Zondag, 3 februari 2013

50books — vraag 4

Vraag 4:
Van wel­ke auteur lees je alles, maar dan ook alles wat uit­ge­bracht wordt?

Fans. Je hebt ze in alle soor­ten en maten. Ieder­een heeft wel ooit in zijn of haar jeugd een idool gehad. Veel­al waren dit groot­he­den uit de film‑, sport- of muziek­we­reld. Men zag ze als voor­beel­den wel­ke in alle opzich­ten gevolgd moesten wor­den. Van wie men de slaap­ka­mer vol hing met pos­ters. De agen­da vol plak­te met afbeel­din­gen of vol schreef met de naam (vaak hei­me­lijk aan­ge­vuld met lief­des­be­tui­gin­gen). En waar­van men mis­schien ’s nachts zo af en toe droom­de. Niets kon­den deze hel­den en hel­din­nen fout doen in de ogen van de ware fan. Soms zelfs kon dit gedrag van haast reli­gi­eu­ze aan­bid­ding door­slaan in het obses­sief ‘stal­ken’ van een idool.  Maar dan pra­ten we over de nega­tie­ve uit­was­sen van dit feno­meen van persoonsverheerlijking.

Nu ben ik benieuwd wie van jul­lie ook een (gema­tigd) fana­tis­me aan de dag legt voor een spe­ci­fie­ke auteur. Iemand waar­van men zon­der naden­ken alles aan­schaft (of via de bieb in huis haalt) wat van deze auteur uit­ge­bracht wordt. Dat kan zijn/haar eigen werk zijn, maar bij­voor­beeld ook brie­ven­bun­dels, bio­gra­fi­ee­ën of ander­soor­tig secun­dair werk. En het hoeft niet per se te gaan om een auteur die nu nog pro­duc­tief is of zelfs nog in het land van de leven­den ver­keert. Mis­schien heb je pas op late­re leef­tijd een auteur ont­dekt die toen al in de nada­gen van zijn/haar car­ri­è­re ver­keer­de. Of ben je hele­maal in de ban van een auteur uit de klas­sie­ke oud­heid. Alles kan. Maar laat ons het wie en waar­om weten. En over­tuig ons wat we missen.

47 reacties

Jacob Jan 3 februari 2013 Reageer

Deze sla ik als blog even over, omdat het niet inspi­reert om daar een heel ver­haal over te brouwen.

Step­hen King komt dicht in de buurt. (Ben nu de dark tower aan het her­le­zen zelfs). Maar alles? Nee. Ik vind gewoon niet alles even goed.

Orson Scott Card. Ik lees alles van de Ender serie. Maar ver­der? twee ande­re series van hem vind ik niet om door te komen.

Raymond Snijders (@rsnijders) 3 februari 2013 Reageer

En dan te beden­ken dat ik de Alvin Maker boe­ken nog mooi­er vond dan de Ender boe­ken. Die ove­ri­gens wel uit­ge­mol­ken zijn trouwens

Peter 3 februari 2013 Reageer

Alles kan, niets moet, blijf ik altijd zeg­gen. Wat mij betreft schrijft iemand een blog waar­om hij/zij juist hele­maal niet alles van een auteur wil lezen. Kan ook ver­hel­de­rend zijn. De vra­gen zijn bedoeld om het blog­gen over boe­ken en alles daar­om­heen te pro­mo­ten. Dat vind ik het leu­ke aan dit initiatief.

Elja 5 februari 2013 Reageer

Peter, mag ik ook gewoon hier rea­ge­ren in de com­ments als ik iets wil zeg­gen over je 50books assign­ment? In plaats van een blog? Of is dat, ik durf het bij­na niet te zeg­gen, tegen de regels?

Peter 5 februari 2013

Zoals ik hier­bo­ven al schreef kan alles, en moet niets. Dus ja, rea­geer maar raak over het 50books ini­ti­a­tief. Graag zelfs!

carel de mari 3 februari 2013 Reageer

Ik ben niet zo’n aan­bid­der maar maak een uit­zon­de­ring http://wp.me/p1T8Qr-BV

Raymond Snijders 3 februari 2013 Reageer

Isaac Asi­mov, Peter F. Hamil­ton maar voor deze blog­post is het echt Robert Sil­ver­berg http://rsnijders.info/blog2/2013/02/03/50books-vraag-4-mijn-moet-je-lezen-auteur/

NOVELLE 3 februari 2013 Reageer

Wat fijn dat ik mijn favo­rie­te boe­ken en schrij­vers eens kan benoe­men hier staan ze dan

http://schrijfscherven.blogspot.nl/2013/02/50books-vraag‑4.html

Debbie Peteri 3 februari 2013 Reageer

Vraag 2 & 3 zit­ten hope­lijk nog ergens in de pijp­lijn, maar voor van­daag eerst mijn ant­woord op vraag 4: http://debbiepeteri.nl/50books‑4/

Martha (@drspee) 3 februari 2013 Reageer

http://www.drspee.nl/boeken/50books-alles-lezen-nee-dat-niet/ En hier is mijn bij­dra­ge voor van­daag. Wat later dan anders, omdat een plaat­je niet meewerkte…

Jolka 4 februari 2013 Reageer

.. ja, die ja. Alles van Step­hen King. Alle boe­ken die hij geschre­ven heeft en diver­se biografieën.

Jolka 4 februari 2013 Reageer

.. ow.. ik moet er een blog over schrijven..?

Peter 4 februari 2013 Reageer

Niets moet, dat weet je toch. Maar het mag wel. Graag zelfs! 🙂

ferraravictoriene 4 februari 2013 Reageer

Mijn bij­dra­ge voor vraag 4 en met­een het gevoel dat de geest uit de fles is.
http://www.ferrara-victoriene.blogspot.nl

Karin Winters 4 februari 2013 Reageer

Ben niet de eni­ge zie ik wel, Step­hen King.…met name de Don­ke­re Toren serie http://karinwinters.nl/50books-vraag-4-stephen-king/

Fokke 4 februari 2013 Reageer

Dat zijn betrek­ke­lijk wat auteurs, ik ben een oeuvrelezer.
http://foxxblok.blogspot.nl/2013/02/50books-vraag‑4.html

Liesbeth 5 februari 2013 Reageer

Tij­dens het schrij­ven ont­dek­te ik steeds meer schrij­vers waar­van ik alles heb gele­zen! Inclu­sief San­ne van Havel­te in mijn jon­ge jaren :>)

Elja 5 februari 2013 Reageer

Oh oh oh waar te begin­nen? Tol­kien dus, net als Lin­da. Niet 1 keer gele­zen, nee, ontel­ba­re keren.

En dan een hele­boel van die Brit­se mur­der mys­te­ries. Met gro­te favo­riet: De Pas­coe & Dal­ziel serie en de Inspec­tor Lyn­ley serie. En dan nog een rij­tje fana­ta­sies. Alles van Robin Hobb. Die over die boten, bij­voor­beeld. Bij­na alles van Ter­ry Brooks. Voor­al de Sha­nar­ra serie. 

Ik heb ook heel lang die serie “Dra­gon Reborn” (heet het zo?) gevolgd. Maar gaan­de­weg, bij deel 12 of zo, werd het me veel te sme­rig en eng. 

Recen­te­lijk ook een hele serie over een Que­bec­se inspec­teur — gewel­dig, zo sfeer­vol, zo intelligent.

Hel­la S. Haas­se, ook veel van gele­zen (is al tijd­je geleden).

Ik ben zo iemand die haar kans grijpt als ze iets moois ont­dekt en dan maar leest, leest, leest en al het ande­re ver­geet. Heer­lijk. Ik geef soms een for­tuin uit aan Ama­zon voor de iPad. En het lek­ker­ste is als je een boek voor­uit­be­stelt en dan ver­geet dat het er aan komt en op een dag down­lo­adt de ipad het boek gewoon voor je en dan is het pas echt een verrassing!! 

En als ik dan een jaar of twee die series niet gele­zen heb, lees ik ze weer lek­ker over­nieuw.…. Genie­ten met een gro­te G! 

(ook hier­voor weer dank — wat heer­lijk om te schrij­ven over lezen en te lezen over lezen!)

Tussen Droom en Daad 6 februari 2013 Reageer

Oh Robin Hobb lees ik ook zo graag! Ik ken ech­ter niet veel men­sen die die boe­ken ken­nen / lezen.. Eigen­lijk heb ik wel enkel de zie­ners en de nar gele­zen — de leven­de sche­pen staan nog op mijn lijstje 🙂

Elja 6 februari 2013 Reageer

Oh de Far­seer tri­lo­gy? Oh ja, heer­lijk!!! Die lives­hip tra­ders moet je ook echt lezen hoor, weer hele ande­re ver­haal­lijn, ster­ke vrou­we­lij­ke hoofd­rol… erg gaaf.

Niek 17 maart 2013 Reageer

Robin Hobb is lang een favo­riet van me geweest en heb ook ande­ren op haar boe­ken gewe­zen die gelijk ver­kocht waren. Leven­de Sche­pen niet te lang op je lijst­je laten staan, ga ze lezen. Veel te mooi en ook bij­zon­der origineel.

Dymphie 5 mei 2013 Reageer

Leven­de sche­pen: prachtig!!

ikkeonline 6 februari 2013 Reageer

http://www.ikkeonline.nl/2013/02/50books-vraag‑4/
Mijn favo­rie­te auteur schrijft chick­lits ter­wijl ik die eigen­lijk hele­maal nooit meer leest, behal­ve als zij weer een boek uitbrengt 🙂

Inge leest 8 februari 2013 Reageer

Ik lees álles van Adri­aan van Dis. Natuur­lijk al zijn romans en ver­ha­len, maar ook heb ik zijn poë­zie en toneel gele­zen. Ook lezin­gen, lau­re­a­ten e.d. heb­ben mijn belang­stel­ling. Ik kijk regel­ma­tig op zijn web­si­te of er nog nieuws is. Ik heb publie­ke optre­dens bij­ge­woond en ik volg hem op tv. Ja, ik ben ‘fan’!
Bij dezen een recen­te blog over de schrij­ver: http://www.ingeleest.nl/inge-kijkt/inge-kijkt-adriaan-van-dis-bij-deburen/.

Vera 9 februari 2013 Reageer

Ik kon het niet laten, dook de kast in en kom nu met een ver­volg op vraag 4: http://veertjevederlicht.blogspot.nl/2013/02/50books-vraag-4-deel‑2.html

Hendrik-Jan 9 februari 2013 Reageer

De mij­ne, eigen­lijk teveel om op te noe­men, daar­om noem ik er maar een­tje: F.B. Hotz: http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/02/hotz-en-theroux-50books/

Paul van der Werf 14 februari 2013 Reageer

Mijn ant­woord en gele­gen­heid een omis­sie uit vraag 1 goed te maken: ow.ly/hJapQ

Cin 18 februari 2013 Reageer

Erg trouw ben ik niet. Maar voor hem maak ik een uitzondering
http://cinvertelt.blogspot.nl/2013/02/50-books-vraag‑4.html

Karin 22 februari 2013 Reageer

Ik moest wel even diep gra­gen in mijn her­in­ne­rin­gen, maar kon toch een blog­post schrij­ven over de gezus­ters Brontë.

http://karinolij.wordpress.com/2013/02/19/50books-vraag-4-de-gezusters-bronte/

Tussen Droom en Daad 5 maart 2013 Reageer

http://tussendroomendaad.wordpress.com/2013/03/05/waarom-murakami-een-held-blijft/

Hij is hier­bo­ven al eens ver­meld — Mura­kami is een held 🙂
(en het is bewe­zen, want het rijmt)

Niek 16 maart 2013 Reageer

Een vraag waar­bij het moei­lijk is om het kort te hou­den juist omdat het over enthou­si­as­me en groot fandom gaat. Een fan praat over niets lievers:
http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/03/50books-4-te-veel-veel-te-veel.html

Ali Molenaar 25 maart 2013 Reageer

Af en toe kom je wel aan beant­woor­den van vra­gen toe, zeker als het over boe­ken gaat: vraag 4 heb ik hier beant­woord: http://alex39.blogspot.nl/2013/03/van-welke-auteur-lees-je-alles-maar-dan.html

Anne 1 april 2013 Reageer

Jack Van­ce! Een Ame­ri­kaan­se sci­en­ce­fic­ti­on- en fan­ta­sy­s­chrij­ver. De bes­te man is inmid­dels ergens in de 90. Zijn laat­ste boek is van 2004, geloof ik.

Zijn boe­ken en ver­ha­len zijn gewel­dig. Je ziet al die men­sen en aliens zo voor je, inclu­sief hun vreem­de gebrui­ken.. Zeer geloof­waar­dig geschre­ven, vol humor en hier en daar een tik­je maatschappijkritiek.

Geef een antwoord