20130211 — maandag

notjust50books

Eigen­lijk was ik van plan om van­avond een blog te schrij­ven voor vraag 5 van mijn eigen­ste #50books (waar­op door jul­lie elke week weer meer gere­a­geerd wordt). Maar wat zijn plan­nen wan­neer je eer­der op de avond nog stoer in #blog­praat hebt aan­ge­ge­ven dat je de inspi­ra­tie altijd voor­rang geeft boven (in dit geval) de wil om te blog­gen? Dus schrijf ik nu geen blog over het boek dat ik momen­teel lees (en bij­na, bij­na! uit heb). En waar­om niet?, zul­len jul­lie vra­gen. *span­ning opbouwt* Wel, omdat ik kort na afloop van #blog­praat een uiterst inspi­re­ren­de mail kreeg waar ik onmid­del­lijk enthou­si­ast van werd. Of ik mee wil doen. Aan een blogtournee!

Daar hoef ik van­zelf­spre­kend niet over na te den­ken. Natuur­lijk wil ik dat. Het is me vorig jaar ook aan­ge­bo­den n.a.v. de ver­schij­ning van de nieu­we dicht­bun­del ‘Adem­ha­len onder de maan’, door Ingmar Heyt­ze. Ik las het boek, schreef er het blog Schreef­groei over en mocht me ver­heu­gen met heel wat nieu­we lezers die de blogtour­nee op de voet volg­den. Ver­der hield ik er ook nog eens de dicht­bun­del zelf aan over wel­ke me door de uit­ge­ve­rij gra­tis was toe­ge­zon­den als voor­be­rei­ding voor mijn blog. Alleen maar posi­tie­ve ervaringen.

Het bete­kent alleen dat ik van­avond geen #50books blog ga schrij­ven over het boek dat ik momen­teel lees, maar dat er later een blog zal ver­schij­nen over dat­zelf­de boek (waar­van ik de titel nog niet bekend zal maken tot­dat er meer info op de web­si­te van Not Just Any Book staat) in het kader van de blogtour­nee. De inspi­ra­tie hoe dat blog er uit gaat zien heb ik al. Maar ik schrijf nog niets op. Eerst het boek hele­maal uit­le­zen en dan alles laten bezin­ken. Opdat daar­na het juis­te blog­ma­te­ri­aal naar boven komt drijven.

notjust-50books

~ ~ ~

Inmid­dels mag ik ver­klap­pen dat ‘Ara­bie­ren kij­ken’ door Has­s­nae Bou­az­za via de blogtour­nee terecht onder de aan­dacht gebracht gaat wor­den. De aftrap valt samen met het begin van de boe­ken­week, dus op 18 maart. Meer info? Kijk op de site van Not just any book.

arabierenkijken


Reacties

 1. Martha (@drspee)

  Span­nend, ben nu wel heel nieuws­gie­rig en dat moet je een vrouw niet aandoen 😉

 2. Anna

  Allé zeg, gaat ie geheim­zin­nig doen 😉

 3. Irene

  Leuk wel dat je ons zo in span­ning kunt hou­den. Maar niet te lang a.j.b. 😉

 4. Peter

  Voor­uit dan maar, hier­bij de ont­hul­ling van het geheim…:
  ‘Ara­bie­ren kij­ken’, door Has­s­nae Bou­az­za gaat via de blogtour­nee extra aan­dacht krijgen.