Maandag, 18 maart 2013

De Cor­res­pon­dent

Al een tijd­je ben ik bezig om mezelf te ont­haas­ten. Niet dat ik mezelf nu dage­lijks voor­bij liep, maar ik merk­te wel regel­ma­tig dat ik me opge­jaagd voel­de. Als­of er altijd iets was wat ik nog moest doen. Dat ik ach­ter de fei­ten aan­liep. Het was moei­lijk om van iets te genie­ten in het besef dat je tege­lij­ker­tijd iets anders dreig­de te mis­sen. Enzo­voorts. U kent het gevoel (althans, ik mag hopen van niet, maar u begrijpt wat ik bedoel).

Dus zodoen­de was ik ook bezig om mijn infor­ma­tie­voor­zie­ning onder de loep te nemen. Zoals daar zijn: kran­ten, opi­nie­bla­den, gespe­ci­a­li­seer­de tijd­schrif­ten en dat alles ook nog eens in vele onli­ne vari­an­ten die alle­maal ook nog eens zo snel moge­lijk gecon­su­meerd moesten wor­den van­we­ge de zoge­naam­de nieuws­waar­de. Lang­zaam maar zeker ben ik begon­nen met het afscheid nemen van het meren­deel van deze abon­ne­men­ten. Inmid­dels is het een stuk over­zich­te­lij­ker geworden.

Nu ik bij­na zo’n beet­je alles (voor mijn gevoel) heb opge­zegd komt er ruim­te (ook in de por­te­mon­nee) om weer eens wat anders te pro­be­ren. De timing van de Cor­res­pon­dent door Rob Wijn­berg is wat dat betreft goed geko­zen. Het mani­fest spreekt me aan

  • Dage­lijks, maar voor­bij de waan van de dag
  • Van nieuws naar nieuw
  • Geen poli­tie­ke ide­o­lo­gie, wel jour­na­lis­tie­ke idealen
  • Thema’s en dwarsverbanden
  • Jour­na­lis­tiek boven rendement
  • Van lezers naar participanten
  • Geen adver­teer­ders, maar partners
  • Geen doel­groe­pen, maar geestverwanten
  • In ide­a­len ambi­ti­eus, in wijs­heid bescheiden
  • Vol­le­dig digitaal

en de 60 euro zijn over­ge­maakt. Nu maar hopen dat er nog eens 12.000 enthou­si­as­te­lin­gen zich in de komen­de 30 dagen zul­len aan­mel­den, zodat zij de lan­ce­ring van dit veel­be­lo­ven­de pro­ject moge­lijk maken.

Doe ook mee en volg de Cor­res­pon­dent. Mocht je toch nog niet over­tuigd zijn, bekijk dan onder­staan­de video (en alvast excu­ses voor enke­le irri­tan­te piep­jes in de geluids­band) waar­om dit mooie ini­ti­a­tief wel dege­lijk gaat werken.

[Bekijk de video hier op vimeo.com]

Geef een antwoord