20130208 — vrijdag

Ver­dwijn­vink

Niet altijd maar toch wel vaak laat ik bij het lezen van ander­mans blog­post een reac­tie ach­ter. Wat ik ech­ter de laat­ste tijd steeds vaker tegen­kom is dat ik eerst moet inlog­gen met mijn twit­ter account (dat is zo’n beet­je het eni­ge soci­al media account wat ik nog over heb na een gron­di­ge opschoon­ac­tie) voor­dat ik de reac­tie kan saven. Mis­schien dat ik zelf iets op mijn lap­top heb aan­ge­zet waar­door na een bepaal­de peri­o­de auto­ma­tisch mijn account uit­logt. Niet dat ik dat erg vind. Het is een kwes­tie van op het twit­ter icoon­tje klik­ken, toe­stem­ming geven om (in de mees­te geval­len) de Word­Press app met mijn twit­ter account te ver­bin­den, en de tech­niek doet de rest.

Die­zelf­de tech­niek doet ech­ter ook iets waar ik niet zo blij mee ben. En waar ik pas later ach­ter kwam. In de mees­te geval­len ben ik name­lijk niet dege­ne die het eer­ste rea­geert bij een blog. Vaak zijn mij al velen voor­ge­gaan omdat ik net als op veel ande­re gebie­den hope­loos ach­ter loop. Ook plaats ik in het alge­meen niet een reac­tie die de blog­ger dwingt om daar weer op te rea­ge­ren. Het zijn veel­al kor­te bericht­jes die (zo hoop ik althans) laten zien dat ik het blog gele­zen heb en blijk geven van mijn waar­de­ring. Dat vind ik ple­zie­ri­ger dan op een like-knop te druk­ken. Des­on­danks vink ik altijd de optie aan dat ik een mail­tje wil ont­van­gen wan­neer er reac­ties na mij geplaatst wor­den (en ben inmid­dels gewend geraakt maar hoop wel dat dit ooit gaat ver­dwij­nen, om dat dan weer iede­re keer opnieuw via een beves­tings­mail te moe­ten beves­ti­gen…).

Nu begon me onlangs op te val­len dat ik steeds min­der mails zag ver­schij­nen m.b.t. geplaatste reac­ties. Wel­licht heb ik het een peri­o­de als pret­tig erva­ren om een rede­lij­ke lege inbox te heb­ben, maar toen voor­al bij een aan­tal blogs waar ik voor de ver­an­de­ring wel de dia­loog was aan­ge­gaan ook de reac­ties uit­ble­ven, viel me het vol­gen­de op.

Aller­eerst een scherm­print van wat ik nor­maal gespro­ken zie wan­neer ik een reac­tie wil plaatsen:

Wat ik ver­vol­gens doe is dat ik een reac­tie tik in het com­men­taar veld en daar­na vink ik de optie aan om via mail op de hoog­te gehou­den te wor­den van nieu­we reacties:

Dan moet ik één van de beschik­ba­re accounts kie­zen die ver­plicht zijn wil ik mijn reac­tie daad­wer­ke­lijk kun­nen plaat­sen. In mijn geval is dat dus twit­ter. Wan­neer ik hier­voor kies en de Word­Press app toe­stem­ming geef in de pop-up die hier­na ver­schijnt, is dit uit­ein­de­lijk het resultaat:

Is het al opge­val­len? Inder­daad. De optie voor het ont­van­gen van mails bij nieu­we reac­ties is niet meer aan­ge­vinkt. En kan zelfs niet meer aan­ge­vinkt wor­den. Wat ik ook pro­beer. Er zit niets anders op dan op de ‘Post Com­ment’ but­ton te klik­ken en mijn reac­tie door te geven. Waar­na ik dus gedwon­gen ben om gere­geld naar het blog terug te sur­fen en te zien of er nog nieu­we reac­ties bij zijn geko­men. Wat ik natuur­lijk niet echt over­weeg. Het ver­war­ren­de is ook nog dat wan­neer ik een reac­tie schrijf en mijn gege­vens staan wel alle­maal al goed inge­vuld, dat ik dan wel het vak­je kan aanvinken.

