Verdwijnvink

Niet alti­jd maar toch wel vaak laat ik bij het lezen van ander­mans blog­post een reac­tie achter. Wat ik echter de laat­ste tijd steeds vak­er tegenkom is dat ik eerst moet inloggen met mijn twit­ter account (dat is zo’n beet­je het enige social media account wat ik nog over heb na een grondi­ge opschoon­ac­tie) voor­dat ik de reac­tie kan saven. Miss­chien dat ik zelf iets op mijn lap­top heb aangezet waar­door na een bepaalde peri­ode automa­tisch mijn account uit­logt. Niet dat ik dat erg vind. Het is een kwest­ie van op het twit­ter icoon­t­je klikken, toestem­ming geven om (in de meeste gevallen) de Word­Press app met mijn twit­ter account te verbinden, en de tech­niek doet de rest.

Diezelfde tech­niek doet echter ook iets waar ik niet zo blij mee ben. En waar ik pas lat­er achter kwam. In de meeste gevallen ben ik namelijk niet degene die het eerste reageert bij een blog. Vaak zijn mij al velen voorge­gaan omdat ik net als op veel andere gebieden hopeloos achter loop. Ook plaats ik in het alge­meen niet een reac­tie die de blog­ger dwingt om daar weer op te rea­geren. Het zijn vee­lal korte bericht­jes die (zo hoop ik althans) lat­en zien dat ik het blog gelezen heb en blijk geven van mijn waarder­ing. Dat vind ik plezieriger dan op een like-knop te drukken. Des­on­danks vink ik alti­jd de optie aan dat ik een mailt­je wil ont­van­gen wan­neer er reac­ties na mij geplaatst wor­den (en ben inmid­dels gewend ger­aakt maar hoop wel dat dit ooit gaat verd­wi­j­nen, om dat dan weer iedere keer opnieuw via een bevest­ings­mail te moeten beves­ti­gen…).

Nu begon me onlangs op te vallen dat ik steeds min­der mails zag ver­schi­j­nen m.b.t. geplaat­ste reac­ties. Wellicht heb ik het een peri­ode als pret­tig ervaren om een redelijke lege inbox te hebben, maar toen vooral bij een aan­tal blogs waar ik voor de veran­der­ing wel de dialoog was aange­gaan ook de reac­ties uit­bleven, viel me het vol­gende op.

Allereerst een schermprint van wat ik nor­maal gespro­ken zie wan­neer ik een reac­tie wil plaat­sen:

Wat ik ver­vol­gens doe is dat ik een reac­tie tik in het com­men­taar veld en daar­na vink ik de optie aan om via mail op de hoogte gehouden te wor­den van nieuwe reac­ties:

Dan moet ik één van de beschik­bare accounts kiezen die ver­plicht zijn wil ik mijn reac­tie daad­w­erke­lijk kun­nen plaat­sen. In mijn geval is dat dus twit­ter. Wan­neer ik hier­voor kies en de Word­Press app toestem­ming geef in de pop-up die hier­na ver­schi­jnt, is dit uitein­delijk het resul­taat:

Is het al opgevallen? Inder­daad. De optie voor het ont­van­gen van mails bij nieuwe reac­ties is niet meer aangevinkt. En kan zelfs niet meer aangevinkt wor­den. Wat ik ook probeer. Er zit niets anders op dan op de ‘Post Com­ment’ but­ton te klikken en mijn reac­tie door te geven. Waar­na ik dus ged­won­gen ben om geregeld naar het blog terug te sur­fen en te zien of er nog nieuwe reac­ties bij zijn gekomen. Wat ik natu­urlijk niet echt over­weeg. Het ver­war­rende is ook nog dat wan­neer ik een reac­tie schri­jf en mijn gegevens staan wel alle­maal al goed inge­vuld, dat ik dan wel het vak­je kan aan­vinken.

Ik ben hier pas vorige week achter gekomen. Het verk­laart waarom ik zo weinig mails kreeg van de blogs waar ik een reac­tie had achter gelat­en. Een paar ben ik opnieuw gaan bezoeken en zag inder­daad vele reac­ties na die van mij. Zelfs een paar keer een reac­tie terug op mijn reac­tie. In een enkel geval een reac­tie die er op gericht was om mij weer een reac­tie uit te lokken. Die dialoog ben ik dus nooit aange­gaan. Waar­voor bij deze mijn excus­es.

Toen ik hier achterk­wam was ik in eerste instantie best wel pis­sig. Even­t­jes wilde ik een cynisch blog schri­jven over het feit dat zovele blog­gers kiezen voor een uiterst gebruik­son­vrien­delijke manier om reac­ties achter te lat­en. Tot­dat ik realiseerde dat dit miss­chien bij mijn blog ook wel het geval is. De test op de pc van mijn vriendin gaf aan dit inder­daad zo is. Ook op mijn blog zou ik dezelfde schermprint­jes als hier­boven kun­nen mak­en. Blijk­baar is de Jet­pack plu­g­in van Word­Press de boos­doen­er. Wan­neer ik mor­gen na wat verder exper­i­menteren met de set­tings moet con­clud­eren dat dit het geval is dan gaat deze plu­g­in opnieuw in de ban (nadat ik dat al eens eerder had gedaan, maar terug heb gehaald omdat er lez­ers zijn (echt waar) zich op mijn blog hebben geabon­neerd en ineens geen updates meer ontvin­gen). Tenslotte dien ik zelf het goede voor­beeld te geven.

~ ~ ~

Update zater­dag 9 feb­ru­ari:
Inmid­dels heb ik de Jet­pack plu­g­in gede­ac­tiveerd. Er zit teveel in wat ik niet gebruik (zeg maar alles behalve de sub­scribe mogelijkheid). Daar­voor in de plaats heb ik een plu­g­in geïn­stalleerd die zorgt voor een aan­vinkvak­je onder de com­ments (Sub­scribe to Com­ments Reloaded), en een andere plu­g­in die een Fol­low but­ton recht­son­der mijn blog plaatst waarmee je je kunt abon­neren op nieuwe blog­posts (Fol­low).

~ ~ ~

 • Bij jouw blog kun je gelukkig heel makke­lijk een reac­tie achter­lat­en, maar ik zie geen optie die je kunt aan­vinken om updates te ont­van­gen bij nieuwe reac­ties.

 • Ja, maar!
  Je hoeft toch niet perse met je twit­ter­ac­count in te loggen? Al weet ik dat tegen­wo­ordig niet zek­er, want er zijn ook blogs (vol­gens mij zijn dat de blog­ger-blogs) waar het sowieso hoofd­pi­jn oplev­ert om te kun­nen rea­geren.
  Ennie­weet­jes, dit is dus ook een soort van test om te zien of het zon­der inloggen wél goed afloopt met dat zo geplaagde vinkje.

  • Hoe heb jij bij mij dan hier ingel­ogd? Met je gra­vatar account? Heel eerlijk gezegd weet ik niet hoe het pre­cies alle­maal werkt. Ik ben gewend om alti­jd via twit­ter in te loggen (daar waar het kan) en toen viel me dit dus op.

   • Hij doet ut!!!
    Ik ben hier hele­maal niet ingel­ogd, ik geef alleen mijn naam en mijn emailadres. Dat gra­vatar mijn foto kop­pelt aan mijn mailadres gaat geheel en al automagisch, al is dat vol­gens mij wel een ‘fea­ture’ van die ver­maledi­jde Jet­pack-plu­g­in.

    • Hij kan ut ook doen omdat ik een andere plu­g­in heb die spe­ci­aal een email stu­urt wan­neer iemand reageert op jouw reac­tie. Maar hoe dan ook ga ik hoogst­waarschi­jn­lijk toch die Jet­pack-plu­g­in ver­wi­jderen omdat ie veel meer doet dan ik eigen­lijk wil.

     PS: op welk soci­aal plat­form zit je tegen­wo­ordig nog? Geen enkel, of nog wel op G+?

     • Ah, van­daar dat ik twee (2!) mailt­jes krijg/kreeg bij een reply. Dus ze doen het alle­bei. Niet samen, maar wel tegelijk.

      Mijn G+ en FB accounts zijn nog wel actief, vooral van­wege wat pages die er aan vast hangen. Maar gebruiken doe ik ze eigen­lijk niet meer.
      In feite ben ik nu terug bij het old­skool inter­net; mailen en nu en dan eens rea­geren op forums en/of blog­posts.

     • Old­skool inter­net klinkt lekker nos­tal­gisch. Ik gebruik nu alleen nog twit­ter. Mijn eigen blog wil ik wat meer gaan gebruiken als zijnde bv fb of g+. Dus gewoon een kort blog wan­neer ik iets inter­es­sants gezien, gelezen, gedaan, gefo­tografeerd heb. Dan houd ik het lekker bij elka­ar.

 • Zeg maar een soort van microbloggen dus?

  (ik kon niet meer replyen op jouw reply, want blijk­baar vin­dt je reac­tieplug­indinges dat er maar een beperkt aan­tal keren opeen­vol­gende reply-replies mogen wor­den gegeven.)

