50books — vraag 5

Deze blog­post is deel 5 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 5:
Welk boek lees je op dit moment?

Op twit­ter kijk ik weleens bij #NR (Now Read­ing) om te zien wat de tweeps zoal bew­eren te lezen. Het kan een inkijk­je geven in wat op dat moment pop­u­lair is (nog niet zo lang gele­den was het alleen maar 50 shades wat de klok sloeg, the hor­ror…), maar eerder scroll ik door de time­line om te zien of ik inter­es­sante tips zie om aan mijn immer uit­di­jende ‘nog te lezen’ leesli­jst toe te voe­gen. Nu er op het #50books ini­ti­atief best wel veel gereageerd wordt (meer dan ik had dur­ven hopen, en daar­voor dank!) ben ik benieuwd gewor­den wat er bij al deze boek­liefheb­bers op het nachtkast­je of leestafelt­je ligt.

Welk boek (of welke boeken) lees jij momenteel? Is het een studieboek? Een (auto)biografie? Zware kost of lichte lec­tu­ur? Meerdere boeken door elka­ar?

Laat het ons weten en ver­tel er tevens bij waarom je in dit boek verdiept bent. Mocht je tot je schaamte ont­dekken dat je tijdelijk in-between-books bent, aarzel dan niet een boek uit je verza­mel­ing te pakken (of spoed je naar de plaat­selijke bib­lio­theek), begin met lezen om daar­na met ons te delen op welk boek je keuze is gevallen. En in het waarom van die keuze zijn we dan natu­urlijk ook erg geïn­ter­esseerd.

Ben je een­maal klaar met je blog dan houdt nie­mand je tegen om je favori­ete leesplek op te zoeken en verder te gaan daar waar je gebleven was.

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — vraag 450books — vraag 6 »

43 Comments

[…] Dit bericht is gekaderd in het 50books ini­ti­atief van Pete­pel. Mijn bedoel­ing is om hier regel­matig (bij voorkeur de dins­da­gavond – onze fir­ma biedt zijn verontschuldigin­gen aan voor de ver­trag­ing – ‘t komt door de sneeuw) een vraag­je van deze “chal­lenge” te beant­wo­or­den. Vraag 5: Welk boek lees je op dit moment? Andere deel­names kun­nen gevon­den wor­den tussen de reac­ties onder de bijhorende vraag. […]

Geef een reactie