50books — vraag 11

Vraag 11:
Welk boek las je onlangs en wil je ieder­een aan­ra­den ook te lezen?

Stel: je slaat de laat­ste blad­zij­de van een boek dicht. Een boek waar­van je adem­loos geno­ten hebt. Waar­bij je alles aan de kant hebt gezet om het maar zo snel moge­lijk hele­maal te kun­nen lezen. Waar je al lezen­de de drang hebt steeds snel­ler te gaan lezen om te weten hoe het afloopt, maar tevens hoopt dat het nog een eeu­wig­heid mag duren voor­dat je echt bij het ein­de bent aan­ge­ko­men. Wat doe je dan wan­neer je (met iets van spijt omdat deze onge­ken­de lees­er­va­ring voor­lo­pig is afge­lo­pen) met het boek nog in je han­den lang­zaam beseft dat je zo iets span­nends, belang­wek­kends, emo­ti­o­neels, inte­res­sants hebt gele­zen dat je er een tijd­lang com­pleet let­ter­lijk en figuur­lijk hele­maal weg van was?

Nou, wat doe je dan?

Juist! Je wil het delen!

Je wil dat ieder­een dit boek ook gaat lezen. Geen kans laat je onbe­nut om te ver­tel­len waar­om dit boek gele­zen MOET wor­den. Bij het kof­fie­au­to­maat op kan­toor weet je behen­dig de dis­cus­sies rich­ting een onder­werp te stu­ren wat toe­val­li­ger­wijs in het boek ter spra­ke komt. Voor de eerst­vol­gen­de die bin­nen je fami­lie- of vrien­den­kring jarig is hoef je niet lang over een cadeau na te den­ken. Krijg je bezoek dan zal het boek onop­val­lend non­cha­lant ergens ‘rond­slin­ge­ren’.

Troost je. Ik spreek uit erva­ring. Bezon­dig me ook aan deze zen­dings­drang. En, eer­lijk gezegd, raak ik erg gemo­ti­veerd wan­neer een ande­re boek­le­zer het­zelf­de gedrag ver­toont en enthou­si­ast weet te ver­ha­len over zijn meest recen­te posi­tie­ve lees­er­va­ring. Zeker wan­neer het iemand betreft wiens smaak ik heb leren waar­de­ren. Die me boe­ken doet lezen die ik anders mis­schien wel nooit ter hand zou heb­ben geno­men. Onbetaalbaar.

Zelf had ik het eer­der dit jaar na lezing van ‘Ara­bie­ren kij­ken’ geschre­ven door Has­s­nae Bou­az­za. Het is zo’n boek waar je in eer­ste instan­tie niet met­een het gevoel hebt dat je iets bij­zon­ders aan het lezen bent. Tot­dat je door­krijgt dat het bezig is om al je voor­oor­de­len over de Ara­bi­sche wereld te ont­ze­nu­wen. Niet dat ik seri­eus dacht dat men er daar met z’n allen een vol­le­di­ge dag­taak van had gemaakt om op kor­te ter­mijn de wereld­heer­schap­pij over te nemen. Maar wat ze dan wel deden? Hoe hun dage­lijks leven er uit­ziet? In hoe­ver­re ze gelij­ke dro­men heb­ben als wij? Dat wist ik alle­maal niet. Nu nog steeds niet, maar ik ben wel een flink stuk wij­zer geworden.

Ide­aal was dus het aan­bod van Not Just Any Book om mee te doen aan de Blogtour­nee rond­om het boek van Has­s­nae Bou­az­za. Ik hoef­de er niet over na te den­ken. Hier­voor was ik heel graag bereid wat te schui­ven in mijn vrije­tijds­plan­ning om een blog over dit boek te kun­nen schrij­ven. Want. Ik zou graag wil­len dat jul­lie dit boek ook gaan lezen.

Lees hier waar­om ik dat vind => De fiet­ser en de Mercedes
En volg hier de blogtour­nee op twit­ter voor nieu­we blogs (nog tot 29 maart) => #ara­bie­ren­kij­ken

En dan nu de ham­vraag: Welk boek las jij onlangs en wil je ieder­een aan­ra­den ook te lezen? Aar­zel niet en pro­beer ons te over­tui­gen jouw lees­er­va­ring ook te onder­gaan zodat boe­ken die het waard zijn daad­wer­ke­lijk de aan­dacht krij­gen die ze ver­die­nen. Niet alleen omdat we in het staart­je van de Boe­ken­week zit­ten, maar omdat jouw mening telt! Altijd.

~ ~ ~

31 Antwoorden op “50books — vraag 11”

 1. Novelle

  Hoi ik heb geno­ten van je ant­woord op vraag11.
  Jij kan goed iemand nieuws­gie­rig maken…kan ik van leren .
  ik ga het boek vast eens lezen.
  en nu ga ik me bezig hou­den met mijn antwoord
  even een vraag­je: Mag het ook een boek zijn die ik lang gele­den heb gelezen?

  • Peter Pellenaars Bericht auteur

   Ja hoor, wan­neer jij een boek hebt dat je heel graag wil aan­be­ve­len dan heb ik daar ver­der geen pro­bleem. Zoals je weet wil ik het hier zo vrij­blij­vend als moge­lijk houden.

 2. Pingback: #50books vraag 11: leer mij kennen met Mr. Penumbra's 24-Hour Bookstore - Blog 2

 3. Pingback: #50 books vraag 11 welk boek raad je aan? | Jacob Jan Voerman

 4. Pingback: #50books vraag 11 | Plien

 5. Pingback: #50books – vraag 11 - Linda Linea Recta

 6. Pingback: Zielsgenot en Pijn – Toen en Nu » Arabieren kijken = mensen vergelijken

 7. Martha (@drspee)

  Mijn aan­ra­der voor jul­lie is niet een boek, maar een serie: The secrets of the immor­tal Nicho­las Fla­mel, geschre­ven door Michael Scott.
  Wat later dan anders, maar ik moest even mijn sprook­jes­do­sis weer krij­gen in de Efte­ling gisteren 🙂

 8. Pingback: #50books: (11) Absurde Overvloed | Tistje

 9. Pingback: Tijd voor bekentenissen… | Tussen Droom en Daad

 10. Pingback: Tijd voor bekentenissen…

Reacties zijn gesloten.