Wind

Van­daag luk­te het me voor de veran­der­ing om tijdig het kan­toor te ver­lat­en. Pre­cies om 18:00 uur stond ik in mijn sportk­leren achter het huis voor een rond­je ren­nen. Het was de eerste keer deze win­ter dat ik niet in het com­plete donker op weg ging. De lan­taarn­ver­licht­ing was al aan, maar ook zon­der dit hulp­mid­del had ik het eerste gedeelte nog vol­doende kun­nen zien. Wel stond er een flinke wind. Zek­er de eerste 2,5 km had ik daar goed last van. De oor­dop­jes waaiden zo af en toe bij­na uit mijn oren. Daar­na echter werd ik als op han­den gedra­gen.

Voor mijn gevoel vloog ik het nor­maal voor mij zo moeil­ijke punt van de 4 km voor­bij alsof ik pas net uit de start­blokken ging. Echter bij de 6 km, toen ik de wind weer pal in het gezicht had, vond ik het wellet­jes voor vanavond. Er wacht nog een fikse berg thuiswerk (dat kri­jg je er van wan­neer je zo vroeg naar huis gaat…) en er moet ook nog wat gelezen wor­den.

Uitein­delijk ben ik best wel tevre­den met mijn tijd van 33,5 min­u­ut voor deze 6 km. Een dez­er dagen ga ik een weer eens voor de 10 km of miss­chien wel iet­sjes verder. De vorige keer was dat goed bevallen en het smaak­te naar meer. Kort daar­na echter kreeg ik last van mijn enkel en moest ik opnieuw in mijn ritme komen. En de afgelopen weken heb ik een paar beurten moeten over­slaan van­wege de sneeuw. Nu zijn er vooral­snog geen excus­es meer.

~ ~ ~

Ik kan natu­urlijk ook vol­staan met een enkele tweet en een link naar mijn run­tas­tic account waar jul­lie mijn sportieve vorderin­gen kun­nen vol­gen. Maar dit is leuk­er (vind ik) en op deze manier kan ik lat­er nog eens teruglezen onder welke omstandighe­den ik zoal buiten ga ren­nen en wat voor presta­tie ik neer zet. Dus eigen­lijk is het meer voor mijzelf dan voor jul­lie…

~ ~ ~

1 Comment

Geef een reactie