50books — vraag 7

Deze blog­post is deel 7 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 7:
Lees jij alleen in het Neder­lands?

Dat het #50books ini­ti­a­tief goed ont­van­gen wordt, kan ik niet alleen aflei­den uit de con­stan­te stroom bij­dra­ges onder de blogvra­gen, maar ook uit het aan­tal nieu­we vra­gen die me toe­ge­zon­den wor­den. Dat is zeker han­dig na zo’n week waar­in ik door een flin­ke griep de mees­te tijd met koorts, hoofd- en spier­pijn ver­plicht bed heb moe­ten hou­den. Dan is de inspi­ra­tie even ver te zoe­ken.

Ik neem er daar­om dit week­end even het gemak van en kies uit de vra­gen die ik hier voor me heb lig­gen dege­ne die het laatst is bin­nen­ge­ko­men, name­lijk een­tje door Cin­dy (twit­ter: @CindyStegink):

Gere­geld lees ik dat men­sen boe­ken in de oor­spron­ke­lij­ke, veel­al Engel­se, taal wil­len lezen. Zelf doe ik dit nooit. Ik spreek, denk, droom en schrijf Neder­lands. Lezen dus ook.
Ik ben zo benieuwd hoe ande­ren daar over den­ken en of ze ook de oor­spron­ke­lij­ke taal­ver­sie lezen in het Duits of Frans.

Zelf lees ik het liefst in de taal waar­in het boek oor­spron­ke­lijk geschre­ven is. Dat beperkt zich in mijn geval tot Neder­lands (duh!), Engels en Duits. Heel af en toe waag ik me nog wel eens aan een boek­je in het Frans, maar dan alleen wan­neer het een ver­sim­pel­de tekst­uit­ga­ve is, of indien ik het boek al eens in het Neder­lands heb gele­zen. Mijn Frans is name­lijk niet meer wat het geweest is…

De reden voor mij om in de oor­spron­ke­lij­ke taal te lezen is het idee (veel­al ook wel op erva­ring gestoeld) dat in de ver­ta­ling er iets weg­valt van de ori­gi­na­li­teit van het boek. Ook heb ik bij een ver­taald boek het gevoel dat er onbe­doeld een (wel­is­waar minie­me, maar toch) afstand wordt inge­bouwd tus­sen de lezer en de schrij­ver. Of mis­schien geen afstand maar een dun gor­dijn wat is neer­ge­la­ten waar­door er net geen 100% zicht is op de bron. En hoe­wel ik in veel geval­len niet altijd de woord­grap­pen e.d. begrijp, kan ik toch veel meer genie­ten wan­neer ik het onver­taal­de werk lees. De extra tijd die het me kost van­we­ge het nood­za­ke­lij­ke opzoek­werk neem ik graag op de koop toe. Mocht ik ooit teveel tijd over­hou­den, dan zou ik graag nog eens een nieu­we taal aan­le­ren om zo een nieu­we lezers­er­va­ring te kun­nen onder­gaan.

Hoe zit dat bij jul­lie? Pro­be­ren jul­lie ook zoveel moge­lijk in de oor­spron­ke­lij­ke taal te lezen? En wel­ke talen zijn dat dan? Of toch maar lie­ver ver­taald naar het Neder­lands?

~ ~ ~

Series Navi­ga­ti­on« 50books — vraag 650books — vraag 8 »
0

39 Replies to “50books — vraag 7”

 1. Ben blij dat je weer opge­knapt ben!

  En alweer zo’n leu­ke post én vraag. Mijn bij­dra­ge staat hier: http://www.mightymusings.nl/50books-vraag-7/

 2. geluk­kig, toch weer een vraag, 50books wordt al bij­na een vast zon­dag­ri­tu­eel! http://heldenreis.blogspot.nl/2013/02/lees-je-altijd-in-het-nederlands.html

 3. […] is een ini­ti­a­tief van Peter Pel­le­naars. Iede­re zon­dag­och­tend, voor­lo­pig 50 weken lang stelt hij een vraag met betrek­king tot boe­ken. De […]

 4. over een aver­sie, in de pril­le jeugd opge­lo­pen http://wp.me/p1T8Qr-D8

 5. […] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: lees jij alleen in het Neder­lands? […]

  1. Over de essen­tie van een ver­haal, ver­ta­lin­gen en waar­om ik alle talen zou wil­len kun­nen lezen http://rsnijders.info/blog2/2013/02/24/50books-vraag-7-ik-wou-dat-ik-alle-talen-kon-lezen/

 6. Ik taal niet naar ver­ta­ling. Uit Engels en Duits, dan. Dat staat. Hier: http://ruudketelaar.wordpress.com/2013/02/24/50boeken-deel-7-lezen-in-talen/

 7. […] is een ant­woord op Pete­pels 7e vraag in de 50 books […]

