Komt dat zien! Zegt het voort!

Want we gaan ara­bie­ren kijken!

Het is boe­ken­week. Zeg­gen ze. Boe­ken en hun auteurs (in die volg­or­de wat mij betreft) krij­gen de komen­de dagen op aller­lei manie­ren wel­ver­dien­de aan­dacht. Ook web­si­te Not Just Any Book doet hier­aan mee door een blogtour­nee te orga­ni­se­ren rond­om één spe­ci­fiek boek, ‘Ara­bie­ren kij­ken’ geschre­ven door Has­s­nae Bou­az­za.

Wat is dat dan? Een blogtournee?
Sim­pel. Iemand (in dit geval Has­s­nae zelf) begint met het plaat­sen van een blog en de vol­gen­de dag neemt een ande­re blog­ger het stok­je over. Enzo­voorts enzo­ver­der. Natuur­lijk beste­den alle blogs aan­dacht aan het­zelf­de onder­werp => in dit geval het boek ‘Ara­bie­ren kij­ken’ geschre­ven door Has­s­nae Bou­az­za. Of had ik dat al gezegd?

En uw eigen­ste petepel.nl doet ook mee aan deze blogtour­nee. Ik voel me zeer ver­eerd (en lig al nach­ten wak­ker van het feit) dat ik het stok­je over mag nemen (hoe­zo het stok­je met­een hoog leg­gen…) van Has­s­nae om mijn blog op dins­dag 19 maart te posten.

Dit is de vol­le­di­ge lijst van blog­gers die mee­doen aan de blogtournee:

Ma 18 > hassnaebouazza.nl
Di 19 > petepel.nl
Wo 20 > koperentuin.nl
Do 21 > sargasso.nl
Vrij 22 > jacobjanvoerman.nl
Za 23 > boekenbijlage.nl
Zo 24 > religionresearch.org
Ma 25 > caroliengeurtsen.nl
Di 26 > republiekallochtonie.nl
Wo 27 > geschrevengoed.blogspot.nl
Do 28 > pinkbullets.nl
Vrij 29 > ruudketelaar.wordpress.com

Gaat het ook nog ergens over? Zeker weten! ‘Ara­bie­ren kij­ken’ is een belang­rijk en ver­hel­de­rend boek omdat het op een uiterst lees­ba­re wij­ze tegen­wicht biedt aan onze kijk op de ara­bi­sche wereld die in veel geval­len sterk gekleurd is door voor­oor­de­len of dom­weg gebrek aan kennis.

Voor het gemak wordt ver­ge­ten dat er voor­al gewo­ne men­sen in de Ara­bi­sche lan­den leven. Men­sen die niet, zoals de beel­den in de media ons wil­len laten gelo­ven, dage­lijks vlag­gen ver­bran­den en de wes­ter­se wereld haten, maar men­sen met uni­ver­se­le ver­lan­gens en gevoe­lens. Men­sen van vlees en bloed.

Wat nu?
Ik zie twee opties. Ofte­wel gaan jul­lie van­af maan­dag elke dag de blogtour­nee vol­gen (en pro­mo­ten op twit­ter, facebook, etc.) om zo bekend te raken met het boek ‘Ara­bie­ren kij­ken’ en daar­na schaf­fen jul­lie het boek aan om het zelf te lezen. Niets en nie­mand houdt jul­lie dan tegen er ook nog even een blogje tegen­aan te gooi­en wan­neer het boek uit­ge­le­zen is.

Maar nog beter is dat jul­lie onmid­del­lijk rich­ting boek­han­del ver­trek­ken waar het boek nu nog inclu­sief een boe­ken­week­ge­schenk aan­ge­schaft kan wor­den. Ver­vol­gens instal­le­ren jul­lie jezelf op je favo­rie­te lees­plek en gaan het boek dit week­end hele­maal lezen. Hier­na gaan jul­lie de blogtour­nee als­nog vol­gen (en pro­mo­ten, of had ik dat al gezegd?) om met de opge­da­ne ken­nis de blogs te voor­zien van rele­van­te reacties.

Waar­om?
Omdat het boek het waard is.
Daarom!

~ ~ ~