50books — vraag 6

Deze blog­post is deel 6 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 6:
Ben jij een muziek­lez­er?

Zoals ik gis­ter schreef, is een bezoek­je aan de stad bij mij pas afgerond wan­neer ik ook de kans heb gehad wat te neuzen in de schap­pen van de muziek- en boek­winkels. Thuis is het dan geni­eten om met verse muziek op de achter­grond te bladeren door de nieuw aangeschafte boeken en de vaak smaakvol vor­mgegeven boek­w­erk­jes bij de cd’s. Daar kan weinig tegenop. Zet ik me er een­maal toe om serieus te gaan lezen dan heb ik meestal klassieke of jazzy muziek aan staan. Muziek die niet teveel voor aflei­d­ing zorgt maar een aan­ge­name sfeer creëert waarin ik gecon­cen­treerd bezig kan zijn.

Kor­tom, muziek speelt een voor­name rol in mijn lev­en. Zek­er op zondag. Dan begint de dag meestal met een uurt­je #popmed­i­tatie om 08:00 uur ver­zorgd door @StevenGort die mij bij­na alti­jd weer kan ver­rassen met zijn unieke en dwarse lied­jeskeuze.

Maar mijn liefde voor muziek strekt zich verder uit dan alleen het ernaar luis­teren. Wan­neer ik mijn half­s­lachtige pogin­gen om een instru­ment te bespe­len gemak­shalve niet meereken, vind ik het namelijk heer­lijk om over muziek en alle daar­bij behorende randza­k­en te lezen. Cor­re­spon­den­ties door geniale maar getor­menteerde com­pon­is­ten uit de geschiede­nis. Ency­clo­pe­disch werk over aller­lei ontwik­kelin­gen in de muziekgeschiede­nis. (Auto)biografieën vol smake­lijke rod­del van/door de groten uit de rock- en pop­muziek. Songtek­sten nad­er verk­laard. Maar natu­urlijk ook het betere roman­werk waar een hoof­drol gespeeld wordt door muziek en/of muzikant.

Nu ben ik benieuwd of dat bij jul­lie ook het geval is. Lezen jul­lie wel eens boeken over muziek? Speel je zelf ver­di­en­stelijk een instru­ment en heb je een mooie verza­melijk blad­muziek die je koestert? Of ben je uitein­delijk meer geïn­ter­esseerd in de mens/maker achter de muziek? Het maakt niet uit. Zelfs als je hele­maal niets met muziek hebt moedig ik je aan om daar je gedacht­es eens over te lat­en gaan en het hoe of waarom in een blog te gieten.

En vergeet niet om je blog­bi­j­drage hieron­der bij de reac­ties te plaat­sen zodat we alle­maal mee kun­nen lezen.

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — vraag 550books — vraag 7 »

49 Comments

Peter,
Met anderen ben je een vaste luis­ter­aar. En dat vind ik echt hart­stikke leuk! Ik heb zelf de groot­ste lol iedere zondag 8AM. Een paar lotgenoten zoals oa jij mak­en het com­pleet.
Ik ben lyrisch over de com­bi­nate lyrics en muziek. Ik leesluis­ter zeg maar. Daar schri­jf ik eens een bij­drage over op mijn blog. Link zal ik dan hier plaat­sen.

Dank!

Jouw #popmed­i­tatie is inmid­dels een vast onderdeel gewor­den van de (vroege) zondagocht­end. Ik hoop dat je nog een hele tijd door­gaat.
Een blog over jouw leesluis­teren lijkt me pri­ma passen bij het muziek­lezen, dus kom maar op met die link wan­neer je zover bent.

Vraag 6 beant­wo­ord en opnieuw ont­dekt dat we een gevarieerd aan­bod in de boekenkast hebben staan. Daarom alleen al is #50Books de moeite waard.

Wat ik ook doe ik kom steeds op de ver­keerde pag­i­na terecht. Mijn vraag 8 staat nu op de vraag 6 pag­i­na, ik ‘durf’ nu even niet mijn link naar het antwo­ord op vraag 9 te plaat­sen, want ik bli­jf vraag 6 kri­j­gen.
Wat kan ik doen, Peter?

Groet­jes, Vera — Veert­je Ved­er­licht — ook wel Inkt en Veer genoemd

Geef een reactie