50books — vraag 10

Deze blog­post is deel 10 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 10:
Wat betekent de Boeken­week voor jou?

Een voor de hand liggend the­ma deze zondag. Het is Boeken­week! Een ‘week’ (in werke­lijkheid vaak rond de negen dagen) welke com­pleet in het teken staat van het (Ned­er­landse) boek en al sinds begin der­tiger jaren van de vorige eeuw wordt geor­gan­iseerd. Voor wie zich afvraagt waarom:

De Boeken­week heeft tot doel de posi­tie van het algemene boek in de samen­lev­ing ste­viger te ver­ankeren, eerst en vooral door het pub­liek te lat­en ont­dekken welk een rijk boeke­naan­bod er het hele jaar rond in de boek­winkel te vin­den is.

Zolang de voor­raad strekt schenken deel­ne­mende boek­winkels bij beste­d­ing van een bepaald bedrag een extra boek (in opdracht geschreven voor de Boeken­week door een vooraf ges­e­lecteerde auteur). Verder wor­den er ook nog diverse andere spe­ciale boeken­weekuit­gaves tegen een lage pri­js aange­bo­den. Natu­urlijk mogen de auteurs van al dit moois niet ont­breken. Een ron­dreizend cir­cus zet zich in beweg­ing en op vele plekken door het hele land wor­den aller­lei activiteit­en geor­gan­iseerd waar­bij de schri­jvers die hun werk meestal in volledi­ge afzon­der­ing uitvo­eren, nu in lev­ende lijve hun opwacht­ing mak­en. Met het Boeken­bal natu­urlijk als tra­di­tionele aftrap.

Wel­nu, wat vin­den jul­lie hier­van? Plan­nen jul­lie een bezoek­je aan de plaat­selijke boekhan­del op de dag dat er een signeers­essie wordt geor­gan­iseerd? Zoeken jul­lie het ‘reiss­chema’ uit van een favori­ete schri­jver en zorg je dat je er bij bent? Wacht­en jul­lie met de aan­schaf van boeken tot­dat het Boeken­week is om op die manier het boeken­weekgeschenk niet te hoeven mis­sen? Zijn er echt lez­ers die bewust nu een boek kopen om van­wege de NS aan­bied­ing met het boeken­weekgeschenk een gratis trein­reis te onderne­men?

En is het wel nodig, deze extra aan­dacht? Of is het alle­maal paarlen voor de zwi­j­nen? Is het een soort preken voor eigen parochie? De echte lez­ers kopen hun boeken toch wel. Aan de niet-lez­ers gaan de fes­tiviteit­en voor­bij omdat ze zelden of nooit een boekhan­del bezoeken of de boekenkater­nen van krant of tijd­schri­jft doorne­men. Denken jul­lie dat de hier­boven aange­haalde doel­stelling wel bereikt wordt in de huidi­ge vorm van de Boeken­week? Maakt dat uit? Kan het niet gewoon een feestje om het feestje zijn? Gewoon de boeken en auteurs een­maal per jaar in het zon­net­je zetten?

Vra­gen, vra­gen, vra­gen op de vroege zondagocht­end. Hoog­ste tijd om er een #50books vraag van te mak­en. Dus kom maar op met jul­lie reac­ties!

vraag10a

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — vraag 950books — vraag 11 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets