50books — vraag 11

Deze blog­post is deel 11 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 11:
Welk boek las je onlangs en wil je ieder­een aan­ra­den ook te lezen?

Stel: je slaat de laat­ste blad­zij­de van een boek dicht. Een boek waar­van je adem­loos geno­ten hebt. Waar­bij je alles aan de kant hebt gezet om het maar zo snel moge­lijk hele­maal te kun­nen lezen. Waar je al lezen­de de drang hebt steeds snel­ler te gaan lezen om te weten hoe het afloopt, maar tevens hoopt dat het nog een eeu­wig­heid mag duren voor­dat je echt bij het ein­de bent aan­ge­ko­men. Wat doe je dan wan­neer je (met iets van spijt omdat deze onge­ken­de lees­er­va­ring voor­lo­pig is afge­lo­pen) met het boek nog in je han­den lang­zaam beseft dat je zo iets span­nends, belang­wek­kends, emo­ti­o­neels, inte­res­sants hebt gele­zen dat je er een tijd­lang com­pleet let­ter­lijk en figuur­lijk hele­maal weg van was?

Nou, wat doe je dan?

Juist! Je wil het delen!

Je wil dat ieder­een dit boek ook gaat lezen. Geen kans laat je onbe­nut om te ver­tel­len waar­om dit boek gele­zen MOET wor­den. Bij het kof­fie­au­to­maat op kan­toor weet je behen­dig de dis­cus­sies rich­ting een onder­werp te stu­ren wat toe­val­li­ger­wijs in het boek ter spra­ke komt. Voor de eerst­vol­gen­de die bin­nen je fami­lie- of vrien­den­kring jarig is hoef je niet lang over een cadeau na te den­ken. Krijg je bezoek dan zal het boek onop­val­lend non­cha­lant ergens ‘rond­slin­ge­ren’.

Troost je. Ik spreek uit erva­ring. Bezon­dig me ook aan deze zen­dings­drang. En, eer­lijk gezegd, raak ik erg gemo­ti­veerd wan­neer een ande­re boek­le­zer het­zelf­de gedrag ver­toont en enthou­si­ast weet te ver­ha­len over zijn meest recen­te posi­tie­ve lees­er­va­ring. Zeker wan­neer het iemand betreft wiens smaak ik heb leren waar­de­ren. Die me boe­ken doet lezen die ik anders mis­schien wel nooit ter hand zou heb­ben geno­men. Onbe­taal­baar.

Zelf had ik het eer­der dit jaar na lezing van ‘Ara­bie­ren kij­ken’ geschre­ven door Has­s­nae Bou­az­za. Het is zo’n boek waar je in eer­ste instan­tie niet met­een het gevoel hebt dat je iets bij­zon­ders aan het lezen bent. Tot­dat je door­krijgt dat het bezig is om al je voor­oor­de­len over de Ara­bi­sche wereld te ont­ze­nu­wen. Niet dat ik seri­eus dacht dat men er daar met z’n allen een vol­le­di­ge dag­taak van had gemaakt om op kor­te ter­mijn de wereld­heer­schap­pij over te nemen. Maar wat ze dan wel deden? Hoe hun dage­lijks leven er uit­ziet? In hoe­ver­re ze gelij­ke dro­men heb­ben als wij? Dat wist ik alle­maal niet. Nu nog steeds niet, maar ik ben wel een flink stuk wij­zer gewor­den.

Ide­aal was dus het aan­bod van Not Just Any Book om mee te doen aan de Blogtour­nee rond­om het boek van Has­s­nae Bou­az­za. Ik hoef­de er niet over na te den­ken. Hier­voor was ik heel graag bereid wat te schui­ven in mijn vrije­tijds­plan­ning om een blog over dit boek te kun­nen schrij­ven. Want. Ik zou graag wil­len dat jul­lie dit boek ook gaan lezen.

Lees hier waar­om ik dat vind => De fiet­ser en de Mer­ce­des
En volg hier de blogtour­nee op twit­ter voor nieu­we blogs (nog tot 29 maart) => #ara­bie­ren­kij­ken

En dan nu de ham­vraag: Welk boek las jij onlangs en wil je ieder­een aan­ra­den ook te lezen? Aar­zel niet en pro­beer ons te over­tui­gen jouw lees­er­va­ring ook te onder­gaan zodat boe­ken die het waard zijn daad­wer­ke­lijk de aan­dacht krij­gen die ze ver­die­nen. Niet alleen omdat we in het staart­je van de Boe­ken­week zit­ten, maar omdat jouw mening telt! Altijd.

~ ~ ~

31 Replies to “50books — vraag 11”

 1. Niet onlangs gele­den maar wel een boek wat ik gere­geld aan­raadt http://cinvertelt.blogspot.nl/2013/03/50books-vraag-11.html

  Beantwoorden

 2. Hoi ik heb geno­ten van je ant­woord op vraag11.
  Jij kan goed iemand nieuws­gie­rig maken…kan ik van leren .
  ik ga het boek vast eens lezen.
  en nu ga ik me bezig hou­den met mijn ant­woord
  even een vraag­je: Mag het ook een boek zijn die ik lang gele­den heb gele­zen?

  Beantwoorden

  1. Ja hoor, wan­neer jij een boek hebt dat je heel graag wil aan­be­ve­len dan heb ik daar ver­der geen pro­bleem. Zoals je weet wil ik het hier zo vrij­blij­vend als moge­lijk hou­den.

   Beantwoorden

 3. […] Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: Welk boek las je onlangs en wil je ieder­een aan­ra­den ook te […]

  Beantwoorden

 4. Toe­val­lig vori­ge maand een boek uit­ge­le­zen dat *ik* fan­tas­tisch vond. Of het een aan­ra­der voor jou is, dat blijft natuur­lijk maar de vraag http://rsnijders.info/blog2/2013/03/24/50books-vraag-11-mr-penumbras-24-hour-bookstore/

  Beantwoorden

 5. kon me natuur­lijk weer niet inhou­den. Het zijn er 3, en dat alleen van de laat­ste weken. http://heldenreis.blogspot.nl/2013/03/welk-boek-las-je-onlangs-en-wil-je.html

  Beantwoorden

 6. Nog niet zo lang gele­den las ik ‘Lan­ge dagen’ van Pia de Jong. Een boek uit 2008 waar ik maar wei­nig over gehoord had. Onte­recht! Lees hier mijn recen­sie:

  http://www.ingeleest.nl/recensie/pia-de-jong-lange-dagen/

  Beantwoorden

 7. http://schrijfscherven.blogspot.nl/2013/03/50books-vraag-11.html
  Hier is mijn bijdrage.Er is niks leu­kers als boe­ken delen die je heb­ben geraakt en ver­an­dert.

  Beantwoorden

 8. Niet direct erg hoog­dra­vend, of mis­schien ook wel?

  Step­he­nie Mey­er — The Host (Zie­len)

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/03/50-books-vraag-11.html

  Beantwoorden

 9. […] Vraag 11 van #50books van @petepel   Welk boek las je onlangs en wil je ieder­een aan­ra­den ook te l… […]

  Beantwoorden

 10. […] Vraag 11 Wel­ke boek las je onlangs en wil je ieder­een aan­ra­den ook te lezen? […]

  Beantwoorden

 11. […] #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter […]

  Beantwoorden

 12. het heeft even­tjes geduurd,
  Is een later­tje gewor­den, maar hier mijn bij­dra­ge!
  http://www.linda-linea-recta.nl/50books-vraag-11/

  Beantwoorden

 13. Mijn aan­ra­der voor jul­lie is niet een boek, maar een serie: The secrets of the immor­tal Nicho­las Fla­mel, geschre­ven door Michael Scott.
  Wat later dan anders, maar ik moest even mijn sprook­jes­do­sis weer krij­gen in de Efte­ling gis­te­ren 🙂

  Beantwoorden

 14. Hier­on­der de link naar mijn bij­dra­ge voor vraag 11. Mijn 2 aan­ra­ders:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-11/

  Beantwoorden

 15. Ieder­een zijn eigen kroon­keu­ze:

  http://wp.me/p2dz8f-4g

  Beantwoorden

 16. Voor mij was dat ‘Absur­de Over­vloed’ van Michael Foley. Maar ik sta dub­bel tegen­over deze vraag. Een paar weken na datum staat mijn inbreng hier:

  http://tistje.com/2013/03/24/50books-11-absurde-overvloed/

  Beantwoorden

 17. […] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: Welk boek las je onlangs en wil je ieder­een aan­ra­den ook te lezen? […]

  Beantwoorden

 18. http://miss-artemis.blogspot.nl/2013/04/50-books-11.html drie boe­ken die ik onder de aan­dacht wil bren­gen. Als je weet dat ze bestaan moet je zelf maar beslis­sen of je ze wilt lezen 😀

  Beantwoorden

 19. […] Dit bericht is geka­derd in het 50books ini­ti­a­tief van Pete­pel. Mijn bedoe­ling is om hier regel­ma­tig (bij voor­keur de dins­dag­avond – op 1 april) een vraag­je van deze “chal­len­ge” te beant­woor­den. Vraag 11: Welk boek las je onlangs en wil je ieder­een aan­ra­den ook te lezen? Ande­re deel­na­mes kun­nen gevon­den wor­den tus­sen de reac­ties onder de bij­ho­ren­de vraag. […]

  Beantwoorden

 20. […] Dit bericht is geka­derd in het 50books ini­ti­a­tief van Pete­pel. Vraag 11: Welk boek las je onlangs en wil je ieder­een aan­ra­den ook te lezen? Ande­re deel­na­mes kun­nen gevon­den wor­den tus­sen de reac­ties onder de bij­ho­ren­de vraag. […]

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *