x y z

Deze avond zat ik her en der wat blogs te lezen, tot­dat mijn oog viel op de vol­gende zin:

Ik wil bloggen over x, zodat mijn blog y wordt, waar­door ik z.”

Tja, dacht ik. Da’s een goeie vraag. Zo sim­pel op het eerste gezicht, maar voor mij een wiskundi­ge opgave die me toch hoofd­brekens kost. Het lief­st zou ik willen zeggen dat ik blog over geschiede­nis, zodat mijn blog een ken­nis­bron wordt voor his­torisch geïn­ter­esseer­den, waar­door ik toch nog iets doe met mijn net niet voltooide uni­ver­si­taire oplei­d­ing. Dat zou mooi zijn.

Maar dat is dus niet het geval. Zelden ver­schi­jnt er hier een blog waaruit af te lei­den valt dat ik über­haupt enige vorm van oplei­d­ing in welke richt­ing dan ook heb genoten. Mijn site vormt een verza­mel­ing van willekeurige gedacht­en­spin­sels waarin geen enkele lijn valt te ont­dekken. Is dat erg? Nee, dat vind ik niet. Ik ben van mening dat het niet uit­maakt waar je over schri­jft op je eigen site. Alles is geoor­loofd.

Alleen ben ik soms wel eens jalo­ers. Op bijvoor­beeld mijn Inge. Die pub­liceert sinds ze voor zichzelf is begonnen heel regel­matig door­wrochte blogs in haar vakge­bied. Een afge­bak­end ter­rein waar ze inmid­dels meer en meer gezien wordt als een autoriteit. Zij zou zon­der moeite de boven­ver­melde vraag kun­nen invullen en tevens naar waarheid kun­nen aan­to­nen dat ze haar doel over­tu­igend gere­aliseerd heeft.

Niet dat ik jalo­ers ben op het feit dat ze haar droom in daden heeft omgezet. Het gaat me meer om het idee dat het vol­gens mij soms stukken makke­lijk­er blogt wan­neer je bin­nen de kaders van een bepaald onder­w­erp kunt bloggen. Iets wat bij mij vooral­snog niet werkt. Ik mag dan wel zo sto­er bew­eren dat ik graag over geschied­kundi­ge onder­w­er­pen zou willen bloggen, in de prak­tijk doe ik daar weinig moeite voor. Het lijkt alsof ik me er al bij voor­baat bij heb neergelegd dat het me toch niet gaat lukken. Van­wege de tijd die dit met zich mee­brengt. Of miss­chien wel omdat ik diep van bin­nen denk dat mij de ken­nis ont­breekt om fat­soen­lijke blogs op niveau te fab­riceren.

Dus bli­jf ik bloggen over vanalles en niets, zodat mijn blog onvoor­spel­baar wordt, waar­door ik onged­won­gen in alle vri­jheid vri­jbli­jvende blogs kan schri­jven. Mits de inspi­ratie komt.

Maar opnieuw vraag ik me af of ik toch niet een aanzet moet mak­en met de blogs die ik eigen­lijk ook zou willen schri­jven.

~ ~ ~

14 Comments

Herken­baar. Waar­bij tegelijk­er­ti­jd de vraag rijst: Wat let je?
Waarom leg je je eigen lat bij dat soort onder­w­er­pen hoger dan bij ‘nor­male’ onder­w­er­pen?

Terechte tegen­vraag. Wat let me? Miss­chien is het eerder, wat houdt me tegen? In eerste instantie ben ik geneigd te zeggen dat de weinige tijd op een dag die ik heb om te bloggen me parten speelt. Ga ik snel iets in elka­ar flanzen om regel­matig te kun­nen posten? Of ga ik de tijd gebruiken om te werken aan een meer door­dacht blog?
Miss­chien moet ik het gewoon naast elka­ar proberen te doen. Af en toe een spon­taan blog­je er uit gooien en tegelijk­er­ti­jd bli­jven doorschri­jven aan blogs die wat meer ‘research’ nodig hebben.

Ja, ook voor mij herken­baar. Ik zou mijn blog soms willen beperken tot de schri­jfw­ereld en alles wat daarmee te mak­en heeft — maar hoe je het ook draait of keert, een autoriteit kan ik niet wor­den in die wereld en er zijn boven­di­en al meer dan genoeg boeken­blogs.
Ik vind het alleszins niet erg dat jouw (en mijn blog) blog zich niet beperkt(/en) tot één niche. Ik schri­jf heel graag over boeken, maar min­stens even graag over andere gedacht­en die door mijn hoofd dwalen. En wellicht/hopelijk (!) geldt voor jou het­zelfde 🙂

Ja, ik schri­jf ook graag over alles wat me bezig houdt. Het rare is alleen dat ik me soms min­der ‘geremd’ voel om een zoveel­ste niet­szeggend blog­je te posten, ter­wi­jl ik een blog over bijvoor­beeld een pas ver­sch­enen boek of een his­torische gebeurte­nis uitein­delijk maar niet post omdat ik denk dat nie­mand op mijn mening zit te wacht­en. Of dat er al vol­doende over geschreven is door per­so­n­en die er meer ver­stand van hebben. Daar moet ik miss­chien maar eens over­heen stap­pen.

Ik begri­jp exact wat je bedoelt! Ik heb trouwens ook af en toe het idee dat mijn lez­ers iets niet inter­es­sant zullen vin­den — zo zou ik bijvoor­beeld graag af en toe over fys­i­ca schri­jven. Ik vind dat enorm fascinerend (wist je bijvoor­beeld dat we voor 97% uit hele­maal niets bestaan?) — maar dan word ik afgeremd door de gedachte dat daar waarschi­jn­lijk maar héél weinig mensen op zit­ten te wacht­en…
Miss­chien mogen we niet denken dat we ander­mans gedacht­en kun­nen raden en moeten we gewoon ons ding doen 😉

Ik hoop dat je jezelf weet te over­tu­igen om gewoon je ding te gaan doen. Juist het feit dat jij op jouw manier jouw ding doet, maakt het al uniek. En ja, ik wist het van die 97%, maar ik zou ook graag lezen waarom we dan niet bij het min­ste of ger­ing­ste voor de volle 100% als niets verder gaan. Dus kom maar op met je fys­i­ca, dan ga ik jou verve­len met mijn his­torische ver­han­delin­gen 😉

Mijn oploss­ing is het hebben van meerdere blogs. De ene wat loss­er qua onder­w­er­pen dan het andere. En dan merk je vanzelf wel welk blog je hart het meest bij ligt en waar je tijd in steekt. Het belan­grijkst bli­jft toch dat het leuk bli­jft en geen huiswerk wordt.

Ik heb daar wel eens over gedacht, maar zie dat voor mijzelf niet werken. Te vaak vloeien in mijn blogs ver­schil­lende ’ werelden’ in elka­ar over. Voor­lop­ig bli­jf ik alles op mijn blog posten. Wat ik wel over­weeg is om wat vak­er meer tijd in een blog te steken om een onder­w­erp gede­tailleerder uit te werken.

Ik ga bin­nenko­rt mijn blog en web­site inte­gr­eren, ben benieuwd of dat invloed zal hebben op de inhoud. Mijn blog is een verza­mel­ing van opge­won­den menin­gen, cre­atieve probeersels, foto’s, auto­bio, en stukken over het werk dat ik doe, maar dan in een vorm die niet op de zake­lijke web­site past. Bloggen in een keursli­jf zou ik niet willen, wel ben ik blij met bv mono­mane boek­blog­gers bij wie ik leesin­spi­ratie kan opdoen.

Wan­neer je zegt dat je blog stukken bevat in een vorm die niet op je zake­lijke web­site past, hoe ga je dat dan inte­gr­eren? Ga je bij je per­soon­lijke blogs voor­taan reken­ing houden met je zake­lijke bezoek­ers?
Ik heb het geluk dat ik een puur per­soon­lijk blog heb waar ik in principe kan doen en lat­en wat ik wil. Geen keursli­jf. Wel de wens om andere soorten blogs te schri­jven. Wat ik dan miss­chien ‘gewoon’ maar eens moet gaan doen. En dan zien hoe het ont­van­gen wordt.

Herken­baar, ben zelf nog erg zoek­ende waar ik nou echt over wil schri­jven.

Jij praat al over ‘blogs die ik eigen­lijk zou willen schri­jven.’ Gewoon begin­nen zou ik zeggen, je ont­dekt vanzelf welke kant het opgaat.

Verder kan ik alleen maar stellen dat je een pret­tige schri­jf­sti­jl hebt.

Bedankt voor het com­pli­ment vwb de pret­tige schri­jf­sti­jl.
En ja, ik denk dat ik inder­daad gewoon maar eens ga begin­nen de blogs te schri­jven die ik zou willen schri­jven. Om te ont­dekken of ik het kan.

Zoals je weet begin ook ik een beet­je in een iden­titeitscri­sis te rak­en, qua blog. Het voelt niet goed om als­maar over per­soon­lijke din­gen te bloggen. Niet omdat ik ze niet wil delen. Maar omdat het zo doel­loos voelt. Zo zon­der kaders. Kaders zijn fijn, want het geeft hou­vast.

Gis­teren was echt mijn dieptepunt, na een reeks van dieptepun­ten. Ik wil weer mee doen wat ik deed voor ik ver­huis­de. Over mar­ket­ing-achtige din­gen bloggen. Ik wil een kad­er, een rode draad. Niet in de zin van x > y > z. Maar gewoon, in de zin van dit blog gaat over XYZ. 🙂

Snap ik. En ondanks dat ik niet iedere dag blog wors­tel ik er dus ook mee. Moet ik de spaarzame tijd die ik voor het schri­jven heb, best­e­den aan het bloggen om het bloggen an sich, of gestruc­tureerd schri­jven aan beter onder­bouwde blogs? Is bloggen fre­quent uit­ing geven aan alles wat je voelt en meemaakt, of is het artike­len schri­jven? Ik denk dat ik de mix meer in bal­ans ga proberen te bren­gen. The best of both worlds 🙂

Geef een reactie