Bloggen als een pro — Elja Daae

Niet dat ik stop­te bij blad­zij­de 43. Nadat ik weer met bei­de voe­ten op de grond was beland, las ik bin­nen de kort­ste keren het boek uit. Van­we­ge de hel­de­re stijl. En natuur­lijk voor­al omdat het onder­werp me aan­spreekt. Blog­gen. Een uit de hand gelo­pen hob­by waar ik onge­merkt steeds meer tijd in ben ga ste­ken (hoe­wel dat niet nood­za­ke­lij­ker­wijs meer blog­posts hoeft op te leve­ren, ook het onder­houd van je blogsite kost tijd) en wat ik niet meer zou wil­len missen.

De onder­ti­tel sug­ge­reert dat je in 60 minu­ten zou kun­nen blog­gen als pro. Dat waag ik te betwij­fe­len. Wat wel lukt is om het boek in die tijd in z’n geheel te lezen. Dan heb je zowel als begin­nen­de of als al meer erva­ren blog­ger een hand­vol waar­de­vol­le tips opge­daan die Elja (ik mag Elja zeg­gen omdat ik dat mag zeg­gen van Elja, en ja, hier spreekt een fan dus(?) deze ‘bespre­king’ zal hier en daar sub­jec­tief zijn) in begrij­pe­lij­ke taal opsomt. Maar dan moet het ech­te werk nog steeds beginnen:

Er is helaas geen easy way out. Als je suc­ces­vol wilt zijn, moet je hard wer­ken. […] Suc­ces komt voor een groot deel gewoon neer op hard wer­ken, op veel tijd en ener­gie inves­te­ren, arti­ke­len schrij­ven, mooie afbeel­din­gen zoe­ken, video’s maken, con­tent onli­ne zet­ten, je site onder­hou­den, soms jarenlang.
[blz. 99–100]

Elja heeft er voor geko­zen om haar hand­lei­ding in drie delen op te splitsen:

 1. Authen­ti­ci­teit
 2. Focus
 3. Toe­wij­ding

Het zijn onder­wer­pen die ook regel­ma­tig voor­bij komen in de weke­lijk­se twit­ter­chat #blog­praat die Elja al drie jaar met aan­ste­ke­lijk enthou­si­as­me orga­ni­seert. Veel van het beschre­ve­ne roept mooie her­in­ne­rin­gen op aan soms ver­hit­te dis­cus­sies die gevoerd wor­den op de vas­te maan­dag­avond wan­neer om klok­slag acht uur een geva­ri­eer­de groep blog­gers zich vast­bijt in aller­lei blog­ge­re­la­teer­de zaken. Op zoek naar ant­woor­den. Die er vaak wel komen, maar nog vaker niet een­dui­dig zijn of voor ieder­een van toe­pas­sing. Omdat het dan weer een kwes­tie van smaak is (hoe belang­rijk is het design van je blogsite?) en een ande­re keer een per­soon­lij­ke voor­keur betreft (hoe vaak moet je nu eigen­lijk blog­gen?). Het feit dat er zowel zake­lij­ke als per­soon­lij­ke (hob­by) blog­gers mee­doen maakt het er op z’n tijd ook niet mak­ke­lij­ker op om uit­ein­de­lijk met een voor ieder­een gel­dig ant­woord te komen. Wat niet geeft. Er is geen vast recept. Geluk­kig maar. Ieder­een is uniek. Waar­door je je ook kunt onder­schei­den met je blog.

Het boek van Elja helpt je voor­al bij dat laat­ste. Via de eer­der genoem­de thema’s authen­ti­ci­teit, focus en toe­wij­ding legt ze uit hoe belang­rijk het is om aller­eerst een eigen stem te vin­den en deze ver­der te ont­wik­ke­len. Een stem die niet ‘gespeeld’ is, maar echt. Authen­tiek. Ver­vol­gens is het zaak om door de juis­te focus (een rode draad in je blog, her­ken­baar­heid blog­de­sign, etc.) jezelf steeds nadruk­ke­lij­ker te posi­ti­o­ne­ren. Zodat de lezer blijft terug­ko­men omdat ze weten wat ze aan je heb­ben of wat ze er kun­nen vin­den. En dit alles kan in de mees­te geval­len alleen maar bereikt wor­den door de juis­te toe­wij­ding. De lief­de voor het blog­gen zal regel­ma­tig zwaar op de proef gesteld wor­den, want er komt veel bij kij­ken. Het kan een hele poos (jaren!) duren voor­dat je er de vruch­ten van gaat pluk­ken in de vorm van bij­voor­beeld veel lezers of reac­ties onder je blog. En zelfs dan is het werk niet gedaan. Eigen­lijk begint het dan pas want van­af nu moet je aan de hoge ver­wach­tin­gen blij­ven voldoen.

Van­daar blog­gen als een pro.

Mijn advies: schaf dit boek aan en laat Elja je hel­pen. Zodat je je droom om een suc­ces­vol blog­ger te wor­den mis­schien weet te rea­li­se­ren. En dat je ook nog eens vol­doen­de voor­be­reid bent. Voor als het een­maal zover is.

Suc­ces!

~ ~ ~

Blog­gen als een pro (in 60 minu­ten) is geschre­ven door ‘de nieu­we auteur’ Elja Daae.
Het wordt uit­ge­bracht door Uit­ge­ve­rij Haystack, in samen­wer­king met Frank­wat­ching

Inmid­dels heeft Elja Daae ook al haar radio­de­buut gemaakt => BNR Nieuws­ra­dio interview

~ ~ ~

 


Reacties

 1. Elja

  Gaaf, Peter. Je zegt het mooi­er dan ik… en dat ben ik ook niet anders van je gewend.

  Dank!!!

  1. Peter Pellenaars

   Graag gedaan. Maar niet over­drij­ven. Ik deel hier slechts een glimp van wat de lezers kun­nen ver­wach­ten wan­neer ze het boek aan­schaf­fen. En hope­lijk gaan ze dat doen.