Categorieën
Blogpost

20130208 — vrijdag

Ver­dwijn­vink

Niet altijd maar toch wel vaak laat ik bij het lezen van ander­mans blog­post een reac­tie ach­ter. Wat ik ech­ter de laat­ste tijd steeds vaker tegen­kom is dat ik eerst moet inlog­gen met mijn twit­ter account (dat is zo’n beet­je het eni­ge soci­al media account wat ik nog over heb na een gron­di­ge opschoon­ac­tie) voor­dat ik de reac­tie kan saven. Mis­schien dat ik zelf iets op mijn lap­top heb aan­ge­zet waar­door na een bepaal­de peri­o­de auto­ma­tisch mijn account uit­logt. Niet dat ik dat erg vind. Het is een kwes­tie van op het twit­ter icoon­tje klik­ken, toe­stem­ming geven om (in de mees­te geval­len) de Word­Press app met mijn twit­ter account te ver­bin­den, en de tech­niek doet de rest.

Die­zelf­de tech­niek doet ech­ter ook iets waar ik niet zo blij mee ben. En waar ik pas later ach­ter kwam. In de mees­te geval­len ben ik name­lijk niet dege­ne die het eer­ste rea­geert bij een blog. Vaak zijn mij al velen voor­ge­gaan omdat ik net als op veel ande­re gebie­den hope­loos ach­ter loop. Ook plaats ik in het alge­meen niet een reac­tie die de blog­ger dwingt om daar weer op te rea­ge­ren. Het zijn veel­al kor­te bericht­jes die (zo hoop ik althans) laten zien dat ik het blog gele­zen heb en blijk geven van mijn waar­de­ring. Dat vind ik ple­zie­ri­ger dan op een like-knop te druk­ken. Des­on­danks vink ik altijd de optie aan dat ik een mail­tje wil ont­van­gen wan­neer er reac­ties na mij geplaatst wor­den (en ben inmid­dels gewend geraakt maar hoop wel dat dit ooit gaat ver­dwij­nen, om dat dan weer iede­re keer opnieuw via een beves­tings­mail te moe­ten beves­ti­gen…).

Nu begon me onlangs op te val­len dat ik steeds min­der mails zag ver­schij­nen m.b.t. geplaatste reac­ties. Wel­licht heb ik het een peri­o­de als pret­tig erva­ren om een rede­lij­ke lege inbox te heb­ben, maar toen voor­al bij een aan­tal blogs waar ik voor de ver­an­de­ring wel de dia­loog was aan­ge­gaan ook de reac­ties uit­ble­ven, viel me het vol­gen­de op.

Aller­eerst een scherm­print van wat ik nor­maal gespro­ken zie wan­neer ik een reac­tie wil plaatsen:

Wat ik ver­vol­gens doe is dat ik een reac­tie tik in het com­men­taar veld en daar­na vink ik de optie aan om via mail op de hoog­te gehou­den te wor­den van nieu­we reacties:

Dan moet ik één van de beschik­ba­re accounts kie­zen die ver­plicht zijn wil ik mijn reac­tie daad­wer­ke­lijk kun­nen plaat­sen. In mijn geval is dat dus twit­ter. Wan­neer ik hier­voor kies en de Word­Press app toe­stem­ming geef in de pop-up die hier­na ver­schijnt, is dit uit­ein­de­lijk het resultaat:

Is het al opge­val­len? Inder­daad. De optie voor het ont­van­gen van mails bij nieu­we reac­ties is niet meer aan­ge­vinkt. En kan zelfs niet meer aan­ge­vinkt wor­den. Wat ik ook pro­beer. Er zit niets anders op dan op de ‘Post Com­ment’ but­ton te klik­ken en mijn reac­tie door te geven. Waar­na ik dus gedwon­gen ben om gere­geld naar het blog terug te sur­fen en te zien of er nog nieu­we reac­ties bij zijn geko­men. Wat ik natuur­lijk niet echt over­weeg. Het ver­war­ren­de is ook nog dat wan­neer ik een reac­tie schrijf en mijn gege­vens staan wel alle­maal al goed inge­vuld, dat ik dan wel het vak­je kan aanvinken.

Ik ben hier pas vori­ge week ach­ter geko­men. Het ver­klaart waar­om ik zo wei­nig mails kreeg van de blogs waar ik een reac­tie had ach­ter gela­ten. Een paar ben ik opnieuw gaan bezoe­ken en zag inder­daad vele reac­ties na die van mij. Zelfs een paar keer een reac­tie terug op mijn reac­tie. In een enkel geval een reac­tie die er op gericht was om mij weer een reac­tie uit te lok­ken. Die dia­loog ben ik dus nooit aan­ge­gaan. Waar­voor bij deze mijn excuses.