Ik ben hier pas vori­ge week ach­ter geko­men. Het ver­klaart waar­om ik zo wei­nig mails kreeg van de blogs waar ik een reac­tie had ach­ter gela­ten. Een paar ben ik opnieuw gaan bezoe­ken en zag inder­daad vele reac­ties na die van mij. Zelfs een paar keer een reac­tie terug op mijn reac­tie. In een enkel geval een reac­tie die er op gericht was om mij weer een reac­tie uit te lok­ken. Die dia­loog ben ik dus nooit aan­ge­gaan. Waar­voor bij deze mijn excuses.

Toen ik hier ach­ter­kwam was ik in eer­ste instan­tie best wel pis­sig. Even­tjes wil­de ik een cynisch blog schrij­ven over het feit dat zove­le blog­gers kie­zen voor een uiterst gebruiks­on­vrien­de­lij­ke manier om reac­ties ach­ter te laten. Tot­dat ik rea­li­seer­de dat dit mis­schien bij mijn blog ook wel het geval is. De test op de pc van mijn vrien­din gaf aan dit inder­daad zo is. Ook op mijn blog zou ik dezelf­de scherm­prin­tjes als hier­bo­ven kun­nen maken. Blijk­baar is de Jet­pack plu­gin van Word­Press de boos­doe­ner. Wan­neer ik mor­gen na wat ver­der expe­ri­men­te­ren met de set­tings moet con­clu­de­ren dat dit het geval is dan gaat deze plu­gin opnieuw in de ban (nadat ik dat al eens eer­der had gedaan, maar terug heb gehaald omdat er lezers zijn (echt waar) zich op mijn blog heb­ben gea­bon­neerd en ineens geen upda­tes meer ont­vin­gen). Ten­slot­te dien ik zelf het goe­de voor­beeld te geven.

~ ~ ~

Upda­te zater­dag 9 februari:
Inmid­dels heb ik de Jet­pack plu­gin gede­ac­ti­veerd. Er zit teveel in wat ik niet gebruik (zeg maar alles behal­ve de sub­scri­be moge­lijk­heid). Daar­voor in de plaats heb ik een plu­gin geïn­stal­leerd die zorgt voor een aan­vink­vak­je onder de com­ments (Sub­scri­be to Com­ments Relo­a­ded), en een ande­re plu­gin die een Fol­low but­ton rechts­on­der mijn blog plaatst waar­mee je je kunt abon­ne­ren op nieu­we blog­posts (Fol­low).


Reacties

 1. Linda

  Let’s have a test!
  Ik heb geen Jet­pack plu­gin van WordPress
  So ben benieuwd of het bij mij wel werkt!

 2. Peter

  Bij jouw blog kun je geluk­kig heel mak­ke­lijk een reac­tie ach­ter­la­ten, maar ik zie geen optie die je kunt aan­vin­ken om upda­tes te ont­van­gen bij nieu­we reacties.

 3. Robert

  Ja, maar!
  Je hoeft toch niet per­se met je twit­ter­ac­count in te log­gen? Al weet ik dat tegen­woor­dig niet zeker, want er zijn ook blogs (vol­gens mij zijn dat de blog­ger-blogs) waar het sowie­so hoofd­pijn ople­vert om te kun­nen reageren.
  Ennie­wee­tjes, dit is dus ook een soort van test om te zien of het zon­der inlog­gen wél goed afloopt met dat zo geplaag­de vinkje.

  1. Peter

   Hoe heb jij bij mij dan hier inge­logd? Met je gra­va­tar account? Heel eer­lijk gezegd weet ik niet hoe het pre­cies alle­maal werkt. Ik ben gewend om altijd via twit­ter in te log­gen (daar waar het kan) en toen viel me dit dus op.

   1. Robert

    Hij doet ut!!!
    Ik ben hier hele­maal niet inge­logd, ik geef alleen mijn naam en mijn email­adres. Dat gra­va­tar mijn foto kop­pelt aan mijn mail­adres gaat geheel en al auto­ma­gisch, al is dat vol­gens mij wel een ‘fea­tu­re’ van die ver­ma­le­dij­de Jetpack-plugin.

    1. Peter

     Hij kan ut ook doen omdat ik een ande­re plu­gin heb die spe­ci­aal een email stuurt wan­neer iemand rea­geert op jouw reac­tie. Maar hoe dan ook ga ik hoogst­waar­schijn­lijk toch die Jet­pack-plu­gin ver­wij­de­ren omdat ie veel meer doet dan ik eigen­lijk wil.

     PS: op welk soci­aal plat­form zit je tegen­woor­dig nog? Geen enkel, of nog wel op G+?

     1. Robert

      Ah, van­daar dat ik twee (2!) mail­tjes krijg/kreeg bij een reply. Dus ze doen het alle­bei. Niet samen, maar wel tegelijk.

      Mijn G+ en FB accounts zijn nog wel actief, voor­al van­we­ge wat pages die er aan vast han­gen. Maar gebrui­ken doe ik ze eigen­lijk niet meer.
      In fei­te ben ik nu terug bij het olds­kool inter­net; mai­len en nu en dan eens rea­ge­ren op forums en/of blogposts.

     2. Peter

      Olds­kool inter­net klinkt lek­ker nos­tal­gisch. Ik gebruik nu alleen nog twit­ter. Mijn eigen blog wil ik wat meer gaan gebrui­ken als zijn­de bv fb of g+. Dus gewoon een kort blog wan­neer ik iets inte­res­sants gezien, gele­zen, gedaan, gefo­to­gra­feerd heb. Dan houd ik het lek­ker bij elkaar.

 4. Robert

  Zeg maar een soort van micro­blog­gen dus?

  (ik kon niet meer reply­en op jouw reply, want blijk­baar vindt je reac­tie­plu­gin­din­ges dat er maar een beperkt aan­tal keren opeen­vol­gen­de reply-replies mogen wor­den gegeven.)

  1. Peter

   Of een soort van #iede­re­dag­blog­gen zon­der dat ik het zo nog wil noe­men want dan moet ik iede­re dag blog­gen en dat lukt me niet wan­neer die druk er is van iede­re dag blog­gen. Dus ga ik het anders noe­men en dan kan ik mis­schien *gaat zach­ter pra­ten* wel iede­re dag iets posten…

   *her­vat met lui­de stem* en ja, de reac­tie­set­tings staan inge­steld op max 5 replies.

   1. Robert

    Dit is, als ik goed heb geteld, de 5e reply die ik plaats onder dit blog. Dus nu ben ik af? Of heb ik iets gewonnen?

    1. Peter

     Je hebt gewon­nen! Bij deze bied ik je een gra­tis abon­ne­ment op mijn blog aan, met daar­aan tevens gekop­peld de optie om bij tijd en wij­le een gast­blog naar keu­ze te schrij­ven. Nou? Daar ben je zeker wel even stil van?

     1. Robert

      Oeps! Nu moet ik dus gaan opbiech­ten dat ik al tij­den­lang via mijn RSS-rea­der­din­ges gea­bon­neerd ben op je blog. Krijg ik nu Tim Kuik en zijn heb­be­ri­ge vrind­jes op mijn dak?

      Over het gene­reu­ze aan­bod van de gast­blog ga ik eens naden­ken. Wel­licht kunt u bin­nen afzien­ba­re tijd daar­over zelfs wel een email verwachten.

      PS Van deze reply van jou heb ik dit­maal géén mail­tje ontvangen.

     2. Peter

      Laat Tim en de zij­nen maar lek­ker in het onge­wis­se en blijf voor­al die RSS rea­der gebruiken.
      En leuk dat je even­tu­eel in wilt gaan op het gast­blog­ger aan­bod. Mijn blogsite heeft totaal geen vast­om­lijnd pro­fiel, the­ma of kader, en dat wil ik graag zo hou­den, dus je kunt alle kan­ten op.

      Wat betreft die reply mail, ik denk dat het komt omdat ik van plu­gin ben ver­an­derd. Anders zou ik het ook niet weten.

 5. Tussen Droom en Daad

  Ik heb eigen­lijk nog nooit van die optie gebruik gemaakt… Als ik vind dat ik een reac­tie heb geplaatst die een ant­woord nodig heeft, dan kijk ik in de daar­op­vol­gen­de dagen gewoon terug naar de site. Eigen­lijk heb ik er geen idee van waar­om ik dat doe.
  Ik geef ove­ri­gens altijd com­men­taar onder mijn word­pres­sac­count (of gewoon met Naam — Email en web­si­te) — als dat ten­min­ste moge­lijk is.
  Ik heb nog­al vaak pro­ble­men om reac­ties te plaat­sen bij een site op blogspot.com. Daar ont­breekt de optie om te rea­ge­ren met naam en email (en zelfs de moge­lijk­heid van twit­ter of facebook ont­breekt, maar mis­schien kan de blog­ger in kwes­tie dat wel acti­ve­ren, ik ken blogspot.com niet) — heel ver­ve­lend in elk geval! Ik kan daar wel inlog­gen met mijn word­pres­sac­count, maar eigen­lijk wil ik niet op elke site mijn eigen site delen — soms blijf ik gewoon graag ano­niem om reac­ties te plaat­sen en het stoort me als dat niet moge­lijk is.

  1. Peter

   Bij blogs­pot blogs is het inder­daad vaak een dra­ma om te rea­ge­ren wan­neer je niet een goog­le of blogs­pot account hebt. Alleen wan­neer de optie Name/ID o.i.d. beschik­baar is, dan is het nog wel te doen.
   Die optie aan­vin­ken waar ik op doel, is iets wat ik stan­daard doe. Ik vind het wel leuk om een blog incl de reac­ties te lezen, een reac­tie ach­ter te laten, en dan ver­vol­gens in mijn email de ver­de­re reac­ties te lezen. Zo kan ik dan later nog eens terug­gaan en een nieu­we reac­tie ach­ter­la­ten. Omdat ik best wel veel blogs lees, is het in mijn ogen ondoen­lijk om tel­kens alle gele­zen blogs opnieuw af te gaan om te zien wat er alle­maal aan nieu­we reac­ties bij­ge­ko­men is.

 6. Anna

  🙂

 7. Anna

  Ik heb me eerst ergens anders moe­ten aan­mel­den voor ik hier een reac­tie kon door­ge­ven. Mijn vori­ge reac­ties zijn ergens ver­dwe­nen in de blo­gosfeer 🙂 ook niet echt handig!

  1. Peter

   Oh? Waar heb je je moe­ten aan­mel­den. Ik dacht nu juist de com­ment sec­tie inlog neu­traal te heb­ben gemaakt…

   1. Anna

    Via word­press al is dat mis­schien nor­maal aan­ge­zien ik dat bij elke blog­ge­brui­ker van word­press moet doen… dus toch niet hele­maal neutraal 🙂

    1. Peter

     Zou niet hoe­ven. Zie hier­bo­ven Robert Kei­zer die zon­der aan­mel­ding een reac­tie kon plaat­sen. En zojuist heb ik het gepro­beerd op een ande­re pc en ook daar kon ik een reac­tie plaat­sen zon­der me aan te mel­den. Slechts naam en email adres is verplicht.

 8. Elisabeth Derogee

  Je zwen­gelt hier wel iets inte­res­sants aan. Ik ben benieuwd hoe het bij mij is. Ik heb ook Jetpack.

 9. Elisabeth Derogee

  Ik heb net ‘Sub­scri­be to Com­ments Relo­a­ded’ plu­gin gein­stal­leerd. Ziet er erg oke uit.

  1. Peter

   Dank voor de tip. Ik had een ver­ge­lijk­ba­re plu­gin minus Relo­a­ded. Deze werkt nog iets­jes fijner.
   Is het toch alle­maal niet voor niets geweest 😉