Donderdag, 31 januari 2013

Wind

Van­daag luk­te het me voor de ver­an­de­ring om tij­dig het kan­toor te ver­la­ten. Pre­cies om 18:00 uur stond ik in mijn sport­kle­ren ach­ter het huis voor een rond­je ren­nen. Het was de eer­ste keer deze win­ter dat ik niet in het com­ple­te don­ker op weg ging. De lan­taarn­ver­lich­ting was al aan, maar ook zon­der dit hulp­mid­del had ik het eer­ste gedeel­te nog vol­doen­de kun­nen zien. Wel stond er een flin­ke wind. Zeker de eer­ste 2,5 km had ik daar goed last van. De oor­dop­jes waai­den zo af en toe bij­na uit mijn oren. Daar­na ech­ter werd ik als op han­den gedragen.

Voor mijn gevoel vloog ik het nor­maal voor mij zo moei­lij­ke punt van de 4 km voor­bij als­of ik pas net uit de start­blok­ken ging. Ech­ter bij de 6 km, toen ik de wind weer pal in het gezicht had, vond ik het wel­le­tjes voor van­avond. Er wacht nog een fik­se berg thuis­werk (dat krijg je er van wan­neer je zo vroeg naar huis gaat…) en er moet ook nog wat gele­zen worden.

Uit­ein­de­lijk ben ik best wel tevre­den met mijn tijd van 33,5 minuut voor deze 6 km. Een dezer dagen ga ik een weer eens voor de 10 km of mis­schien wel iets­jes ver­der. De vori­ge keer was dat goed beval­len en het smaak­te naar meer. Kort daar­na ech­ter kreeg ik last van mijn enkel en moest ik opnieuw in mijn rit­me komen. En de afge­lo­pen weken heb ik een paar beur­ten moe­ten over­slaan van­we­ge de sneeuw. Nu zijn er voor­als­nog geen excu­ses meer.

~ ~ ~

Ik kan natuur­lijk ook vol­staan met een enke­le tweet en een link naar mijn run­tas­tic account waar jul­lie mijn spor­tie­ve vor­de­rin­gen kun­nen vol­gen. Maar dit is leu­ker (vind ik) en op deze manier kan ik later nog eens terug­le­zen onder wel­ke omstan­dig­he­den ik zoal bui­ten ga ren­nen en wat voor pres­ta­tie ik neer zet. Dus eigen­lijk is het meer voor mij­zelf dan voor jullie…

Eén reactie

Elja 5 februari 2013 Reageer

*zwaait* (van­we­ge de foto). Vol­gens mij is dat het bes­te. Voor jezelf bloggen. !

Geef een antwoord