Zaterdag, 12 januari 2013

30books

Het was de eer­ste keer dat ik er over las: 30 day song chal­len­ge op 3FM:

Muziek is onge­kend invloed­rijk op sfeer en stem­ming. Door een bepaal­de plaat op te zet­ten kan je zwel­gen in zelf­me­de­lij­den of word je juist hyper­ac­tief en vro­lijk. De pla­ten die daar­voor ver­ant­woor­de­lijk zijn, kan je tij­dens een 30 Day Song Chal­len­ge dage­lijks onli­ne zet­ten met het ver­haal erbij.

Dat kun je doen op de site van 3FM, maar natuur­lijk ook op je eigen blogsite zoals mijn goe­de vrien­din @ellendidthis sinds gis­ter doet. Reken er maar op dat ik haar de komen­de 30 dagen blijf vol­gen want het schrijf­ple­zier spat bij dit eer­ste blog alweer van haar scherm af.

Nu is het niet zo dat de 30songs-blog­gers zomaar wil­le­keu­rig een 30tal muziek­num­mers kun­nen kie­zen die zij graag zou­den wil­len delen. Er zijn 30vragen opge­steld die in een vas­te volg­or­de afge­werkt die­nen te wor­den. Hier komen ze:

Dag 1 — Je favo­rie­te lied­je
Dag 2 — Je minst favo­rie­te lied­je
Dag 3 — Een lied­je waar je blij van wordt
Dag 4 — Een lied­je waar je bedroefd van wordt
Dag 5 — Een lied­je dat je aan iemand doet den­ken
Dag 6 — Een lied­je dat je aan een plek doet den­ken
Dag 7 — Een lied­je dat je aan een bepaald eve­ne­ment doet den­ken
Dag 8 — Een lied­je waar je alle woor­den van kent
Dag 9 — Een lied­je waar je op kunt dan­sen
Dag 10 — Een lied­je waar­van je in slaap valt
Dag 11 — Een lied­je van je favo­rie­te band
Dag 12 — Een lied­je van een band die je haat
Dag 13 — Jouw Guil­ty Plea­su­re
Dag 14 — Een lied­je waar­van nie­mand ver­wacht dat jij hem leuk vindt
Dag 15 — Een lied­je dat jou omschrijft
Dag 16 — Een lied­je waar je vroe­ger gek op was, maar dat je nu haat
Dag 17 — Een lied­je dat je vaak op de radio hoort
Dag 18 — Een lied­je dat je graag op de radio had gehoord
Dag 19 — Een lied­je van je favo­rie­te album
Dag 20 — Een lied­je waar je naar luis­tert als je boos bent
Dag 21 — Een lied­je waar je naar luis­tert als je geluk­kig bent
Dag 22 — Een lied­je waar je naar luis­tert als je in de put zit
Dag 23 — Een lied­je dat je op je brui­loft wilt laten spe­len
Dag 24 — Een lied­je dat je op je begra­fe­nis wilt laten spe­len
Dag 25 — Een lied­je dat je laat lachen
Dag 26 — Een lied­je dat jij kunt spe­len op een instru­ment
Dag 27 — Een lied­je waar­van je zou wil­len dat je het spe­len kon
Dag 28 — Een lied­je waar­door jij je schul­dig voelt
Dag 29 — Een lied­je uit je jeugd
Dag 30 — Je favo­rie­te lied­je van exact een jaar geleden

Heel even kwam ik in de ver­lei­ding om mee te gaan doen. Niet per se elke dag, maar wel alle 30vragen. Altijd han­dig wan­neer je een keer om inspi­ra­tie ver­le­gen zit en toch een blog wil pos­ten omdat je jezelf ooit in een onbe­zon­nen moment voor­ge­no­men hebt dage­lijks (of toch zeker erg fre­quent) te doen. Voor de zoveel­ste keer…

Maar toen dacht ik waar­om het niet een idee zou zijn om niet over 30songs maar om over 30books te blog­gen? En dan ook aan de hand van 30vragen. Voor­na­me­lijk omdat het me altijd zwaar valt mee te doen met de rest. Het is toch veel leu­ker om #30books te pos­ten ter­wijl ieder­een te koop loopt met #30songs. Ten­min­ste, dat vind ik.

Wan­neer ik alleen door de vra­gen ga, dan is een heel boek niet altijd van toe­pas­sing. Daar­om neem ik de vrij­heid om voor som­mi­ge vra­gen in plaats van een geheel boek, juist een bepaald frag­ment of pas­sa­ge te gebrui­ken voor de uit­wer­king. Op deze manier kan ik vol­gens mij zowat alle 30vragen inte­graal over­ne­men. Eens kij­ken wat het resul­taat is:

Vraag 1 — Je favo­rie­te boek(fragment)
Vraag 2 — Je minst favo­rie­te boek(fragment)
Vraag 3 — Een boek(fragment) waar je blij van wordt
Vraag 4 — Een boek(fragment) waar je bedroefd van wordt
Vraag 5 — Een boek(fragment) dat je aan iemand doet den­ken
Vraag 6 — Een boek(fragment) dat je aan een plek doet den­ken
Vraag 7 — Een boek(fragment) dat je aan een bepaald eve­ne­ment doet den­ken
Vraag 8 — Een boek(fragment) waar je alle woor­den van kent
Vraag 9 — Een boek(fragment) waar je op kunt dan­sen
Vraag 10 — Een boek(fragment) waar­van je in slaap valt
Vraag 11 — Een boek(fragment) van je favo­rie­te schrij­ver
Vraag 12 — Een boek(fragment) van een schrij­ver die je haat
Vraag 13 — Jouw Guil­ty Plea­su­re
Vraag 14 — Een boek(fragment) waar­van nie­mand ver­wacht dat jij het leuk vindt
Vraag 15 — Een boek(fragment) dat jou omschrijft
Vraag 16 — Een boek(fragment) waar je vroe­ger gek op was, maar dat je nu haat
Vraag 17 — Een boek(fragment) dat je vaak op de radio hoort
Vraag 18 — Een boek(fragment) dat je graag op de radio had gehoord
Vraag 19 — Een boek(fragment) van je favo­rie­te reeks
Vraag 20 — Een boek(fragment) wat je leest als je boos bent
Vraag 21 — Een boek(fragment) wat je leest als je geluk­kig bent
Vraag 22 — Een boek(fragment) wat je leest als je in de put zit
Vraag 23 — Een boek(fragment) dat je op je brui­loft wilt laten voor­le­zen
Vraag 24 — Een boek(fragment) dat je op je begra­fe­nis wilt laten voor­le­zen
Vraag 25 — Een boek(fragment) dat je laat lachen
Vraag 26 — Een boek(fragment) dat jij zelf had kun­nen schrij­ven
Vraag 27 — Een boek(fragment) waar­van je zou wil­len dat je het geschre­ven had
Vraag 28 — Een boek(fragment) waar­door jij je schul­dig voelt
Vraag 29 — Een boek(fragment) uit je jeugd
Vraag 30 — Je favo­rie­te boek(fragment) van exact een jaar geleden

Som­mi­ge vra­gen komen nog wat gekun­steld over. Voor­al vraag 17 en 18. Ik bedacht me dat het beter zou pas­sen wan­neer ik geko­zen zou heb­ben voor 30poems maar dan loop ik al snel tegen mijn eigen beper­king aan dat ik veel te wei­nig gedich­ten ken. Dus ik ga het gewoon maar eens pro­be­ren met deze lijst en even­tu­eel de vraag aan­pas­sen wan­neer ik er mee aan de slag ga.

Zoals gezegd ga ik zeker niet de komen­de 30days deze 30vragen beant­woor­den. Ik ga er seri­eus tijd in ste­ken en zal ze pos­ten in de hier­bo­ven ver­mel­de volg­or­de elke keer wan­neer ik er een­tje klaar heb.

Wie doet er mee?

 ~ ~ ~

P.S.: Niets is nieuw of het is al een keer eer­der gedaan, dus vond ik later deze avond de vol­gen­de lijst vra­gen voor een 30books challenge:

 1. Best book you’­ve read this year.
 2. Least favo­ri­te book this year.
 3. A Book that com­ple­te­ly sur­pri­sed you (bad/good).
 4. A Non-fic­ti­on book that you actu­al­ly enjoyed.
 5. Favo­ri­te Autobiographical/Biographical book.
 6. Your favou­ri­te authors.
 7. A book that’s hard to read.
 8. The most dis­tur­bing book you’ve ever read.
 9. A book that sca­res you.
 10. Book you wish you could live in.
 11. Book who­se main charac­ter you want to marry.
 12. A book that you recom­mend most often.
 13. A book you’ve read more than once. 
 14. The first novel you remem­ber reading.
 15. The book that made you fall in love with reading.
 16. Favo­ri­te book gen­re and what book made you fall in love with it.
 17. Least favo­ri­te book genre.
 18. 5 books you real­ly real­ly want to read and haven’t had the chan­ce for wha­te­ver reason.
 19. Favo­ri­te book tur­ned movie.
 20. Book tur­ned movie and com­ple­te­ly desecrated.
 21. A book that you think is high­ly overrated.
 22. Your favo­ri­te series.
 23. Lon­gest book you’ve read.
 24. An author that you will read wha­te­ver they put out.
 25. A book you want to like, but can’t get into for wha­te­ver reason.
 26. The envi­ron­ment you most enjoy rea­ding in.
 27. Your rea­ding playlist.
 28. Last book you read.
 29. The book you’re rea­ding right now.
 30. Book you plan to read next.

Mis­schien ga ik gaan­de­weg de chal­len­ge deze vra­gen­lijst, met even­tu­eel ande­re vond­sten, wel combineren. 

P.S.2: Ik bedenk me nu dat ik dit jaar al van plan was om 30 boe­ken te gaan lezen. Eigen­lijk kan ik net zo goed van elk boek een blog schrijven…

P.S.3: Ik ben er uit. We gaan gewoon met z’n allen elke week een vraag beant­woor­den. Vijf­tig stuks, omdat ik vijf­tig word dit jaar. En omdat het hope­lijk de 50 sha­des hype doet ver­ge­ten. Scha­kel over naar #50books => en doe mee met de eer­ste vraag!