50books — vraag 6

Deze blog­post is deel 6 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 6:
Ben jij een muziek­le­zer?

Zoals ik gis­ter schreef, is een bezoek­je aan de stad bij mij pas afge­rond wan­neer ik ook de kans heb gehad wat te neu­zen in de schap­pen van de muziek- en boek­win­kels. Thuis is het dan genie­ten om met ver­se muziek op de ach­ter­grond te bla­de­ren door de nieuw aan­ge­schaf­te boe­ken en de vaak smaak­vol vorm­ge­ge­ven boek­werk­jes bij de cd’s. Daar kan wei­nig tegen­op. Zet ik me er een­maal toe om seri­eus te gaan lezen dan heb ik meest­al klas­sie­ke of jaz­zy muziek aan staan. Muziek die niet teveel voor aflei­ding zorgt maar een aan­ge­na­me sfeer cre­ëert waar­in ik gecon­cen­treerd bezig kan zijn.

Kort­om, muziek speelt een voor­na­me rol in mijn leven. Zeker op zon­dag. Dan begint de dag meest­al met een uur­tje #pop­me­di­ta­tie om 08:00 uur ver­zorgd door @StevenGort die mij bij­na altijd weer kan ver­ras­sen met zijn unie­ke en dwar­se lied­jes­keu­ze.

Maar mijn lief­de voor muziek strekt zich ver­der uit dan alleen het ernaar luis­te­ren. Wan­neer ik mijn half­slach­ti­ge pogin­gen om een instru­ment te bespe­len gemaks­hal­ve niet mee­re­ken, vind ik het name­lijk heer­lijk om over muziek en alle daar­bij beho­ren­de rand­za­ken te lezen. Cor­res­pon­den­ties door geni­a­le maar getor­men­teer­de com­po­nis­ten uit de geschie­de­nis. Ency­clo­pe­disch werk over aller­lei ont­wik­ke­lin­gen in de muziek­ge­schie­de­nis. (Auto)biografieën vol sma­ke­lij­ke rod­del van/door de gro­ten uit de rock- en pop­mu­ziek. Song­tek­sten nader ver­klaard. Maar natuur­lijk ook het bete­re roman­werk waar een hoofd­rol gespeeld wordt door muziek en/of muzi­kant.

Nu ben ik benieuwd of dat bij jul­lie ook het geval is. Lezen jul­lie wel eens boe­ken over muziek? Speel je zelf ver­dien­ste­lijk een instru­ment en heb je een mooie ver­za­me­lijk blad­mu­ziek die je koes­tert? Of ben je uit­ein­de­lijk meer geïn­te­res­seerd in de mens/maker ach­ter de muziek? Het maakt niet uit. Zelfs als je hele­maal niets met muziek hebt moe­dig ik je aan om daar je gedach­tes eens over te laten gaan en het hoe of waar­om in een blog te gie­ten.

En ver­geet niet om je blog­bij­dra­ge hier­on­der bij de reac­ties te plaat­sen zodat we alle­maal mee kun­nen lezen.

~ ~ ~

49 Replies to “50books — vraag 6”

 1. Peter,
  Met ande­ren ben je een vas­te luis­te­raar. En dat vind ik echt hart­stik­ke leuk! Ik heb zelf de groot­ste lol iede­re zon­dag 8AM. Een paar lot­ge­no­ten zoals oa jij maken het com­pleet.
  Ik ben lyrisch over de com­bi­na­te lyrics en muziek. Ik lees­lui­ster zeg maar. Daar schrijf ik eens een bij­dra­ge over op mijn blog. Link zal ik dan hier plaat­sen.

  Dank!

  Beantwoorden

  1. Jouw #pop­me­di­ta­tie is inmid­dels een vast onder­deel gewor­den van de (vroe­ge) zon­dag­och­tend. Ik hoop dat je nog een hele tijd door­gaat.
   Een blog over jouw lees­lui­s­te­ren lijkt me pri­ma pas­sen bij het muziek­le­zen, dus kom maar op met die link wan­neer je zover bent.

   Beantwoorden

 2. Over deze kan ik niet anders dan kort zijn.

  Nee.

  Beantwoorden

  1. Da’s inder­daad kort 😉

   Beantwoorden

 3. ” […] Soms zet ik zelfs bij­pas­sen­de muziek op, zodat mijn idee van het lezen ver­sterkt wordt, een extra zin­tuig wordt aan­ge­zet. […] ”

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/02/50-books-vraag‑6.html

  Beantwoorden

 4. Of ik een muziek­le­zer ben? Of een muziek­be­le­ver? Lees maar: http://veertjevederlicht.blogspot.nl/2013/02/50books-vraag‑6.html

  Beantwoorden

 5. Gave vraag, leuk gesche­ven, Peter.

  Mijn bij­dra­ge staat daar: http://www.mightymusings.nl/50books-vraag‑6/

  Beantwoorden

 6. […] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter […]

  Beantwoorden

 7. Het ultie­me lees­ple­zier voor orgel­lief­heb­bers: dis­pos­tie­be­schrij­vin­gen van orgels. Ze lezen als de bio­gra­fie van een orgel. Het hoog­te­punt is wel de orge­len­cy­clo­pe­die van 15 delen: http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/02/biografie-van-een-orgel-50books/

  Beantwoorden

 8. Hier is mijn bij­dra­ge! Ik heb er best wel even over moe­ten naden­ken, maar het is gelukt: http://www.drspee.nl/boeken/50-books-leesluisteren/

  Beantwoorden

 9. weer een mooie ver­za­me­laar, tot hier alle­maal gele­zen maar niet altijd gere­a­geerd

  Beantwoorden

 10. ver­za­me­laar moet zijn ver­za­me­ling en haas­ti­ge spoed is zel­den goed. Ik kan dat weten

  Beantwoorden

 11. Goed dat je het zegt; hele­maal ver­ge­ten om bij vraag 5 mijn lin­kje te plaat­sen 🙂

  Beantwoorden

 12. ferraravictoriene 19 februari 2013 at 13:20

  Vraag 6 beant­woord en opnieuw ont­dekt dat we een geva­ri­eerd aan­bod in de boe­ken­kast heb­ben staan. Daar­om alleen al is #50Books de moei­te waard.

  Beantwoorden

 13. Las­ti­ge vraag voor iemand die zo aan stil­te is gehecht als ik, maar voor­uit:

  http://wp.me/p2dz8f-3g

  Beantwoorden

 14. […] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: ben jij een muziek­le­zer? […]

  Beantwoorden

  1. Na een week­je pie­ke­ren om er iets meer van te maken dan ‘nee, ik lees geen muziek’ viel de inspi­ra­tie van­och­tend niet op dove­mans­oren http://rsnijders.info/blog2/2013/02/24/50books-vraag-6-tellen-lyrics-ook-mee/

   Beantwoorden

 15. […] Dit jaar lan­ceert hij weke­lijks een vraag over boe­ken. Vraag 6: Ben jij een muziek­le­zer? Lees hier de ver­ha­len van ande­re […]

  Beantwoorden

 16. Stil­te a.u.b. Stil­te is mijn muziek.

  Beantwoorden

  1. En? Lees je daar ook boe­ken over?

   Beantwoorden

 17. http://miss-artemis.blogspot.nl/2013/03/50-books-vraag‑6.html
  Als je het me op de man af zou vra­gen zou ik nee zeg­gen, nee, ik lees nooit muziek

  Beantwoorden

 18. Yeah, ik had natuur­lijk ook de uit­leg kun­nen lezen en niet alleen de vraag. Dan had ik van­zelf­spre­kend een heel ander ant­woord gege­ven. Maar goed, dat is ook wel een beet­je in lijn met wat ik schrijf. http://ernestinekossmann.wordpress.com/2013/03/06/muzieklezen-50books/

  Beantwoorden

  1. Hal­lo Veer­tje,
   je blog is een ant­woord op vraag 8, maar je hebt de link geplaatst onder vraag 6… 🙂

   Beantwoorden

 19. Wat ik ook doe ik kom steeds op de ver­keer­de pagi­na terecht. Mijn vraag 8 staat nu op de vraag 6 pagi­na, ik ‘durf’ nu even niet mijn link naar het ant­woord op vraag 9 te plaat­sen, want ik blijf vraag 6 krij­gen.
  Wat kan ik doen, Peter?

  Groet­jes, Vera — Veer­tje Veder­licht — ook wel Inkt en Veer genoemd

  Beantwoorden

  1. Er zat inder­daad een stuk­je code dwars in de com­ments sec­tie. Als het goed is zou het nu weer OK moe­ten zijn.

   Beantwoorden

 20. Leu­ke vraag, ik lees hem nu pas want ik struin een beet­je dwars door de #50books vra­gen heen. Deze is niet nu met­een te ant­woor­den, die laat ik broe­den!

  Beantwoorden

 21. Het was even den­ken maar toen kwam er toch meer dan ik in eer­ste instan­tie had gedacht: http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/03/50books‑6.html?spref=tw

  Beantwoorden

 22. Onder­tus­sen hier terecht geko­men… Met mijn bij­dra­ge: http://muireannz.be/50-books‑6/

  Beantwoorden

 23. […] jij een muziek­le­zer? Die vraag wordt gesteld door Peter Pel­le­naars in een serie van 50 vra­gen […]

  Beantwoorden

 24. […] Lees jij alleen in het Neder­lands? Die vraag wordt gesteld door Peter Pel­le­naars in een serie van 50 vra­gen #50books […]

  Beantwoorden

 25. The Beat­les in je moers­taal, dat ver­sta ik onder muziek­le­zen…
  http://www.petepel.nl/2013/04/30/ik-wil-je/

  Beantwoorden

 26. […] Deze blog is geschre­ven in het kader van #50books. […]

  Beantwoorden

 27. Natuur­lijk kun je vraag 6 ook in mei beant­woor­den 🙂
  Ja, ik ben een muziek­le­zer. In meer­der opzich­ten. In bad bij­voor­beeld, of een boek over Racoon.
  http://www.lings.nl/2013/05/ja-ik-ben-een-muzieklezer/

  Beantwoorden

 28. […] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week vraag 6: ben jij een muziek­le­zer? […]

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *