Press "Enter" to skip to content

50books — vraag 5

Deze blog­post is deel 5 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 5:
Welk boek lees je op dit moment?

Op twit­ter kijk ik wel­eens bij #NR (Now Rea­ding) om te zien wat de tweeps zoal bewe­ren te lezen. Het kan een inkijk­je geven in wat op dat moment popu­lair is (nog niet zo lang gele­den was het alleen maar 50 sha­des wat de klok sloeg, the hor­ror…), maar eer­der scroll ik door de time­li­ne om te zien of ik inte­res­san­te tips zie om aan mijn immer uit­dij­en­de ‘nog te lezen’ lees­lijst toe te voe­gen. Nu er op het #50books ini­ti­a­tief best wel veel gere­a­geerd wordt (meer dan ik had dur­ven hopen, en daar­voor dank!) ben ik benieuwd gewor­den wat er bij al deze boek­lief­heb­bers op het nacht­kast­je of lees­ta­fel­tje ligt.

Welk boek (of wel­ke boe­ken) lees jij momen­teel? Is het een stu­die­boek? Een (auto)biografie? Zwa­re kost of lich­te lec­tuur? Meer­de­re boe­ken door elkaar?

Laat het ons weten en ver­tel er tevens bij waar­om je in dit boek ver­diept bent. Mocht je tot je schaam­te ont­dek­ken dat je tij­de­lijk in-bet­ween-books bent, aar­zel dan niet een boek uit je ver­za­me­ling te pak­ken (of spoed je naar de plaat­se­lij­ke bibli­o­theek), begin met lezen om daar­na met ons te delen op welk boek je keu­ze is geval­len. En in het waar­om van die keu­ze zijn we dan natuur­lijk ook erg geïn­te­res­seerd.

Ben je een­maal klaar met je blog dan houdt nie­mand je tegen om je favo­rie­te lees­plek op te zoe­ken en ver­der te gaan daar waar je geble­ven was.

~ ~ ~

43 Comments

 1. carel de mari 10 februari 2013

  Druk als een klein baas­je, ik heb nau­we­lijks tijd om te lezen. Wat zeg ik, ik maak nau­we­lijks tijd om te lezen. Toch ligt er wat op mijn lees­ta­fel: http://wp.me/p1T8Qr-Cl

 2. Martijn 10 februari 2013

  Het is niet ‘slechts’ één boek dat ik lees… Tel­len voor­lees­boe­ken in de klas ook?

 3. Fokke Zwaan 10 februari 2013

  rat­je­toe bedoel­de ik.

 4. #50books – vraag 5 16 februari 2013

  […] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter […]

 5. […] jaar lan­ceert hij weke­lijks een vraag over boe­ken. Vraag 5: Welk boek lees je op dit moment? Lees hier de ver­ha­len van ande­re […]

 6. […] Boe­ken niet uit­le­zen… dat doe ik niet vaak. Als ik aan een ver­haal begin dan wil ik wéten hoe het ein­digt. In deze blog beant­woord ik hier­door wel twee vra­gen uit de #50books reeks: ‘welk boek lees je maar niet uit‘ én ‘welk boek lees je nu‘. […]

 7. Ynke 27 april 2013

  Net deze site ont­dekt en net Bint uit­ge­le­zen. Dus toch nog (zij het laat) een reac­tie geplaatst.

  • Peter Pellenaars 28 april 2013

   Wel­kom op mijn site en fijn dat je ook een bij­dra­ge levert voor de #50books serie 🙂

 8. […] Dit bericht is geka­derd in het 50books ini­ti­a­tief van Pete­pel. Mijn bedoe­ling is om hier regel­ma­tig (bij voor­keur de dins­dag­avond – onze fir­ma biedt zijn ver­ont­schul­di­gin­gen aan voor de ver­tra­ging – ‘t komt door de sneeuw) een vraag­je van deze “chal­len­ge” te beant­woor­den. Vraag 5: Welk boek lees je op dit moment? Ande­re deel­na­mes kun­nen gevon­den wor­den tus­sen de reac­ties onder de bij­ho­ren­de vraag. […]

 9. […] Dit bericht is geka­derd in het 50books ini­ti­a­tief van Pete­pel. Vraag 5: Welk boek lees je op dit moment? Ande­re deel­na­mes kun­nen gevon­den wor­den tus­sen de reac­ties onder de bij­ho­ren­de vraag. […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *