x y z

Deze avond zat ik her en der wat blogs te lezen, tot­dat mijn oog viel op de vol­gen­de zin:

“Ik wil blog­gen over x, zodat mijn blog y wordt, waar­door ik z.”

Tja, dacht ik. Da’s een goeie vraag. Zo sim­pel op het eer­ste gezicht, maar voor mij een wis­kun­di­ge opga­ve die me toch hoofd­bre­kens kost. Het liefst zou ik wil­len zeg­gen dat ik blog over geschie­de­nis, zodat mijn blog een ken­nis­bron wordt voor his­to­risch geïn­te­res­seer­den, waar­door ik toch nog iets doe met mijn net niet vol­tooi­de uni­ver­si­tai­re oplei­ding. Dat zou mooi zijn.

Maar dat is dus niet het geval. Zel­den ver­schijnt er hier een blog waar­uit af te lei­den valt dat ik über­haupt eni­ge vorm van oplei­ding in wel­ke rich­ting dan ook heb geno­ten. Mijn site vormt een ver­za­me­ling van wil­le­keu­ri­ge gedach­ten­spin­sels waar­in geen enke­le lijn valt te ont­dek­ken. Is dat erg? Nee, dat vind ik niet. Ik ben van mening dat het niet uit­maakt waar je over schrijft op je eigen site. Alles is geoorloofd.

Alleen ben ik soms wel eens jaloers. Op bij­voor­beeld mijn Inge. Die publi­ceert sinds ze voor zich­zelf is begon­nen heel regel­ma­tig door­wroch­te blogs in haar vak­ge­bied. Een afge­ba­kend ter­rein waar ze inmid­dels meer en meer gezien wordt als een auto­ri­teit. Zij zou zon­der moei­te de boven­ver­mel­de vraag kun­nen invul­len en tevens naar waar­heid kun­nen aan­to­nen dat ze haar doel over­tui­gend gere­a­li­seerd heeft.

Niet dat ik jaloers ben op het feit dat ze haar droom in daden heeft omge­zet. Het gaat me meer om het idee dat het vol­gens mij soms stuk­ken mak­ke­lij­ker blogt wan­neer je bin­nen de kaders van een bepaald onder­werp kunt blog­gen. Iets wat bij mij voor­als­nog niet werkt. Ik mag dan wel zo stoer bewe­ren dat ik graag over geschied­kun­di­ge onder­wer­pen zou wil­len blog­gen, in de prak­tijk doe ik daar wei­nig moei­te voor. Het lijkt als­of ik me er al bij voor­baat bij heb neer­ge­legd dat het me toch niet gaat luk­ken. Van­we­ge de tijd die dit met zich mee­brengt. Of mis­schien wel omdat ik diep van bin­nen denk dat mij de ken­nis ont­breekt om fat­soen­lij­ke blogs op niveau te fabriceren.

Dus blijf ik blog­gen over vanal­les en niets, zodat mijn blog onvoor­spel­baar wordt, waar­door ik onge­dwon­gen in alle vrij­heid vrij­blij­ven­de blogs kan schrij­ven. Mits de inspi­ra­tie komt.

Maar opnieuw vraag ik me af of ik toch niet een aan­zet moet maken met de blogs die ik eigen­lijk ook zou wil­len schrijven.

~ ~ ~