50books — vraag 8

Vraag 8:
Hoe­veel tijd lees je gemid­deld per week?

Wan­neer ik kan, dan lees ik. Alles wat los en vast zit. Onge­acht het moment van de dag. Ik moet lezen. Alleen merk ik des­on­danks dat het aan­tal uren dat ik aan lezen kan beste­den gevoels­ma­tig steeds min­der aan het wor­den is. Aller­lei ander zaken vra­gen ook om aan­dacht. Nemen tijd in die ik lie­ver had besteed aan lezen. Daar­om blij­ven er boe­ken lig­gen. Natuur­lijk heeft het ook te maken met het feit dat ik door de jaren heen lang­za­mer ben gaan lezen. Ook raak ik vaker afge­leid, waar­door ik later weer een stuk­je terug moet om de draad weer op te pak­ken waar ik geble­ven ben. Ver­der stop ik niet met het aan­schaf­fen van nieu­we boeken.

Maar het feit blijft dat ik vroe­ger meer tijd met het lezen van een boek door­bracht dan tegen­woor­dig. Hoe­wel ik bezig ben om daar ver­an­de­ring in aan te bren­gen, zou ik graag nog meer wil­len lezen. Ik ben er nog niet uit of dit bete­kent dat ik nog rigoreu­zer naar mijn vrije-tijds­be­ste­ding moet kij­ken, of dat ik moet accep­te­ren dat er nu een­maal niet meer uren in een dag zitten.

Bij toe­val stuit­te ik op het blog Read all Day van Nina Sanko­vitch, en zij heeft de vol­gen­de tips om zoveel moge­lijk te kun­nen lezen:

 • Always have a book with you.
 • Read whi­le waiting.
 • Read whi­le eating.
 • Read whi­le exercising.
 • Read befo­re bed.
 • Read befo­re get­ting out of bed.
 • Read instead of upda­ting FB.
 • Read instead of wat­ching TV.
 • Read instead of vacuuming.
 • Read whi­le vacuuming.
 • Read with a book group.
 • Read with your kid.
 • Read with your cat.
 • Read to your dog.
 • Read on a schedule.
 • Always have a book with you.

Eigen­lijk is het heel sim­pel. Zorg dat je altijd een boek bij je hebt, en grijp elke gele­gen­heid aan om te lezen.

Her­ken­nen jul­lie dit? Wor­ste­len jul­lie ook met de almaar krim­pen­de tijd die over­blijft om met een nieuw aan­ge­schaft boek weg te krui­pen op je favo­rie­te lees­plek? Ik ben erg nieuws­gie­rig naar hoe­veel tijd jul­lie gemid­deld per week door­bren­gen met lezen. En of er nog goe­de tips en trucs te delen zijn die ons met z’n allen nog meer aan het lezen zet­ten. Want al die mooie boe­ken, die ver­die­nen het gele­zen te wor­den! Toch!?

~ ~ ~