 8. Een mak­ke­lijk te beant­woor­den vraag 7 zorgt ervoor dat ik nu hele­maal bij met #50books:

  http://karinolij.wordpress.com/2013/02/24/50books-vraag-7-nederlands/

  1. k kan niet bij je rea­ge­ren?
   Klopt dat>

   1. Zo te zien is het je als­nog gelukt 🙂

    1. Oh, je kunt niet bij Karin rea­ge­ren?

 9. Alleen Neder­lands? Nee. Meer Engels dan Neder­lands.
  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/02/50-books-vraag-7.html

 10. http://schrijfscherven.blogspot.nl/2013/02/50books-vraag-7.html
  mijn bij­dra­ge deze week
  over het gevoel van lezen in het dialect,Nederlands en ver­taal­de boe­ken.

 11. […] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter […]

 12. Gelukt!! Blij dat je opge­knapt bent!
  Mijn bij­dra­ge staat hier:
  http://www.linda-linea-recta.nl/50books-vraag-7/

 13. Heel mak­ke­lijk te beant­woor­den: JA! Ik lees eigen­lijk nooit boe­ken in ande­re talen. Ik hou gewoon van Neder­lands. 🙂

 14. ferraravictoriene 24 februari 2013 at 20:48

  Mijn ant­woord op de gevrees­de vraag staat hier http://ferrara-victoriene.blogspot.nl

 15. Hier is mijn bij­dra­ge. Wie leest er eigen­lijk Afri­kaans? http://www.drspee.nl/boeken/50books-terwijl-ek-self-begeer/

  1. Het lezen van Afri­kaans is mij zeker ook inge­ge­ven door de stu­die. Eybers is prach­tig en ver­geet Ingrid Jon­ker niet: http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/03/lezen-in-andere-talen-50books/

 16. De punt­jes op de i, dat nam nog de mees­te tijd in beslag… Mijn ant­woord op vraag 7, is hier te lezen: http://veertjevederlicht.blogspot.nl/2013/02/50books-vraag-7.html

 17. […] jaar lan­ceert hij weke­lijks een vraag over boe­ken. Vraag 7: Lees jij alleen in het Neder­lands? Lees hier de ver­ha­len van ande­re […]

 18. Spaans, een taal om je aan te ver­lek­ke­ren. Spa­nish delight wp.me/p29y1y-bG

 19. De vraag stel­len was hem beant­woor­den en toch heb ik er nog een blog over kun­nen schrij­ven.
  http://cinvertelt.blogspot.nl/2013/02/50books-vraag-7.html

 20. Zo ben nu hele­maal bij met de vra­gen.
  Hier mijn bij­dra­ge
  http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2013/02/26/50books-vraag-7/

 21. Nog lang niet bij, maar wél weer een vraag beant­woord: http://debbiepeteri.nl/50books-7/

 22. Eigen­lijk lees ik alleen de boe­ken die ik ver­taal ook in het Engels. Ik wil­de ‘niet in het Neder­lands’ typen maar ik lees uiter­aard ook de Neder­land­se ver­ta­ling.
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-7/

 23. http://miss-artemis.blogspot.nl/2013/03/50-books-vraag-7.html ik lees dus bij­na alleen in het Neder­lands. Koud water­vrees? Of een terech­te angst?

 24. Als ik heel veel talen sprak, zou mijn lite­rai­re hori­zon zich flink uit­brei­den http://wp.me/p1ppxr-1jK

 25. Vroe­ger von­den mijn ouders het sno­bis­tisch dat ik niet de ver­ta­ling wil­de lezen. 🙂
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/03/50books-7-doet-u-mij-maar-engels.html?spref=tw

 26. […] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week vraag 7: lees jij alleen in het Neder­lands? In 6 VWO had ik een talen­pak­ket met alle talen behal­ve Latijn en Grieks en ook geschie­de­nis en wis­kun­de A. Ik was een ech­te alfa. Ik las dus boe­ken in het Frans, Duits, Engels en Neder­lands natuur­lijk. […]

 27. Ik kwam erach­ter dat ik allang een ant­woord op deze vraag had gege­ven, dus daar­om ga ik het over iets anders heb­ben:
  http://www.petepel.nl/2014/11/22/in-t-engels/

 28. […] Vraag 7 van #50books is: “Lees je alleen in het Neder­lands?”. Nee. Wel heb ik een voor­keur voor Neder­lands wan­neer ik ter ont­span­ning ik lees. Engels vind ik ook pri­ma. Bij­voor­beeld wan­neer een boek (nog) niet ver­taald is, wan­neer ik de Engel­se ver­sie van iemand kan lenen, of omdat ik net in Enge­land ben geweest en de boe­ken daar vaak goed­ko­per zijn. En ik dus wel een boek moet kopen. Even oplet­ten met kook­boe­ken trou­wens: je moet wel weten hoe je de een­he­den omre­kent. […]

Comments are closed.