x y z

Deze avond zat ik her en der wat blogs te lezen, tot­dat mijn oog viel op de vol­gen­de zin:

“Ik wil blog­gen over x, zodat mijn blog y wordt, waar­door ik z.”

Tja, dacht ik. Da’s een goeie vraag. Zo sim­pel op het eer­ste gezicht, maar voor mij een wis­kun­di­ge opga­ve die me toch hoofd­bre­kens kost. Het liefst zou ik wil­len zeg­gen dat ik blog over geschie­de­nis, zodat mijn blog een ken­nis­bron wordt voor his­to­risch geïn­te­res­seer­den, waar­door ik toch nog iets doe met mijn net niet vol­tooi­de uni­ver­si­tai­re oplei­ding. Dat zou mooi zijn.

Maar dat is dus niet het geval. Zel­den ver­schijnt er hier een blog waar­uit af te lei­den valt dat ik über­haupt eni­ge vorm van oplei­ding in wel­ke rich­ting dan ook heb geno­ten. Mijn site vormt een ver­za­me­ling van wil­le­keu­ri­ge gedach­ten­spin­sels waar­in geen enke­le lijn valt te ont­dek­ken. Is dat erg? Nee, dat vind ik niet. Ik ben van mening dat het niet uit­maakt waar je over schrijft op je eigen site. Alles is geoorloofd.

Alleen ben ik soms wel eens jaloers. Op bij­voor­beeld mijn Inge. Die publi­ceert sinds ze voor zich­zelf is begon­nen heel regel­ma­tig door­wroch­te blogs in haar vak­ge­bied. Een afge­ba­kend ter­rein waar ze inmid­dels meer en meer gezien wordt als een auto­ri­teit. Zij zou zon­der moei­te de boven­ver­mel­de vraag kun­nen invul­len en tevens naar waar­heid kun­nen aan­to­nen dat ze haar doel over­tui­gend gere­a­li­seerd heeft.

Niet dat ik jaloers ben op het feit dat ze haar droom in daden heeft omge­zet. Het gaat me meer om het idee dat het vol­gens mij soms stuk­ken mak­ke­lij­ker blogt wan­neer je bin­nen de kaders van een bepaald onder­werp kunt blog­gen. Iets wat bij mij voor­als­nog niet werkt. Ik mag dan wel zo stoer bewe­ren dat ik graag over geschied­kun­di­ge onder­wer­pen zou wil­len blog­gen, in de prak­tijk doe ik daar wei­nig moei­te voor. Het lijkt als­of ik me er al bij voor­baat bij heb neer­ge­legd dat het me toch niet gaat luk­ken. Van­we­ge de tijd die dit met zich mee­brengt. Of mis­schien wel omdat ik diep van bin­nen denk dat mij de ken­nis ont­breekt om fat­soen­lij­ke blogs op niveau te fabriceren.

Dus blijf ik blog­gen over vanal­les en niets, zodat mijn blog onvoor­spel­baar wordt, waar­door ik onge­dwon­gen in alle vrij­heid vrij­blij­ven­de blogs kan schrij­ven. Mits de inspi­ra­tie komt.

Maar opnieuw vraag ik me af of ik toch niet een aan­zet moet maken met de blogs die ik eigen­lijk ook zou wil­len schrijven.

~ ~ ~


Reacties

 1. Robert

  Her­ken­baar. Waar­bij tege­lij­ker­tijd de vraag rijst: Wat let je?
  Waar­om leg je je eigen lat bij dat soort onder­wer­pen hoger dan bij ‘nor­ma­le’ onderwerpen?

  1. Peter

   Terech­te tegen­vraag. Wat let me? Mis­schien is het eer­der, wat houdt me tegen? In eer­ste instan­tie ben ik geneigd te zeg­gen dat de wei­ni­ge tijd op een dag die ik heb om te blog­gen me par­ten speelt. Ga ik snel iets in elkaar flan­zen om regel­ma­tig te kun­nen pos­ten? Of ga ik de tijd gebrui­ken om te wer­ken aan een meer door­dacht blog?
   Mis­schien moet ik het gewoon naast elkaar pro­be­ren te doen. Af en toe een spon­taan blogje er uit gooi­en en tege­lij­ker­tijd blij­ven door­schrij­ven aan blogs die wat meer ‘research’ nodig hebben.

 2. Tussen Droom en Daad

  Ja, ook voor mij her­ken­baar. Ik zou mijn blog soms wil­len beper­ken tot de schrijf­we­reld en alles wat daar­mee te maken heeft — maar hoe je het ook draait of keert, een auto­ri­teit kan ik niet wor­den in die wereld en er zijn boven­dien al meer dan genoeg boekenblogs.
  Ik vind het alles­zins niet erg dat jouw (en mijn blog) blog zich niet beperkt(/en) tot één niche. Ik schrijf heel graag over boe­ken, maar min­stens even graag over ande­re gedach­ten die door mijn hoofd dwa­len. En wellicht/hopelijk (!) geldt voor jou hetzelfde 🙂

  1. Peter

   Ja, ik schrijf ook graag over alles wat me bezig houdt. Het rare is alleen dat ik me soms min­der ‘geremd’ voel om een zoveel­ste niets­zeg­gend blogje te pos­ten, ter­wijl ik een blog over bij­voor­beeld een pas ver­sche­nen boek of een his­to­ri­sche gebeur­te­nis uit­ein­de­lijk maar niet post omdat ik denk dat nie­mand op mijn mening zit te wach­ten. Of dat er al vol­doen­de over geschre­ven is door per­so­nen die er meer ver­stand van heb­ben. Daar moet ik mis­schien maar eens over­heen stappen.

   1. Tussen Droom en Daad

    Ik begrijp exact wat je bedoelt! Ik heb trou­wens ook af en toe het idee dat mijn lezers iets niet inte­res­sant zul­len vin­den — zo zou ik bij­voor­beeld graag af en toe over fysi­ca schrij­ven. Ik vind dat enorm fas­ci­ne­rend (wist je bij­voor­beeld dat we voor 97% uit hele­maal niets bestaan?) — maar dan word ik afge­remd door de gedach­te dat daar waar­schijn­lijk maar héél wei­nig men­sen op zit­ten te wachten…
    Mis­schien mogen we niet den­ken dat we ander­mans gedach­ten kun­nen raden en moe­ten we gewoon ons ding doen 😉

    1. Peter

     Ik hoop dat je jezelf weet te over­tui­gen om gewoon je ding te gaan doen. Juist het feit dat jij op jouw manier jouw ding doet, maakt het al uniek. En ja, ik wist het van die 97%, maar ik zou ook graag lezen waar­om we dan niet bij het min­ste of gering­ste voor de vol­le 100% als niets ver­der gaan. Dus kom maar op met je fysi­ca, dan ga ik jou ver­ve­len met mijn his­to­ri­sche verhandelingen 😉

 3. Niek

  Mijn oplos­sing is het heb­ben van meer­de­re blogs. De ene wat los­ser qua onder­wer­pen dan het ande­re. En dan merk je van­zelf wel welk blog je hart het meest bij ligt en waar je tijd in steekt. Het belang­rijkst blijft toch dat het leuk blijft en geen huis­werk wordt.

  1. Peter

   Ik heb daar wel eens over gedacht, maar zie dat voor mij­zelf niet wer­ken. Te vaak vloei­en in mijn blogs ver­schil­len­de ’ werel­den’ in elkaar over. Voor­lo­pig blijf ik alles op mijn blog pos­ten. Wat ik wel over­weeg is om wat vaker meer tijd in een blog te ste­ken om een onder­werp gede­tail­leer­der uit te werken.

 4. Heldinne

  Ik ga bin­nen­kort mijn blog en web­si­te inte­gre­ren, ben benieuwd of dat invloed zal heb­ben op de inhoud. Mijn blog is een ver­za­me­ling van opge­won­den menin­gen, cre­a­tie­ve pro­beer­sels, foto’s, auto­bio, en stuk­ken over het werk dat ik doe, maar dan in een vorm die niet op de zake­lij­ke web­si­te past. Blog­gen in een keurs­lijf zou ik niet wil­len, wel ben ik blij met bv mono­ma­ne boek­blog­gers bij wie ik lees­in­spi­ra­tie kan opdoen.

  1. Peter

   Wan­neer je zegt dat je blog stuk­ken bevat in een vorm die niet op je zake­lij­ke web­si­te past, hoe ga je dat dan inte­gre­ren? Ga je bij je per­soon­lij­ke blogs voort­aan reke­ning hou­den met je zake­lij­ke bezoekers?
   Ik heb het geluk dat ik een puur per­soon­lijk blog heb waar ik in prin­ci­pe kan doen en laten wat ik wil. Geen keurs­lijf. Wel de wens om ande­re soor­ten blogs te schrij­ven. Wat ik dan mis­schien ‘gewoon’ maar eens moet gaan doen. En dan zien hoe het ont­van­gen wordt.

 5. Alida Boersma

  Her­ken­baar, ben zelf nog erg zoe­ken­de waar ik nou echt over wil schrijven. 

  Jij praat al over ‘blogs die ik eigen­lijk zou wil­len schrij­ven.’ Gewoon begin­nen zou ik zeg­gen, je ont­dekt van­zelf wel­ke kant het opgaat. 

  Ver­der kan ik alleen maar stel­len dat je een pret­ti­ge schrijf­stijl hebt.

  1. Peter

   Bedankt voor het com­pli­ment vwb de pret­ti­ge schrijfstijl.
   En ja, ik denk dat ik inder­daad gewoon maar eens ga begin­nen de blogs te schrij­ven die ik zou wil­len schrij­ven. Om te ont­dek­ken of ik het kan.

 6. Elja

  Zoals je weet begin ook ik een beet­je in een iden­ti­teits­cri­sis te raken, qua blog. Het voelt niet goed om als­maar over per­soon­lij­ke din­gen te blog­gen. Niet omdat ik ze niet wil delen. Maar omdat het zo doel­loos voelt. Zo zon­der kaders. Kaders zijn fijn, want het geeft houvast. 

  Gis­te­ren was echt mijn diep­te­punt, na een reeks van diep­te­pun­ten. Ik wil weer mee doen wat ik deed voor ik ver­huis­de. Over mar­ke­ting-ach­ti­ge din­gen blog­gen. Ik wil een kader, een rode draad. Niet in de zin van x > y > z. Maar gewoon, in de zin van dit blog gaat over XYZ. 🙂

  1. Peter

   Snap ik. En ondanks dat ik niet iede­re dag blog wor­stel ik er dus ook mee. Moet ik de spaar­za­me tijd die ik voor het schrij­ven heb, beste­den aan het blog­gen om het blog­gen an sich, of gestruc­tu­reerd schrij­ven aan beter onder­bouw­de blogs? Is blog­gen fre­quent uiting geven aan alles wat je voelt en mee­maakt, of is het arti­ke­len schrij­ven? Ik denk dat ik de mix meer in balans ga pro­be­ren te bren­gen. The best of both worlds 🙂