Toen ik hier ach­ter­kwam was ik in eer­ste instan­tie best wel pis­sig. Even­tjes wil­de ik een cynisch blog schrij­ven over het feit dat zove­le blog­gers kie­zen voor een uiterst gebruiks­on­vrien­de­lij­ke manier om reac­ties ach­ter te laten. Tot­dat ik rea­li­seer­de dat dit mis­schien bij mijn blog ook wel het geval is. De test op de pc van mijn vrien­din gaf aan dit inder­daad zo is. Ook op mijn blog zou ik dezelf­de scherm­prin­tjes als hier­bo­ven kun­nen maken. Blijk­baar is de Jet­pack plu­gin van Word­Press de boos­doe­ner. Wan­neer ik mor­gen na wat ver­der expe­ri­men­te­ren met de set­tings moet con­clu­de­ren dat dit het geval is dan gaat deze plu­gin opnieuw in de ban (nadat ik dat al eens eer­der had gedaan, maar terug heb gehaald omdat er lezers zijn (echt waar) zich op mijn blog heb­ben gea­bon­neerd en ineens geen upda­tes meer ont­vin­gen). Ten­slot­te dien ik zelf het goe­de voor­beeld te geven.

~ ~ ~

Upda­te zater­dag 9 februari:
Inmid­dels heb ik de Jet­pack plu­gin gede­ac­ti­veerd. Er zit teveel in wat ik niet gebruik (zeg maar alles behal­ve de sub­scri­be moge­lijk­heid). Daar­voor in de plaats heb ik een plu­gin geïn­stal­leerd die zorgt voor een aan­vink­vak­je onder de com­ments (Sub­scri­be to Com­ments Relo­a­ded), en een ande­re plu­gin die een Fol­low but­ton rechts­on­der mijn blog plaatst waar­mee je je kunt abon­ne­ren op nieu­we blog­posts (Fol­low).

24 reacties op “20130208 — vrijdag”

Bij jouw blog kun je geluk­kig heel mak­ke­lijk een reac­tie ach­ter­la­ten, maar ik zie geen optie die je kunt aan­vin­ken om upda­tes te ont­van­gen bij nieu­we reacties.

Ja, maar!
Je hoeft toch niet per­se met je twit­ter­ac­count in te log­gen? Al weet ik dat tegen­woor­dig niet zeker, want er zijn ook blogs (vol­gens mij zijn dat de blog­ger-blogs) waar het sowie­so hoofd­pijn ople­vert om te kun­nen reageren.
Ennie­wee­tjes, dit is dus ook een soort van test om te zien of het zon­der inlog­gen wél goed afloopt met dat zo geplaag­de vinkje.

Hoe heb jij bij mij dan hier inge­logd? Met je gra­va­tar account? Heel eer­lijk gezegd weet ik niet hoe het pre­cies alle­maal werkt. Ik ben gewend om altijd via twit­ter in te log­gen (daar waar het kan) en toen viel me dit dus op.

Hij doet ut!!!
Ik ben hier hele­maal niet inge­logd, ik geef alleen mijn naam en mijn email­adres. Dat gra­va­tar mijn foto kop­pelt aan mijn mail­adres gaat geheel en al auto­ma­gisch, al is dat vol­gens mij wel een ‘fea­tu­re’ van die ver­ma­le­dij­de Jetpack-plugin.

Hij kan ut ook doen omdat ik een ande­re plu­gin heb die spe­ci­aal een email stuurt wan­neer iemand rea­geert op jouw reac­tie. Maar hoe dan ook ga ik hoogst­waar­schijn­lijk toch die Jet­pack-plu­gin ver­wij­de­ren omdat ie veel meer doet dan ik eigen­lijk wil.

PS: op welk soci­aal plat­form zit je tegen­woor­dig nog? Geen enkel, of nog wel op G+?

Ah, van­daar dat ik twee (2!) mail­tjes krijg/kreeg bij een reply. Dus ze doen het alle­bei. Niet samen, maar wel tegelijk.

Mijn G+ en FB accounts zijn nog wel actief, voor­al van­we­ge wat pages die er aan vast han­gen. Maar gebrui­ken doe ik ze eigen­lijk niet meer.
In fei­te ben ik nu terug bij het olds­kool inter­net; mai­len en nu en dan eens rea­ge­ren op forums en/of blogposts.

Olds­kool inter­net klinkt lek­ker nos­tal­gisch. Ik gebruik nu alleen nog twit­ter. Mijn eigen blog wil ik wat meer gaan gebrui­ken als zijn­de bv fb of g+. Dus gewoon een kort blog wan­neer ik iets inte­res­sants gezien, gele­zen, gedaan, gefo­to­gra­feerd heb. Dan houd ik het lek­ker bij elkaar.

Zeg maar een soort van micro­blog­gen dus?

(ik kon niet meer reply­en op jouw reply, want blijk­baar vindt je reac­tie­plu­gin­din­ges dat er maar een beperkt aan­tal keren opeen­vol­gen­de reply-replies mogen wor­den gegeven.)

Of een soort van #iede­re­dag­blog­gen zon­der dat ik het zo nog wil noe­men want dan moet ik iede­re dag blog­gen en dat lukt me niet wan­neer die druk er is van iede­re dag blog­gen. Dus ga ik het anders noe­men en dan kan ik mis­schien *gaat zach­ter pra­ten* wel iede­re dag iets posten…

*her­vat met lui­de stem* en ja, de reac­tie­set­tings staan inge­steld op max 5 replies.

Je hebt gewon­nen! Bij deze bied ik je een gra­tis abon­ne­ment op mijn blog aan, met daar­aan tevens gekop­peld de optie om bij tijd en wij­le een gast­blog naar keu­ze te schrij­ven. Nou? Daar ben je zeker wel even stil van?

Oeps! Nu moet ik dus gaan opbiech­ten dat ik al tij­den­lang via mijn RSS-rea­der­din­ges gea­bon­neerd ben op je blog. Krijg ik nu Tim Kuik en zijn heb­be­ri­ge vrind­jes op mijn dak?

Over het gene­reu­ze aan­bod van de gast­blog ga ik eens naden­ken. Wel­licht kunt u bin­nen afzien­ba­re tijd daar­over zelfs wel een email verwachten.

PS Van deze reply van jou heb ik dit­maal géén mail­tje ontvangen.

Laat Tim en de zij­nen maar lek­ker in het onge­wis­se en blijf voor­al die RSS rea­der gebruiken.
En leuk dat je even­tu­eel in wilt gaan op het gast­blog­ger aan­bod. Mijn blogsite heeft totaal geen vast­om­lijnd pro­fiel, the­ma of kader, en dat wil ik graag zo hou­den, dus je kunt alle kan­ten op.

Wat betreft die reply mail, ik denk dat het komt omdat ik van plu­gin ben ver­an­derd. Anders zou ik het ook niet weten.

Ik heb eigen­lijk nog nooit van die optie gebruik gemaakt… Als ik vind dat ik een reac­tie heb geplaatst die een ant­woord nodig heeft, dan kijk ik in de daar­op­vol­gen­de dagen gewoon terug naar de site. Eigen­lijk heb ik er geen idee van waar­om ik dat doe.
Ik geef ove­ri­gens altijd com­men­taar onder mijn word­pres­sac­count (of gewoon met Naam — Email en web­si­te) — als dat ten­min­ste moge­lijk is.
Ik heb nog­al vaak pro­ble­men om reac­ties te plaat­sen bij een site op blogspot.com. Daar ont­breekt de optie om te rea­ge­ren met naam en email (en zelfs de moge­lijk­heid van twit­ter of facebook ont­breekt, maar mis­schien kan de blog­ger in kwes­tie dat wel acti­ve­ren, ik ken blogspot.com niet) — heel ver­ve­lend in elk geval! Ik kan daar wel inlog­gen met mijn word­pres­sac­count, maar eigen­lijk wil ik niet op elke site mijn eigen site delen — soms blijf ik gewoon graag ano­niem om reac­ties te plaat­sen en het stoort me als dat niet moge­lijk is.

Bij blogs­pot blogs is het inder­daad vaak een dra­ma om te rea­ge­ren wan­neer je niet een goog­le of blogs­pot account hebt. Alleen wan­neer de optie Name/ID o.i.d. beschik­baar is, dan is het nog wel te doen.
Die optie aan­vin­ken waar ik op doel, is iets wat ik stan­daard doe. Ik vind het wel leuk om een blog incl de reac­ties te lezen, een reac­tie ach­ter te laten, en dan ver­vol­gens in mijn email de ver­de­re reac­ties te lezen. Zo kan ik dan later nog eens terug­gaan en een nieu­we reac­tie ach­ter­la­ten. Omdat ik best wel veel blogs lees, is het in mijn ogen ondoen­lijk om tel­kens alle gele­zen blogs opnieuw af te gaan om te zien wat er alle­maal aan nieu­we reac­ties bij­ge­ko­men is.

Ik heb me eerst ergens anders moe­ten aan­mel­den voor ik hier een reac­tie kon door­ge­ven. Mijn vori­ge reac­ties zijn ergens ver­dwe­nen in de blo­gosfeer 🙂 ook niet echt handig!

Zou niet hoe­ven. Zie hier­bo­ven Robert Kei­zer die zon­der aan­mel­ding een reac­tie kon plaat­sen. En zojuist heb ik het gepro­beerd op een ande­re pc en ook daar kon ik een reac­tie plaat­sen zon­der me aan te mel­den. Slechts naam en email adres is verplicht.

Dank voor de tip. Ik had een ver­ge­lijk­ba­re plu­gin minus Relo­a­ded. Deze werkt nog iets­jes fijner.
Is het toch alle­maal niet voor niets geweest 😉

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *