50books — vraag 5

Deze blog­post is deel 5 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 5:
Welk boek lees je op dit moment?

Op twit­ter kijk ik wel­eens bij #NR (Now Rea­ding) om te zien wat de tweeps zoal bewe­ren te lezen. Het kan een inkijk­je geven in wat op dat moment popu­lair is (nog niet zo lang gele­den was het alleen maar 50 sha­des wat de klok sloeg, the hor­ror…), maar eer­der scroll ik door de time­li­ne om te zien of ik inte­res­san­te tips zie om aan mijn immer uit­dij­en­de ‘nog te lezen’ lees­lijst toe te voe­gen. Nu er op het #50books ini­ti­a­tief best wel veel gere­a­geerd wordt (meer dan ik had dur­ven hopen, en daar­voor dank!) ben ik benieuwd gewor­den wat er bij al deze boek­lief­heb­bers op het nacht­kast­je of lees­ta­fel­tje ligt.

Welk boek (of wel­ke boe­ken) lees jij momen­teel? Is het een stu­die­boek? Een (auto)biografie? Zwa­re kost of lich­te lec­tuur? Meer­de­re boe­ken door elkaar?

Laat het ons weten en ver­tel er tevens bij waar­om je in dit boek ver­diept bent. Mocht je tot je schaam­te ont­dek­ken dat je tij­de­lijk in-bet­ween-books bent, aar­zel dan niet een boek uit je ver­za­me­ling te pak­ken (of spoed je naar de plaat­se­lij­ke bibli­o­theek), begin met lezen om daar­na met ons te delen op welk boek je keu­ze is geval­len. En in het waar­om van die keu­ze zijn we dan natuur­lijk ook erg geïn­te­res­seerd.

Ben je een­maal klaar met je blog dan houdt nie­mand je tegen om je favo­rie­te lees­plek op te zoe­ken en ver­der te gaan daar waar je geble­ven was.

~ ~ ~

43 Replies to “50books — vraag 5”

 1. Ha! Ik heb vraag 4 én vraag 5 beant­woord:

  Je kunt het hier: http://www.mightymusings.nl/50books-vraag-4-en-vraag‑5/ lezen.

  Beantwoorden

 2. Had ik daar gis­ter net iets over geschre­ven dus hier mijn ant­woord op vraag 5
  http://www.schrijfscherven.blogspot.nl/2013/02/februari-zaterdag-van-novelle.html

  Beantwoorden

 3. Druk als een klein baas­je, ik heb nau­we­lijks tijd om te lezen. Wat zeg ik, ik maak nau­we­lijks tijd om te lezen. Toch ligt er wat op mijn lees­ta­fel: http://wp.me/p1T8Qr-Cl

  Beantwoorden

 4. […] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: welk boek lees je op dit moment? […]

  Beantwoorden

  1. Ik zou graag aller­lei boe­ken door elkaar wil­len kun­nen lezen. Maar helaas, ik lees ze 1 voor 1 en ben altijd wel met een boek bezig. Dat maakt het beant­woor­den van de vraag van deze week geluk­kig best gemak­ke­lijk http://rsnijders.info/blog2/2013/02/10/50books-vraag-5-the-colorado-kid-van-stephen-king/

   Beantwoorden

 5. Het is niet ‘slechts’ één boek dat ik lees… Tel­len voor­lees­boe­ken in de klas ook?

  Beantwoorden

 6. In de eer­ste instan­tie wil­de ik niet mee­doen deze week. Ik had geen zin om te schrij­ven. Tot de eer­ste zin als een haak­je vast kwam te zit­ten in mijn hoofd en ik ineens begreep waar­om ik dit boek uber­haupt lees.

  http://www.tussenjouenmij.nl/uit-liefde-doden/

  Beantwoorden

 7. http://karinwinters.nl/50books-vraag-5-opletten-welke-boeken-je-leent/ Weer niet opge­let bij de bieb dus een ver­volg op een niet gele­zen boek en een slech­te thril­ler. moet kun­nen

  Beantwoorden

 8. […] blog­post is een ant­woord op de 5e vraag van 50Books van […]

  Beantwoorden

 9. Ik heb hem net uit.
  http://jacobjanvoerman.nl/boneland-van-alan-garner/

  Wat ik nu lees is iets heel anders, maar ook bere-inte­res­sant:

  The world until yes­ter­day” van Jared Dia­mond.

  http://www.bol.com/nl/p/the-world-until-yesterday/9200000008422771/?Referrer=ADVNLGOT0020119200000008422771

  Beantwoorden

 10. Het ant­woord: Ulixes en Ik ben een onver­zoen­lijk rat­ke­toe

  http://foxxblok.blogspot.nl/2013/02/50books-vraag‑5.html

  Beantwoorden

 11. rat­je­toe bedoel­de ik.

  Beantwoorden

 12. http://www.drspee.nl/boeken/50books-wat-lees-je-nu/ Hier mijn bij­dra­ge voor vraag 5.
  Ik ben een one-book-woman 😉

  Beantwoorden

 13. Welk boek lees je op dit moment? Vraag 5 van #50books en mijn ant­woord daar­op is hier te lezen: http://veertjevederlicht.blogspot.nl/2013/02/50books-vraag‑5.html

  Beantwoorden

 14. ferraravictoriene 12 februari 2013 at 14:49

  Het ant­woord op vraag 5 is geplaatst. Ik merk hoe las­tig het is de inhoud van een boek beknopt te beschrij­ven.
  http://ferrara-victoriene.blogspot.nl

  Beantwoorden

 15. Heer­lijk weer in Wil­lem Els­schot begon­nen, enthou­si­ast gewor­den door de bio­gra­fie die Vic van de Reijt vorig jaar schreef. Nu lees ik Lij­men — Het been een prach­ti­ge dub­bel­ro­man over list en bedrog. En dan over het schuld­ge­voel. Prach­tig. http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/02/lijmen-het-been-50books/

  Beantwoorden

 16. Ik blijf stug door­le­zen in Kos­in­ski en Zamoy­ski, ondanks dat een sta­pel nieu­we boe­ken naar me ligt te lon­ken…
  http://www.petepel.nl/2013/02/16/kapper

  Beantwoorden

 17. […] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter […]

  Beantwoorden

 18. Bij­na een week *te laat* door de griep, maar als­nog mijn bij­dra­ge staat hier ,
  http://www.linda-linea-recta.nl/50books-vraag‑5/

  Beantwoorden

 19. Ik lees er nu twee, één ver­plicht en de ande­re omdat ik het wil.
  http://breieninpeking.wordpress.com/2013/02/18/wat-lees-jij?

  Beantwoorden

 20. Hier het ant­woord op de vraag welk boek ik aan het lezen ben. In dit geval moet ik eigen­lijk zeg­gen was, want met gro­te opluch­ting kan ik zeg­gen dat ik het van de week heb uit­ge­le­zen.
  http://karinolij.wordpress.com/2013/02/21/50books-vraag-5-reizen-zonder-john/

  Beantwoorden

 21. […] jaar lan­ceert hij weke­lijks een vraag over boe­ken. Vraag 5: Welk boek lees je op dit moment? Lees hier de ver­ha­len van ande­re […]

  Beantwoorden

 22. Ik ben een mul­ti-lezer. Lezen als slaap­pil. http://wp.me/p29y1y-bz

  Beantwoorden

 23. […] Boe­ken niet uit­le­zen… dat doe ik niet vaak. Als ik aan een ver­haal begin dan wil ik wéten hoe het ein­digt. In deze blog beant­woord ik hier­door wel twee vra­gen uit de #50books reeks: ‘welk boek lees je maar niet uit‘ én ‘welk boek lees je nu‘. […]

  Beantwoorden

 24. Ik heb een func­ti­o­ne­ren­de pc gevon­den; mijn bij­dra­ge aan deze vraag: http://ernestinekossmann.wordpress.com/2013/02/24/50books-vijfde-vraag-wat-lees-je-nu/

  Beantwoorden

 25. Dit las ik toen: http://www.lings.nl/2013/02/het-boek-dat-maar-niet-uit-wil/
  Inmid­dels ben ik begon­nen aan: Tele­graph Ave­nue en De wer­led vol­gens Garp (want die had ik nog steeds niet gele­zen)

  Beantwoorden

 26. Net deze site ont­dekt en net Bint uit­ge­le­zen. Dus toch nog (zij het laat) een reac­tie geplaatst.

  Beantwoorden

  1. Wel­kom op mijn site en fijn dat je ook een bij­dra­ge levert voor de #50books serie 🙂

   Beantwoorden

 27. […] Dit bericht is geka­derd in het 50books ini­ti­a­tief van Pete­pel. Mijn bedoe­ling is om hier regel­ma­tig (bij voor­keur de dins­dag­avond – onze fir­ma biedt zijn ver­ont­schul­di­gin­gen aan voor de ver­tra­ging – ‘t komt door de sneeuw) een vraag­je van deze “chal­len­ge” te beant­woor­den. Vraag 5: Welk boek lees je op dit moment? Ande­re deel­na­mes kun­nen gevon­den wor­den tus­sen de reac­ties onder de bij­ho­ren­de vraag. […]

  Beantwoorden

 28. Ik heb de vrij­heid geno­men om vraag 4 en 5 samen te beant­woor­den: zie­hier http://wordcraftandmystery.blogspot.be/2013/07/50books-4-en‑5.html

  Beantwoorden

 29. […] Dit bericht is geka­derd in het 50books ini­ti­a­tief van Pete­pel. Vraag 5: Welk boek lees je op dit moment? Ande­re deel­na­mes kun­nen gevon­den wor­den tus­sen de reac­ties onder de bij­ho­ren­de vraag. […]

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *