50books — vraag 11

Deze blog­post is deel 11 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 11:
Welk boek las je onlangs en wil je iedereen aan­raden ook te lezen?

Stel: je slaat de laat­ste bladz­i­jde van een boek dicht. Een boek waar­van je adem­loos genoten hebt. Waar­bij je alles aan de kant hebt gezet om het maar zo snel mogelijk hele­maal te kun­nen lezen. Waar je al lezende de drang hebt steeds sneller te gaan lezen om te weten hoe het afloopt, maar tevens hoopt dat het nog een eeuwigheid mag duren voor­dat je echt bij het einde bent aangekomen. Wat doe je dan wan­neer je (met iets van spi­jt omdat deze ongek­ende leeser­var­ing voor­lop­ig is afgelopen) met het boek nog in je han­den langza­am beseft dat je zo iets span­nends, belang­wekkends, emo­tion­eels, inter­es­sants hebt gelezen dat je er een tijd­lang com­pleet let­ter­lijk en figu­urlijk hele­maal weg van was?

Nou, wat doe je dan?

Juist! Je wil het delen!

Je wil dat iedereen dit boek ook gaat lezen. Geen kans laat je onbe­nut om te vertellen waarom dit boek gelezen MOET wor­den. Bij het koffieau­tomaat op kan­toor weet je behendig de dis­cussies richt­ing een onder­w­erp te sturen wat toe­val­liger­wi­js in het boek ter sprake komt. Voor de eerstvol­gende die bin­nen je fam­i­lie- of vrien­denkring jarig is hoef je niet lang over een cadeau na te denken. Kri­jg je bezoek dan zal het boek onop­val­lend non­cha­lant ergens ‘rond­slin­geren’.

Troost je. Ik spreek uit ervar­ing. Bezondig me ook aan deze zend­ings­drang. En, eerlijk gezegd, raak ik erg gemo­tiveerd wan­neer een andere boek­lez­er het­zelfde gedrag ver­toont en ent­hou­si­ast weet te ver­halen over zijn meest recente posi­tieve leeser­var­ing. Zek­er wan­neer het iemand betre­ft wiens smaak ik heb leren waarderen. Die me boeken doet lezen die ik anders miss­chien wel nooit ter hand zou hebben genomen. Onbe­taal­baar.

Zelf had ik het eerder dit jaar na lez­ing van ‘Ara­bieren kijken’ geschreven door Has­s­nae Bouaz­za. Het is zo’n boek waar je in eerste instantie niet meteen het gevoel hebt dat je iets bij­zon­ders aan het lezen bent. Tot­dat je doorkri­jgt dat het bezig is om al je vooro­orde­len over de Ara­bis­che wereld te ontzenuwen. Niet dat ik serieus dacht dat men er daar met z’n allen een volledi­ge dag­taak van had gemaakt om op korte ter­mi­jn de wereld­heer­schap­pij over te nemen. Maar wat ze dan wel deden? Hoe hun dagelijks lev­en er uitzi­et? In hoev­erre ze gelijke dromen hebben als wij? Dat wist ik alle­maal niet. Nu nog steeds niet, maar ik ben wel een flink stuk wijz­er gewor­den.

Ideaal was dus het aan­bod van Not Just Any Book om mee te doen aan de Blog­tournee ron­dom het boek van Has­s­nae Bouaz­za. Ik hoefde er niet over na te denken. Hier­voor was ik heel graag bereid wat te schuiv­en in mijn vri­jeti­jd­splan­ning om een blog over dit boek te kun­nen schri­jven. Want. Ik zou graag willen dat jul­lie dit boek ook gaan lezen.

Lees hier waarom ik dat vind => De fietser en de Mer­cedes
En volg hier de blog­tournee op twit­ter voor nieuwe blogs (nog tot 29 maart) => #ara­bierenkijken

En dan nu de hamvraag: Welk boek las jij onlangs en wil je iedereen aan­raden ook te lezen? Aarzel niet en probeer ons te over­tu­igen jouw leeser­var­ing ook te onder­gaan zodat boeken die het waard zijn daad­w­erke­lijk de aan­dacht kri­j­gen die ze ver­di­enen. Niet alleen omdat we in het staart­je van de Boeken­week zit­ten, maar omdat jouw mening telt! Alti­jd.

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — vraag 1050books — vraag 12 »

31 Comments

Hoi ik heb genoten van je antwo­ord op vraag11.
Jij kan goed iemand nieuws­gierig maken…kan ik van leren .
ik ga het boek vast eens lezen.
en nu ga ik me bezig houden met mijn antwo­ord
even een vraag­je: Mag het ook een boek zijn die ik lang gele­den heb gelezen?

Mijn aan­rad­er voor jul­lie is niet een boek, maar een serie: The secrets of the immor­tal Nicholas Flamel, geschreven door Michael Scott.
Wat lat­er dan anders, maar ik moest even mijn sprook­jes­do­sis weer kri­j­gen in de Eftel­ing gis­teren 🙂

[…] Dit bericht is gekaderd in het 50books ini­ti­atief van Pete­pel. Mijn bedoel­ing is om hier regel­matig (bij voorkeur de dins­da­gavond – op 1 april) een vraag­je van deze “chal­lenge” te beant­wo­or­den. Vraag 11: Welk boek las je onlangs en wil je iedereen aan­raden ook te lezen? Andere deel­names kun­nen gevon­den wor­den tussen de reac­ties onder de bijhorende vraag. […]

Geef een reactie