  • Of een soort van #iederedag­bloggen zon­der dat ik het zo nog wil noe­men want dan moet ik iedere dag bloggen en dat lukt me niet wan­neer die druk er is van iedere dag bloggen. Dus ga ik het anders noe­men en dan kan ik miss­chien *gaat zachter prat­en* wel iedere dag iets posten…

   *her­vat met luide stem* en ja, de reac­tieset­tings staan ingesteld op max 5 replies.

    • Je hebt gewon­nen! Bij deze bied ik je een gratis abon­nement op mijn blog aan, met daaraan tevens gekop­peld de optie om bij tijd en wijle een gast­blog naar keuze te schri­jven. Nou? Daar ben je zek­er wel even stil van?

     • Oeps! Nu moet ik dus gaan opbiecht­en dat ik al tij­den­lang via mijn RSS-read­erdinges geabon­neerd ben op je blog. Kri­jg ik nu Tim Kuik en zijn heb­berige vrind­jes op mijn dak?

      Over het genereuze aan­bod van de gast­blog ga ik eens nadenken. Wellicht kunt u bin­nen afzien­bare tijd daarover zelfs wel een email verwacht­en.

      PS Van deze reply van jou heb ik dit­maal géén mailt­je ont­van­gen.

     • Laat Tim en de zij­nen maar lekker in het ongewisse en bli­jf vooral die RSS read­er gebruiken.
      En leuk dat je eventueel in wilt gaan op het gast­blog­ger aan­bod. Mijn blogsite heeft totaal geen vas­tom­li­jnd profiel, the­ma of kad­er, en dat wil ik graag zo houden, dus je kunt alle kan­ten op.

      Wat betre­ft die reply mail, ik denk dat het komt omdat ik van plu­g­in ben veran­derd. Anders zou ik het ook niet weten.

 • Ik heb eigen­lijk nog nooit van die optie gebruik gemaakt… Als ik vind dat ik een reac­tie heb geplaatst die een antwo­ord nodig heeft, dan kijk ik in de daaropvol­gende dagen gewoon terug naar de site. Eigen­lijk heb ik er geen idee van waarom ik dat doe.
  Ik geef overi­gens alti­jd com­men­taar onder mijn word­pres­sac­count (of gewoon met Naam — Email en web­site) — als dat ten­min­ste mogelijk is.
  Ik heb nogal vaak prob­le­men om reac­ties te plaat­sen bij een site op blogspot.com. Daar ont­breekt de optie om te rea­geren met naam en email (en zelfs de mogelijkheid van twit­ter of face­book ont­breekt, maar miss­chien kan de blog­ger in kwest­ie dat wel activ­eren, ik ken blogspot.com niet) — heel verve­lend in elk geval! Ik kan daar wel inloggen met mijn word­pres­sac­count, maar eigen­lijk wil ik niet op elke site mijn eigen site delen — soms bli­jf ik gewoon graag anon­iem om reac­ties te plaat­sen en het stoort me als dat niet mogelijk is.

  • Bij blogspot blogs is het inder­daad vaak een dra­ma om te rea­geren wan­neer je niet een google of blogspot account hebt. Alleen wan­neer de optie Name/ID o.i.d. beschik­baar is, dan is het nog wel te doen.
   Die optie aan­vinken waar ik op doel, is iets wat ik stan­daard doe. Ik vind het wel leuk om een blog incl de reac­ties te lezen, een reac­tie achter te lat­en, en dan ver­vol­gens in mijn email de verdere reac­ties te lezen. Zo kan ik dan lat­er nog eens terug­gaan en een nieuwe reac­tie achter­lat­en. Omdat ik best wel veel blogs lees, is het in mijn ogen ondoen­lijk om telkens alle gelezen blogs opnieuw af te gaan om te zien wat er alle­maal aan nieuwe reac­ties bijgekomen is.

 • Ik heb me eerst ergens anders moeten aan­melden voor ik hier een reac­tie kon doorgeven. Mijn vorige reac­ties zijn ergens verd­we­nen in de blo­gos­feer 🙂 ook niet echt hand­ig!

   • Via word­press al is dat miss­chien nor­maal aangezien ik dat bij elke blogge­bruik­er van word­press moet doen… dus toch niet hele­maal neu­traal 🙂

    • Zou niet hoeven. Zie hier­boven Robert Keiz­er die zon­der aan­meld­ing een reac­tie kon plaat­sen. En zojuist heb ik het geprobeerd op een andere pc en ook daar kon ik een reac­tie plaat­sen zon­der me aan te melden. Slechts naam en email adres is ver­plicht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets