Lusteloos

Een week was ik ziek. Een week ben ik alweer beter. Maar toch. Om nu te zeg­gen dat ik weer hele­maal de oude ben. Ver­re van dat. Ik sta ’s och­tends als gewoon­lijk om 6.00 uur op, ben tus­sen 07:15 en 07:30 uur op kan­toor om pas ruim na 18:00 uur weer naar huis te gaan en val dan met een bord avond­eten op de bank. Waar ik de rest van de avond als een zom­bie voor me uit blijf zit­ten sta­ren. Geen zin om te gaan ren­nen. Geen zin om te lezen. Geen zin om te blog­gen. Ook geen zin om tv te kij­ken (maar dat heb ik eigen­lijk al jaren niet meer, dus dat telt niet mee).

Het eni­ge wat me ’s avonds nog in bewe­ging krijgt is een flin­ke hoest­bui. Zo’n irri­tan­te krie­bel­hoest die onmid­del­lijk opspeelt wan­neer je net iets wil zeg­gen. Een­tje die niet met­een over is, geen ver­lich­ting geeft en je uit­ge­put ach­ter­laat. Na enke­le uren hijs ik me met veel moei­te uit mijn onder­uit­ge­zak­te posi­tie om de tocht rich­ting bed in te zet­ten. Daar val ik veel vroe­ger dan gewoon­lijk als een blok in slaap. Een zoveel­ste avond nut­te­loos verspild.

Moet ik me zor­gen maken?

Mijn Inge zegt dat ik maar eens naar de huis­arts moet gaan wan­neer het niet bin­nen een paar dagen min­der wordt. Zelf heb ik daar geen zin in. Ik zie er het nut niet van in om al hoes­tend bui­ten adem uit te leg­gen dat ik een griep­je heb gehad waar half Neder­land inmid­dels ook last van heeft. Het eni­ge wat de huis­arts in mijn ogen zal doen is een of ander medi­cijn voor­schrij­ven wat de hoest enigs­zins zal ver­lich­ten en de duur van de griep­na­wee­ën hoog­uit met enke­le dagen kan ver­kor­ten. In het gun­stig­ste geval zul­len er geen bij­wer­kin­gen optre­den. Hoe­wel ik daar zo mijn twij­fels bij heb. Voor­lo­pig pak ik wel een stop­hoest­je of een paracetamol.

Die alge­he­le lus­te­loos­heid vind ik ver­ve­len­der. Op inter­net las ik van­daag ergens dat de koorts die gepaard gaat met een hef­ti­ge griep bin­nen enke­le dagen snel min­der wordt, de krie­bel­hoest en spier­pijn na twee weken horen te ver­dwij­nen, doch dat het gevoel van een alge­he­le malai­se (zo stond het omschre­ven) wel vier tot zes weken kan aan­hou­den. Daar heb ik dus geen zin in. Mor­gen doet deze jon­gen het nog wat rus­tig aan, maar van­af maan­dag moet het maar eens afge­lo­pen zijn. Ik heb nog veels te veel te doen.

 ~ ~ ~