Categorieën
Blogpost

Dinsdag, 15 januari 2013

Van­och­tend lag er ook in Arn­hem een flin­ke laag sneeuw. Uit voor­zorg ver­trok ik iets eer­der naar mijn werk om hope­lijk de erg­ste druk­te voor te zijn. Met slechts vijf­tien minu­ten ver­tra­ging reed ik om 07:15 uur de par­keer­ga­ra­ge in. Ver­tra­ging die niet te wij­ten was aan files, maar aan de vele strooi­wa­gens en sneeuw­schui­vers die bezig waren de wegen berijd­baar te houden.

Onder­weg, in de auto, hoor­de ik elk kwar­tier de file­stand door­ge­ge­ven wor­den. Reeds om 06:30 uur, toen ik van huis ver­trok, stond er al meer dan 100 km. Drie kwar­tier later was het opge­lo­pen naar 250 km. Het ging rap. Aan de opge­won­den sfeer in de stu­dio viel af te lei­den dat men het gevoel had dat er weer eens records gebro­ken gin­gen wor­den. De gre­tig­heid waar­mee het file­nieuws elke keer werd aan­ge­kon­digd sprak boek­de­len. Niet zozeer het het leed van de weg­ge­brui­ker stond cen­traal, of het infor­ma­tie­ve karak­ter (want tja, waar­om zou je je nog bezig­hou­den met het ver­mel­den waar de files staan wan­neer er zoveel staan), maar lou­ter alleen de bekend­ma­king van een nieu­we tussenstand.

Het had iets van de upda­tes rond­om Het Gla­zen Huis. Met dien ver­stan­de dat het laat­ste voor een goed doel was. Hier was slechts spra­ke van sen­sa­tie­zucht. Gaan we wel of niet een his­to­risch (want alles is met­een his­to­risch) record bre­ken. Mis­schien nu al de lang­ste file van 2013! Ter­wijl het jaar nog maar net begon­nen was. Iets na zeve­nen hoor­de ik de nieuws­le­zer met een klei­ne knik in de stem de nieu­we cij­fers door­ge­ven. Als­of hij zich moest ver­ant­woor­den voor het feit dat wel­licht een aan­tal foren­sen beslo­ten had­den nu al thuis te blij­ven en daar­door de file­aan­was wat ach­ter­bleef, zo hak­kel­de hij wat ant­woor­den bij elkaar voor de radio­pre­sen­ta­tor van dienst die met lich­te teleur­stel­ling con­sta­teer­de dat in zijn pro­gram­ma deze och­tend hoogst­waar­schijn­lijk geen file­ge­schie­de­nis geschre­ven ging worden.

Geluk­kig ging het rond 08:15 uur weer de juis­te kant op. En vele uren later hoor­de ik van collega’s die toen pas op kan­toor arri­veer­den dat we met z’n allen goed waren geweest voor meer dan 1000 km file van­daag. Bij deze staat het genoteerd.

Één reactie op “Dinsdag, 15 januari 2013”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *