20130224 — zondag — 1

50books — vraag 7

Vraag 7:
Lees jij alleen in het Nederlands?

Dat het #50books ini­ti­a­tief goed ont­van­gen wordt, kan ik niet alleen aflei­den uit de con­stan­te stroom bij­dra­ges onder de blogvra­gen, maar ook uit het aan­tal nieu­we vra­gen die me toe­ge­zon­den wor­den. Dat is zeker han­dig na zo’n week waar­in ik door een flin­ke griep de mees­te tijd met koorts, hoofd- en spier­pijn ver­plicht bed heb moe­ten hou­den. Dan is de inspi­ra­tie even ver te zoeken.

Ik neem er daar­om dit week­end even het gemak van en kies uit de vra­gen die ik hier voor me heb lig­gen dege­ne die het laatst is bin­nen­ge­ko­men, name­lijk een­tje door Cin­dy (twit­ter: @CindyStegink):

Gere­geld lees ik dat men­sen boe­ken in de oor­spron­ke­lij­ke, veel­al Engel­se, taal wil­len lezen. Zelf doe ik dit nooit. Ik spreek, denk, droom en schrijf Neder­lands. Lezen dus ook.
Ik ben zo benieuwd hoe ande­ren daar over den­ken en of ze ook de oor­spron­ke­lij­ke taal­ver­sie lezen in het Duits of Frans.

Zelf lees ik het liefst in de taal waar­in het boek oor­spron­ke­lijk geschre­ven is. Dat beperkt zich in mijn geval tot Neder­lands (duh!), Engels en Duits. Heel af en toe waag ik me nog wel eens aan een boek­je in het Frans, maar dan alleen wan­neer het een ver­sim­pel­de tekst­uit­ga­ve is, of indien ik het boek al eens in het Neder­lands heb gele­zen. Mijn Frans is name­lijk niet meer wat het geweest is…

De reden voor mij om in de oor­spron­ke­lij­ke taal te lezen is het idee (veel­al ook wel op erva­ring gestoeld) dat in de ver­ta­ling er iets weg­valt van de ori­gi­na­li­teit van het boek. Ook heb ik bij een ver­taald boek het gevoel dat er onbe­doeld een (wel­is­waar minie­me, maar toch) afstand wordt inge­bouwd tus­sen de lezer en de schrij­ver. Of mis­schien geen afstand maar een dun gor­dijn wat is neer­ge­la­ten waar­door er net geen 100% zicht is op de bron. En hoe­wel ik in veel geval­len niet altijd de woord­grap­pen e.d. begrijp, kan ik toch veel meer genie­ten wan­neer ik het onver­taal­de werk lees. De extra tijd die het me kost van­we­ge het nood­za­ke­lij­ke opzoek­werk neem ik graag op de koop toe. Mocht ik ooit teveel tijd over­hou­den, dan zou ik graag nog eens een nieu­we taal aan­le­ren om zo een nieu­we lezers­er­va­ring te kun­nen ondergaan.

Hoe zit dat bij jul­lie? Pro­be­ren jul­lie ook zoveel moge­lijk in de oor­spron­ke­lij­ke taal te lezen? En wel­ke talen zijn dat dan? Of toch maar lie­ver ver­taald naar het Nederlands?