan ga leg­gen zodat ik een klein groep­je men­sen kan blij­ven vol­gen en alle ruis weg fil­ter. En zo kan ik ten­min­ste ook nog aan #blog­praat blij­ven deelnemen.

Een vol­gend account wat ik onder de loep nam, was good­reads. Als soci­al media plat­form gebruik ik het niet echt, maar ver­der is het een han­di­ge site om mijn lees­vor­de­rin­gen bij te hou­den en af en toe een mooie tip te krij­gen over boe­ken die bin­nen mijn inte­res­se­ge­bied val­len. Ik was alleen benieuwd hoe ik nu moest inlog­gen van­we­ge mijn gede­ac­ti­veer­de facebook account. Want ik had name­lijk ooit (uit gemak­zucht?) ervoor geko­zen om bij good­reads een account aan te maken op basis van mijn facebook profiel.

Ik besloot de proef op de som te nemen en klik­te op mijn good­reads short­cut. Nor­maal gespro­ken gaat de login auto­ma­tisch met het facebook account, maar nu bleef ik op de inlog­pa­gi­na van de site han­gen. Na wat uit­ge­pro­beerd te heb­ben was het mij alleen moge­lijk om in te log­gen met mijn facebook account. Hier­door kreeg ik een email dat mijn facebook account weer actief was.

Daar­om eerst maar weer het facebook account gede­ac­ti­veerd. En daar­na gepro­beerd om het good­reads account om te zet­ten naar een pro­fiel geba­seerd op een login zon­der facebook con­nec­tie. Dat bleek niet moge­lijk. Althans, ik heb het niet kun­nen vin­den. De eni­ge moge­lijk­heid was om mijn good­reads account te deac­ti­ve­ren, en een nieu­we aan te maken. Waar­door heel mijn opge­bouw­de lees­ge­schie­de­nis en vrien­den van­zelf­spre­kend ook ver­dwe­nen waren.

Ver­vol­gens her­in­ner­de ik mij dat ik bij flickr voor dezelf­de optie geko­zen had om via facebook in te log­gen. Ook daar moest ik het­zelf­de ritu­eel door­lo­pen. Eerst inlog­gen met facebook, wat weer tot een wel­komst­mail leid­de van facebook, waar­na ik dus opnieuw mijn facebook account kon deac­ti­ve­ren. En opval­lend genoeg bleek ook het flickr account niet om te zet­ten, dus moest ik opnieuw een account met alle opge­bouw­de his­to­rie dele­ten, met alle leed van dien, en kon ik een nieuw account aan­ma­ken (wat ik nog niet gedaan heb).

Nu zit ik me te bera­den wel­ke soci­al media accounts ik nog meer via facebook con­nect heb opge­zet. Want die moet ik aller­eerst zien op te zeg­gen wil ik niet tot in leng­te der dagen vast blij­ven zit­ten aan mijn gede­ac­ti­veer­de facebook account.

Het leek ooit han­dig, maar van­daag heb ik spijt als haren op mijn hoofd van zulk een ondoor­dach­te beslissing.

18 reacties op “Zondag, 6 januari 2013”

O jee, opzeg­pe­ri­ke­len. Al doen­de leert men 😉
Ik log altijd en over­al in met mijn goog­le account, dat is een pak han­di­ger… allé voor mij dan toch 🙂

Tot­dat je ooit besluit om je goog­le account op te zeg­gen. Of dat je goog­le account gehackt wordt, en men op die manier in één keer toe­gang heeft tot alle ande­re accounts…

Ja, bah. Reden dat ik spo­ti­fy (en nog wat ande­re apps) nooit ben gaan gebrui­ken. Ik wil­de niet afhan­ke­lijk zijn van Facebook. Pfff. En nu zie ik dat dat een goe­de beslis­sing was. Wat zon­de van je goodreads… 🙁
PS: ik gebruik alleen lijs­ten op Twit­ter, jij niet? Eer­lijk gezegd zie ik alleen twee lijs­ten, mijn men­ti­ons en mijn DMs. That’s it. Als ik toe­val­lig iemand tegen­kom of met iemand con­tact krijg, gaat hij/zij in een lijst. Het is gewoon niet te doen, 4.000 men­sen volg ik geloof ik (terug) bij­na! En zelfs die fil­ters stel ik regel­ma­tig bij.

Spo­ti­fy had ik ook gekop­peld aan facebook. Maar omdat ik mijn spo­ti­fy account had opge­he­ven, had ik ‘dit feno­meen’ nog niet in de gaten. Geluk­kig had ik net een pagi­na op mijn blog aan­ge­maakt met daar­in de lees­lijst van 2012, dus die kan ik weer mooi opne­men in mijn nieu­we account. Want meer had ik daar nog niet mee gedaan.
En bij flickr heb ik alle ori­gi­ne­le foto’s net­jes in mijn bac­kup staan. Dus daar is ook niets ver­lo­ren gegaan.
Ik vind alleen het prin­ci­pe niet hele­maal klop­pen. Eigen­lijk kun je dus niet van je facebook account af wan­neer je in mijn geval bv niet het good­reads account had wil­len opge­ven. Vol­gens mij weten een hoop men­sen dit niet.
P.S.: Mis­schien moet ik jouw tip van twee lijs­ten voor twit­ter ook maar eens een tijd­je gaan vol­gen. Dat scheelt (ondanks dat ik slechts rond de 500 men­sen volg) toch nog een hoop tijd.

Sinds eni­ge tijd kun je weer bij Spo­ti­fy een account aan­ma­ken zon­der Facebook dus laat dat niet de reden zijn dat je van deze fij­ne dienst geen gebruik maakt.

Lijs­ten wer­ken pri­ma maar je bent wel wat afhan­ke­lijk van de client waar­mee je vaak twit­tert. Via Tweet­deck of Hoots­ui­te (of Tweet­bot) gaat dat pri­ma maar ik gebruik toch best vaak de web­ver­sie en daar vind ik het niet fijn wer­ken. Maar dat kan ook wel lig­gen aan het feit dat ik toch ver­ve­lend vind om iets te missen 🙂

Ik heb spo­ti­fiy opge­zegd, juist omdat ik er hele­maal geen gebruik van maak­te. De mees­te muziek koop ik nog via cd (vraag me niet waar­om) en zet ik ver­vol­gens ook op mijn pc/ipod/iphone/etc. Nieu­we muziek vind ik vaak via radio door een aan­tal spe­ci­fie­ke programma’s te vol­gen, of via enke­le muziek­bla­den, of in de pla­ten­zaak in Arn­hem waar ik gere­geld kom.
Voor twit­ter gebruik ik tweet­deck. Wel met lijs­ten, maar zon­der fil­ters. Maar mijn lijs­ten waren toch nog te lang. En ik heb me er lang bij neer­ge­legd dat het onmo­ge­lijk is om alles te volgen 😉

Ik vroeg me al af waar­om je me op tal van soci­al media weer toe­voeg­de:) Ik dacht huh: we zijn toch al connected.

Oei dat is flink balen zeg en al hele­maal van zowel je Good­reads als Flickr account 🙁 Ik denk dat ik eer­der gene­gen zou zijn mijn hele Facebook geschie­de­nis leeg te maken en het maar aan te hou­den voor dit soort doe­len maar aan dat advies heb je nu wei­nig meer vrees ik.

Hope­lijk blijf je wel op twitter!

Het valt geluk­kig nog­al mee. Op good­reads weet ik wat mijn lees­his­to­rie van vorig jaar was en die kan ik weer opvoe­ren. Ik was pas 1 jaar actief en veel vrien­den had ik nog niet opge­bouwd. En vaak zijn het de ‘usu­al sus­pects’ die je weer snel gevon­den hebt.
Op flickr had ik wel een stel foto’s maar ook niet zoveel vrien­den. Van de foto’s heb ik alle­maal een bac­kup, dus ook hier geen man overboord.
Alleen begrijp ik niet of het aan mij ligt en dat je zo’n account dus echt com­pleet moet afslui­ten en een nieu­we ope­nen, of dat je het toch op een of ande­re manier zou kun­nen los­kop­pe­len van die eer­ste keu­ze om de facebook login te gebrui­ken. Want dat is wel een heel slim­me zet van facebook (en ande­ren) om gebrui­kers te dwin­gen hun account niet op te zeggen.
Van twit­ter ga ik voor­lo­pig nog niet af. Wel minderen.

Ik heb het­zelf­de bij airbnb.com. Het heeft daar een goe­de reden, maar ik blijf het stom vin­den dat ik niet gewoon kan inlog­gen bui­ten Fb om. 

Over die lijs­ten, ik heb er twee: een voor men­sen die ik om een of ande­re reden inte­res­sant vindt, maar niet echt ‘ken’. En een met men­sen die ik gewoon leuk vindt, en wel ‘ken’. That’s it. 

Ik las net nog een arti­kel — ook iets voor jou? ‘sim­pli­fy the inter­net’: http://zenhabits.net/ — waar ze zei­den dat je op Twit­ter maar wei­nig men­sen zou moe­ten vol­gen. Maar ik volg mijn vol­gers in prin­ci­pe (bij­na) altijd terug. Want dan kun je elkaar ook DM-en, je bent weer 1 stap­je dich­ter bij elkaar. Maar ik voel me soms wel eens schul­dig over het feit dat ik de stream niet actief volg. Maar heel zel­den kijk ik in mijn ‘gro­te’ stream. 

Mis­schien dat ik men­sen daar­mee op het ver­keer­de been zet? Maar de ande­re oplos­sing zou zijn dat ik maar heel beperkt men­sen zou vol­gen. Dat vind ik zo, ik weet niet, onaar­dig staan. Een tik­je arro­gant ook, of zo. Met die lijs­ten gaat het pri­ma. En als ik me teveel stoor aan iemand in mijn lijst, gaat hij/zij er uit. Simpel.
Bedenk net dat je iemand hele­maal niet hoeft te vol­gen om hem in een lijst te zet­ten, maar goed, dat doe ik dan meest­al wel.

Leuk arti­kel! Een hoop heb ik al over­ge­no­men en toe­ge­past of ga ik toe­pas­sen. Nog­maals, het gaat me eigen­lijk hele­maal niet over het feit dat we in het digi­ta­le tijd­perk zijn terecht geko­men, maar voor­na­me­lijk dat een groot gedeel­te van de tijd die we daar­aan spen­de­ren eigen­lijk ver­spil­de tijd is. Die tijd wil ik pro­be­ren terug te win­nen door tips zoals in het arti­kel opgesomd.
Mis­schien moe­ten we dan wel door een aan­tal ‘vir­tu­e­le’ bar­rie­res heen, zoals het feit dat je hele­maal niet ieder­een hoeft terug te volgen.
Wordt vervolgd 🙂

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *