Bloggen als een pro — Elja Daae

Niet dat ik stopte bij bladz­i­jde 43. Nadat ik weer met bei­de voeten op de grond was beland, las ik bin­nen de kort­ste keren het boek uit. Van­wege de heldere sti­jl. En natu­urlijk vooral omdat het onder­w­erp me aanspreekt. Bloggen. Een uit de hand gelopen hob­by waar ik onge­merkt steeds meer tijd in ben ga steken (hoewel dat niet noodza­ke­lijk­er­wi­js meer blog­posts hoeft op te lev­eren, ook het onder­houd van je blogsite kost tijd) en wat ik niet meer zou willen mis­sen.

De onder­ti­tel sug­gereert dat je in 60 minuten zou kun­nen bloggen als pro. Dat waag ik te betwi­jfe­len. Wat wel lukt is om het boek in die tijd in z’n geheel te lezen. Dan heb je zow­el als begin­nende of als al meer ervaren blog­ger een hand­vol waarde­volle tips opgedaan die Elja (ik mag Elja zeggen omdat ik dat mag zeggen van Elja, en ja, hier spreekt een fan dus(?) deze ‘besprek­ing’ zal hier en daar sub­jec­tief zijn) in begri­jpelijke taal opsomt. Maar dan moet het echte werk nog steeds begin­nen:

Er is helaas geen easy way out. Als je suc­cesvol wilt zijn, moet je hard werken. […] Suc­ces komt voor een groot deel gewoon neer op hard werken, op veel tijd en energie investeren, artike­len schri­jven, mooie afbeeldin­gen zoeken, video’s mak­en, con­tent online zetten, je site onder­houden, soms jaren­lang.
[blz. 99–100]

Elja heeft er voor gekozen om haar han­dlei­d­ing in drie delen op te split­sen:

  1. Authen­ticiteit
  2. Focus
  3. Toewi­jd­ing

Het zijn onder­w­er­pen die ook regel­matig voor­bij komen in de weke­lijkse twit­ter­chat #blog­praat die Elja al drie jaar met aansteke­lijk ent­hou­si­asme organ­iseert. Veel van het beschrevene roept mooie herin­ner­in­gen op aan soms ver­hitte dis­cussies die gevo­erd wor­den op de vaste maanda­gavond wan­neer om klok­slag acht uur een gevarieerde groep blog­gers zich vast­bi­jt in aller­lei blog­gere­la­teerde zak­en. Op zoek naar antwo­or­den. Die er vaak wel komen, maar nog vak­er niet een­duidig zijn of voor iedereen van toepass­ing. Omdat het dan weer een kwest­ie van smaak is (hoe belan­grijk is het design van je blogsite?) en een andere keer een per­soon­lijke voorkeur betre­ft (hoe vaak moet je nu eigen­lijk bloggen?). Het feit dat er zow­el zake­lijke als per­soon­lijke (hob­by) blog­gers mee­doen maakt het er op z’n tijd ook niet makke­lijk­er op om uitein­delijk met een voor iedereen geldig antwo­ord te komen. Wat niet geeft. Er is geen vast recept. Gelukkig maar. Iedereen is uniek. Waar­door je je ook kunt onder­schei­den met je blog.

Het boek van Elja helpt je vooral bij dat laat­ste. Via de eerder genoemde thema’s authen­ticiteit, focus en toewi­jd­ing legt ze uit hoe belan­grijk het is om allereerst een eigen stem te vin­den en deze verder te ontwikke­len. Een stem die niet ‘gespeeld’ is, maar echt. Authen­tiek. Ver­vol­gens is het zaak om door de juiste focus (een rode draad in je blog, herken­baarheid blogde­sign, etc.) jezelf steeds nadrukke­lijk­er te posi­tioneren. Zodat de lez­er bli­jft terugkomen omdat ze weten wat ze aan je hebben of wat ze er kun­nen vin­den. En dit alles kan in de meeste gevallen alleen maar bereikt wor­den door de juiste toewi­jd­ing. De liefde voor het bloggen zal regel­matig zwaar op de proef gesteld wor­den, want er komt veel bij kijken. Het kan een hele poos (jaren!) duren voor­dat je er de vrucht­en van gaat plukken in de vorm van bijvoor­beeld veel lez­ers of reac­ties onder je blog. En zelfs dan is het werk niet gedaan. Eigen­lijk begint het dan pas want vanaf nu moet je aan de hoge verwachtin­gen bli­jven vol­doen.

Van­daar bloggen als een pro.

Mijn advies: schaf dit boek aan en laat Elja je helpen. Zodat je je droom om een suc­cesvol blog­ger te wor­den miss­chien weet te realis­eren. En dat je ook nog eens vol­doende voor­bereid bent. Voor als het een­maal zover is.

Suc­ces!

~ ~ ~

Bloggen als een pro (in 60 minuten) is geschreven door ‘de nieuwe auteur’ Elja Daae.
Het wordt uit­ge­bracht door Uit­gev­er­ij Haystack, in samen­werk­ing met Frankwatch­ing

Inmid­dels heeft Elja Daae ook al haar radiode­bu­ut gemaakt => BNR Nieuws­ra­dio inter­view

~ ~ ~

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets