50books — vraag 10

Vraag 10:
Wat bete­kent de Boe­ken­week voor jou?

Een voor de hand lig­gend the­ma deze zon­dag. Het is Boe­ken­week! Een ‘week’ (in wer­ke­lijk­heid vaak rond de negen dagen) wel­ke com­pleet in het teken staat van het (Neder­land­se) boek en al sinds begin der­ti­ger jaren van de vori­ge eeuw wordt geor­ga­ni­seerd. Voor wie zich afvraagt waarom:

De Boe­ken­week heeft tot doel de posi­tie van het alge­me­ne boek in de samen­le­ving ste­vi­ger te ver­an­ke­ren, eerst en voor­al door het publiek te laten ont­dek­ken welk een rijk boe­ken­aan­bod er het hele jaar rond in de boek­win­kel te vin­den is.

Zolang de voor­raad strekt schen­ken deel­ne­men­de boek­win­kels bij beste­ding van een bepaald bedrag een extra boek (in opdracht geschre­ven voor de Boe­ken­week door een voor­af gese­lec­teer­de auteur). Ver­der wor­den er ook nog diver­se ande­re spe­ci­a­le boe­ken­week­uit­ga­ves tegen een lage prijs aan­ge­bo­den. Natuur­lijk mogen de auteurs van al dit moois niet ont­bre­ken. Een rond­rei­zend cir­cus zet zich in bewe­ging en op vele plek­ken door het hele land wor­den aller­lei acti­vi­tei­ten geor­ga­ni­seerd waar­bij de schrij­vers die hun werk meest­al in vol­le­di­ge afzon­de­ring uit­voe­ren, nu in leven­de lij­ve hun opwach­ting maken. Met het Boe­ken­bal natuur­lijk als tra­di­ti­o­ne­le aftrap.

Wel­nu, wat vin­den jul­lie hier­van? Plan­nen jul­lie een bezoek­je aan de plaat­se­lij­ke boek­han­del op de dag dat er een sig­neer­ses­sie wordt geor­ga­ni­seerd? Zoe­ken jul­lie het ‘reis­sche­ma’ uit van een favo­rie­te schrij­ver en zorg je dat je er bij bent? Wach­ten jul­lie met de aan­schaf van boe­ken tot­dat het Boe­ken­week is om op die manier het boe­ken­week­ge­schenk niet te hoe­ven mis­sen? Zijn er echt lezers die bewust nu een boek kopen om van­we­ge de NS aan­bie­ding met het boe­ken­week­ge­schenk een gra­tis trein­reis te ondernemen?

En is het wel nodig, deze extra aan­dacht? Of is het alle­maal paar­len voor de zwij­nen? Is het een soort pre­ken voor eigen paro­chie? De ech­te lezers kopen hun boe­ken toch wel. Aan de niet-lezers gaan de fes­ti­vi­tei­ten voor­bij omdat ze zel­den of nooit een boek­han­del bezoe­ken of de boe­ken­ka­ter­nen van krant of tijd­schrijft door­ne­men. Den­ken jul­lie dat de hier­bo­ven aan­ge­haal­de doel­stel­ling wel bereikt wordt in de hui­di­ge vorm van de Boe­ken­week? Maakt dat uit? Kan het niet gewoon een feest­je om het feest­je zijn? Gewoon de boe­ken en auteurs een­maal per jaar in het zon­ne­tje zetten?

Vra­gen, vra­gen, vra­gen op de vroe­ge zon­dag­och­tend. Hoog­ste tijd om er een #50books vraag van te maken. Dus kom maar op met jul­lie reacties!

vraag10a

~ ~ ~