Categorieën
Blogpost

20130217 — zondag

50books — vraag 6

Vraag 6:
Ben jij een muzieklezer?

Zoals ik gis­ter schreef, is een bezoek­je aan de stad bij mij pas afge­rond wan­neer ik ook de kans heb gehad wat te neu­zen in de schap­pen van de muziek- en boek­win­kels. Thuis is het dan genie­ten om met ver­se muziek op de ach­ter­grond te bla­de­ren door de nieuw aan­ge­schaf­te boe­ken en de vaak smaak­vol vorm­ge­ge­ven boek­werk­jes bij de cd’s. Daar kan wei­nig tegen­op. Zet ik me er een­maal toe om seri­eus te gaan lezen dan heb ik meest­al klas­sie­ke of jaz­zy muziek aan staan. Muziek die niet teveel voor aflei­ding zorgt maar een aan­ge­na­me sfeer cre­ëert waar­in ik gecon­cen­treerd bezig kan zijn.

Kort­om, muziek speelt een voor­na­me rol in mijn leven. Zeker op zon­dag. Dan begint de dag meest­al met een uur­tje #pop­me­di­ta­tie om 08:00 uur ver­zorgd door @StevenGort die mij bij­na altijd weer kan ver­ras­sen met zijn unie­ke en dwar­se liedjeskeuze.

Maar mijn lief­de voor muziek strekt zich ver­der uit dan alleen het ernaar luis­te­ren. Wan­neer ik mijn half­slach­ti­ge pogin­gen om een instru­ment te bespe­len gemaks­hal­ve niet mee­re­ken, vind ik het name­lijk heer­lijk om over muziek en alle daar­bij beho­ren­de rand­za­ken te lezen. Cor­res­pon­den­ties door geni­a­le maar getor­men­teer­de com­po­nis­ten uit de geschie­de­nis. Ency­clo­pe­disch werk over aller­lei ont­wik­ke­lin­gen in de muziek­ge­schie­de­nis. (Auto)biografieën vol sma­ke­lij­ke rod­del van/door de gro­ten uit de rock- en pop­mu­ziek. Song­tek­sten nader ver­klaard. Maar natuur­lijk ook het bete­re roman­werk waar een hoofd­rol gespeeld wordt door muziek en/of muzikant.

Nu ben ik benieuwd of dat bij jul­lie ook het geval is. Lezen jul­lie wel eens boe­ken over muziek? Speel je zelf ver­dien­ste­lijk een instru­ment en heb je een mooie ver­za­me­lijk blad­mu­ziek die je koes­tert? Of ben je uit­ein­de­lijk meer geïn­te­res­seerd in de mens/maker ach­ter de muziek? Het maakt niet uit. Zelfs als je hele­maal niets met muziek hebt moe­dig ik je aan om daar je gedach­tes eens over te laten gaan en het hoe of waar­om in een blog te gieten.

En ver­geet niet om je blog­bij­dra­ge hier­on­der bij de reac­ties te plaat­sen zodat we alle­maal mee kun­nen lezen.

42 reacties op “20130217 — zondag”

Peter,
Met ande­ren ben je een vas­te luis­te­raar. En dat vind ik echt hart­stik­ke leuk! Ik heb zelf de groot­ste lol iede­re zon­dag 8AM. Een paar lot­ge­no­ten zoals oa jij maken het compleet.
Ik ben lyrisch over de com­bi­na­te lyrics en muziek. Ik lees­lui­ster zeg maar. Daar schrijf ik eens een bij­dra­ge over op mijn blog. Link zal ik dan hier plaatsen.

Dank!

Jouw #pop­me­di­ta­tie is inmid­dels een vast onder­deel gewor­den van de (vroe­ge) zon­dag­och­tend. Ik hoop dat je nog een hele tijd doorgaat.
Een blog over jouw lees­lui­s­te­ren lijkt me pri­ma pas­sen bij het muziek­le­zen, dus kom maar op met die link wan­neer je zover bent.

Vraag 6 beant­woord en opnieuw ont­dekt dat we een geva­ri­eerd aan­bod in de boe­ken­kast heb­ben staan. Daar­om alleen al is #50Books de moei­te waard.

Wat ik ook doe ik kom steeds op de ver­keer­de pagi­na terecht. Mijn vraag 8 staat nu op de vraag 6 pagi­na, ik ‘durf’ nu even niet mijn link naar het ant­woord op vraag 9 te plaat­sen, want ik blijf vraag 6 krijgen.
Wat kan ik doen, Peter?

Groet­jes, Vera — Veer­tje Veder­licht — ook wel Inkt en Veer genoemd

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *