20130205 — dinsdag

Don­ker

Pre­cies dezelf­de tijd als vori­ge week don­der­dag stond ik ook van­avond weer in mijn ren­kle­ren bui­ten. Net als die avond ren­de ik mijn rond­je van 6 km in exact dezelf­de tijd: 33 min 30 sec. Het voor­naams­te ver­schil met vori­ge week was dat ik nu ineens weer in zowat com­ple­te duis­ter­nis van start ging, maar dat de har­de wind geluk­kig afge­zwakt was. Toch pre­cies die­zelf­de tijd. Wat ik merk is dat de iPho­ne app die ik gebruik me onbe­wust stuurt tij­dens het lopen. Elke 500 meter krijg ik te horen wat de diver­se tus­sen­stan­den zijn qua tem­po en ver­stre­ken tijd. Tus­sen twee opeen­vol­gen­de ‘meet­pun­ten’ door, voer ik dan aller­lei bere­ke­nin­gen uit om te bepa­len of ik op sche­ma lig en afhan­ke­lijk van het ant­woord har­der moet gaan lopen of wat gas terug kan nemen. De doel­stel­ling is om via het gemid­del­de van 6 min per afge­leg­de km, lang­zaam aan rich­ting de 5 1/2 min per km te gaan. Mocht dat goed gaan en blij­ven bles­su­res ach­ter­we­ge, dan wil ik kij­ken of 5 min per km ook nog voor mij is weggelegd.

Bij terug­komst bleek er nog steeds nie­mand thuis te zijn en daar­om stond ik even later in dubio (en half ont­kleed) toen de deur­bel ging juist toen ik aan­stal­ten wil­de maken om te gaan dou­chen. Na eni­ge aar­ze­ling besloot ik toch me weer snel aan te kle­den aan­ge­zien het bel­len maar niet ophield. Net op tijd was ik bene­den om twee bij Selexyz bestel­de boe­ken (de eer­ste keer dat ik daar onli­ne bestel­de, en snel­ler in huis dan ik via Bol.com gewend ben) in ont­vangst te kun­nen nemen. Het ene boek is Ara­bie­ren kij­ken, geschre­ven door Has­s­nae Bou­az­za. Al heel wat tweeps die ik volg heb­ben dit boek inmid­dels gele­zen of aan­ge­schaft en ik zag reeds veel posi­tie­ve reac­ties voor­bij komen. Has­s­nae volg ik zelf ook via twit­ter en heb o.a. op FrontaalNaakt.nl diver­se arti­ke­len van haar gele­zen. Ook op radio en tv heb ik haar regel­ma­tig gehoord en gezien, waar­bij ze altijd op pret­ti­ge wij­ze haar stand­pun­ten weet te delen. Het twee­de boek is er een van John Jan­sen van Galen, Afscheid van de Kolo­ni­ën. Afge­lo­pen zon­dag hoor­de ik in de auto een inter­view met hem op Radio1 wat zo inte­res­sant was dat ik een tijd­lang op de par­keer­plaats in de auto bleef zit­ten luis­te­ren tot­dat het gesprek was afge­lo­pen. Met­een daar­na ben ik thuis ach­ter de pc gekro­pen om dit boek te gaan bestel­len. Nu lig­gen ze hier voor me en kan ik niet kie­zen in wel­ke te beginnen.

~ ~ ~

Ik kan natuur­lijk ook vol­staan met een enke­le tweet en een link naar mijn run­tas­tic account waar jul­lie mijn spor­tie­ve vor­de­rin­gen kun­nen vol­gen. Maar dit is leu­ker (vind ik) en op deze manier kan ik later nog eens terug­le­zen onder wel­ke omstan­dig­he­den ik zoal bui­ten ga ren­nen en wat voor pres­ta­tie ik neer zet. Dus eigen­lijk is het meer voor mij­zelf dan voor jullie…