PS

Een PS? Ja, bij mijn blog van gis­ter over ‘Ara­bie­ren kij­ken’. Ik had er de hele dag een dub­bel gevoel bij. Her­haal­de­lijk vroeg ik me af of ik de toon niet veel scher­per had moe­ten zet­ten. Het onder­werp gaat me best wel na aan het hart en wan­neer ik zie hoe er soms onre­de­lijk op de man/vrouw wordt gespeeld kan ik me daar best wel kwaad om maken. Maar wan­neer ik dan fel-kri­tisch mijn standpunt(en) in een blog pro­beer te ver­woor­den dreigt het al snel tot een­zelf­de niveau af te glij­den, of ik weet niet veel nieuws toe te voe­gen. Tevens zit ik ook niet te wach­ten op het soort reac­ties dat zul­ke blogs hoogst­waar­schijn­lijk zul­len oproe­pen. Ik ben bang dat het al snel in een ordi­nai­re scheld­par­tij kan uit­mon­den, ten­min­ste wan­neer ik niet full-time bezig zou zijn om mij onwel­ge­val­li­ge com­men­ta­ren weg te mode­ren. Daar heb ik al hele­maal geen zin in.

Het ligt me schijn­baar niet om zul­ke blogs te schrij­ven. Of, mis­schien waar­schijn­lij­ker, ik kan het niet. Dus hoe­wel ik de kans had om in het kader van de #blogtour­nee voor een gro­ter publiek uiterst gede­tail­leerd en geen tegen­spraak dul­dend mijn opvat­tin­gen te pone­ren over het hui­di­ge inte­gra­tie­de­bat in Neder­land, koos ik voor een ande­re insteek. Een­tje die mij veel natuur­lij­ker afgaat. En wel­ke een mooi com­pli­ment van Has­s­nae Bou­az­za ople­ver­de (ik glim nog van trots…).

’s Avonds las ik ver­der in het boek van Ernst-Jan Pfauth dat ik een week gele­den besteld had (ja, ik loop wel vaker ach­ter de fei­ten aan) en stuit­te op de vol­gen­de passage:

Als je een har­de con­fron­ta­tie met lezers aan­kan, loont het een pro­vo­ce­ren­de stijl uit te pro­be­ren. Schrijf genu­an­ceer­de arti­ke­len als je het snel per­soon­lijk opvat als bezoe­kers tegen je tekeer­gaan of kri­tisch rea­ge­ren. Zoek door te expe­ri­men­te­ren de stijl die bij je past.
[p.93 — Sex, blogs & Rock-‘n‑Roll — Ernst-Jan Pfauth]

Deze avond lag bij thuis­komst het nieu­we boek van Elja Daae op de deur­mat (ja, ik loop wel vaker op de troe­pen voor­uit) en kon niet nala­ten er met­een in gaan te bla­de­ren. Tot mijn (heel erg) gro­te ver­ba­zing zag ik daar ineens mij­zelf ver­noemd staan (ik glim nog van trots…):

Ik ga graag naar petepel.nl; de posts zijn soms fic­tief, soms niet, maar altijd sym­pa­thiek en tot naden­ken stemmend.
[p.43 — Blog­gen als een pro in 60 minu­ten — Elja Daae]

Mijn eigen­ste conclusie:

Ik denk dat Ernst-Jan Pfauth gelijk heeft en dat ik geen har­de con­fron­ta­tie met de lezers aan­kan. Maar door te expe­ri­men­te­ren heb ik een eigen stijl weten te ont­wik­ke­len die vol­gens Elja Daae ‘sym­pa­thiek’ is en ‘tot naden­kend stem­mend’. Daar doe ik het voor! Mijn dub­be­le gevoel is verdwenen.

Dat wil­de ik jul­lie laten weten. Symp­ha­tiek rea­ge­ren mag.

~ ~ ~

6 reacties op “PS”

 1. Ik denk dat jij onge­lijk hebt en dat je best een har­de con­fron­ta­tie met de lezers aan­kan. Door te expe­ri­men­te­ren heb je ech­ter een eigen stijl ont­wik­keld die veel beter bij je past. Waar­door petepel.nl een pret­tig en aan­ge­naam plek­je op de inter­webs is geworden.
  Hope­lijk was deze reac­tie sym­pa­thiek genoeg. 😉

  1. Dat was zeker een heel sym­pa­thie­ke reactie 🙂
   Maar ik betwij­fel of ik een har­de con­fron­ta­tie aan­kan. Ik kan mis­schien best wel hard en cynisch van me afslaan met scherp taal­ge­bruik. Ech­ter dat is de bui­ten­kant. Van bin­nen blijft zo’n har­de aan­val kna­gen. En daar heb ik geen zin in.
   Dus blijft petepel.nl een gematigd/gezapig blog.

  1. Ja hoor, dan komt het goed. Wan­neer je een­maal het idee hebt dat je gevoel het best wel waard is om te vol­gen, dan gaat de rest een stuk makkelijker.
   En nog­maals heel veel dank voor de ver­mel­ding. Dat was onver­wachts en heel bijzonder.

Reacties zijn uitgeschakeld.