50books — vraag 9

Deze blog­post is deel 9 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 9:
Hoe kom jij aan je boe­ken?

De afge­lo­pen weken heb­ben laten zien dat er veel ani­mo is om mee te doen aan de #50books vra­gen. Mijn mail­box stroom­de vol met bij­dra­ges over jeugd­boe­ken, favo­rie­te lees­plek­ken, boe­ken die men maar niet uit­ge­le­zen krijgt en hoe­veel tijd men zoal per week bezig is met lezen. Maar hoe komen jul­lie aan al die boe­ken? Dat is wat ik van­daag wil weten.

Voor velen van ons zal de bibli­o­theek de voor­naams­te plek zijn om op zoek te gaan naar een nieu­we sta­pel boe­ken voor de komen­de weken. Het is rela­tief goed­koop en de kans op een mis­koop is niet aan­we­zig. Bevalt het boek niet, dan breng je het terug. Toch zijn er ook vol­doen­de lezers die een boek zelf wil­len bezit­ten. Zodat ze er aan­te­ke­nin­gen in kun­nen maken. Of omdat ze graag een eigen bibli­o­theek wil­len opbou­wen. Op die manier heb je altijd je lie­ve­lings­boe­ken onder hand­be­reik, om er op elk wil­le­keu­rig moment in te kun­nen bla­de­ren. Voor de aan­koop van deze nieu­we boe­ken hoeft men niet per se de deur uit. Op inter­net bie­den onli­ne boek­win­kels de ser­vi­ce om mor­gen je boek naar keu­ze te bezor­gen wan­neer je het van­daag voor een bepaal­de tijd besteld hebt. Kun je niet wach­ten, of pre­fe­reer je het con­tact met een boek­ver­ko­per die je waar nodig van advies kan die­nen dan is daar nog altijd de old skool boek­han­del.

Met de opkomst van de eRea­ders kan ik me tevens voor­stel­len dat er meer en meer gebruikt gemaakt wordt van het down­lo­a­den van digi­ta­le boe­ken. Al dan niet via een leen­sys­teem waar alleen gedu­ren­de een bepaal­de peri­o­de het eboek beschik­baar is. Het is niet alleen een totaal ande­re lees­er­va­ring, maar ook het selec­te­ren van deze eboe­ken is niet te ver­ge­lij­ken met het door­zoe­ken van schap­pen of tafels vol boe­ken. Zeker waar men in de gele­gen­heid is om de aan­schaf van nieu­we (of twee­de­hands, die voor de koper toch ook weer nieuw zijn) boe­ken te com­bi­ne­ren met het nut­ti­gen van een lich­te maal­tijd wordt het bij­na een bele­ve­nis op zich.

Dus, hoe komen jul­lie aan nieu­we boe­ken? Krui­pen jul­lie ach­ter de pc om een bestel­ling te plaat­sen? Trek­ken jul­lie er op uit naar een nabij­ge­le­gen boek­han­del waar een praat­je met het per­so­neel mis­schien wel tot ver­ras­sen­de nieu­we tips kan lei­den? Of geniet het peri­o­diek bezoek aan de uit­leen­bi­bli­o­theek nog steeds de voor­keur? En wie bezoekt er tegen­woor­dig nog een boe­ken­markt?

Laat het ons weten door je antwoord(blog) zoals gewoon­lijk hier­on­der bij de com­ments te ver­mel­den.

[Met dank aan Lin­da Kwa­ker­n­aat, die met de eer­ste aan­zet tot deze vraag kwam.]

~ ~ ~

37 reacties op “50books — vraag 9”

  1. Naar de boek­han­del in Zie­rik­zee ga ik voor boe­ken, laat mij voor­lich­ten door het per­so­neel, maak daar­na een keu­ze. Ook via Twit­ter en Facebook ont­dek ik nieu­we schrij­vers. Op het moment ligt deel 1 en 2 te wach­ten van Jens Lapi­dus

    Lezen is ont­span­nen

  2. Pingback: #50books vraag 9: bij de boekendealer - Blog 2

  3. Pingback: #50books – vraag 9

  4. Pingback: Met het schaamrood op de kaken #50books | sol y sombra

  5. Pingback: #50books Vraag 9 | Plien

  6. Pingback: #50books (2): Ongelezen werk | Tistje

  7. Pingback: De bibliotheek, uitgevers en boekenwinkels, wat hebben zij gemeen? | Sandra schrijft en leest

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *