Record

Vanocht­end lag er ook in Arn­hem een flinke laag sneeuw. Uit voor­zorg vertrok ik iets eerder naar mijn werk om hopelijk de erg­ste druk­te voor te zijn. Met slechts vijf­tien minuten ver­trag­ing reed ik om 07:15 uur de par­keer­garage in. Ver­trag­ing die niet te wijten was aan files, maar aan de vele strooi­wa­gens en sneeuwschuiv­ers die bezig waren de wegen beri­jd­baar te houden.

Onder­weg, in de auto, hoorde ik elk kwarti­er de file­stand doorgegeven wor­den. Reeds om 06:30 uur, toen ik van huis vertrok, stond er al meer dan 100 km. Drie kwarti­er lat­er was het opgelopen naar 250 km. Het ging rap. Aan de opge­won­den sfeer in de stu­dio viel af te lei­den dat men het gevoel had dat er weer eens records gebro­ken gin­gen wor­den. De gretigheid waarmee het file­nieuws elke keer werd aangekondigd sprak boekde­len. Niet zozeer het het leed van de wegge­bruik­er stond cen­traal, of het infor­matieve karak­ter (want tja, waarom zou je je nog bezighouden met het ver­melden waar de files staan wan­neer er zoveel staan), maar louter alleen de bek­end­mak­ing van een nieuwe tussen­stand.

Het had iets van de updates ron­dom Het Glazen Huis. Met dien ver­stande dat het laat­ste voor een goed doel was. Hier was slechts sprake van sen­satiezucht. Gaan we wel of niet een his­torisch (want alles is meteen his­torisch) record breken. Miss­chien nu al de lang­ste file van 2013! Ter­wi­jl het jaar nog maar net begonnen was. Iets na zeve­nen hoorde ik de nieuwslez­er met een kleine knik in de stem de nieuwe cijfers doorgeven. Alsof hij zich moest ver­ant­wo­or­den voor het feit dat wellicht een aan­tal forensen besloten had­den nu al thuis te bli­jven en daar­door de fileaan­was wat achterbleef, zo hakkelde hij wat antwo­or­den bij elka­ar voor de radio­p­re­sen­ta­tor van dienst die met lichte teleurstelling con­sta­teerde dat in zijn pro­gram­ma deze ocht­end hoogst­waarschi­jn­lijk geen filegeschiede­nis geschreven ging wor­den.

Gelukkig ging het rond 08:15 uur weer de juiste kant op. En vele uren lat­er hoorde ik van collega’s die toen pas op kan­toor arriveer­den dat we met z’n allen goed waren geweest voor meer dan 1000 km file van­daag. Bij deze staat het geno­teerd.

~ ~ ~

1 Comment

Geef een reactie