Oude schoenen

Op zoek naar een rode draad klik­te ik her en der door mijn blog­posts heen. Er viel weinig lijn te ont­dekken, laat staan een rode. Wel kwam ik af en toe een stuk­je tekst tegen waar­van ik me niet meer kon herin­neren het zelf geschreven te hebben. Nog vak­er begonnen mijn vingers te jeuken om de tekst te lijf te gaan en te her­schri­jven. Of te ver­wi­jderen. Gelukkig waren er ook pas­sages die ik zelfs bij her­lez­ing nog steeds mooi vond. Trots dat het gelukt was mijn gedacht­en op de juiste wijze te ver­wo­or­den.

Tij­dens een #blog­praat niet zo lang gele­den besprak­en we de ver­schil­lende mogelijkhe­den die er zouden zijn om je blog­posts opnieuw onder de aan­dacht te bren­gen. De ‘oploss­ing’ die ik had was om op de face­book fan­pag­i­na (die ik toen nog had) elke dag een link te plaat­sen naar blog­posts met de datum van pub­li­catie gelijk aan diezelfde dag. Daar­na stu­urde ik ook nog een bericht uit via twit­ter. Maar ik heb dus geen face­book meer. En na het (her)lezen van meerdere oude blogs deze avond en afgelopen week­end kreeg ik een idee. Vanaf nu ga ik elke dag een kort blog­je schri­jven over de blogpost(s) die ik in de voor­bi­je jaren op dezelfde dag heb gepub­liceerd.

Zo kri­jg ik miss­chien toch een rode lijn te zien en is het tevens dè manier om waar nodig tre­f­wo­or­den, rubrieken en afbeeldin­gen aan te passen. En natu­urlijk is het ook een ser­vice richt­ing mijn nieuwe vol­gers die zo de kans kri­j­gen oud werk voor de eerste keer te lezen. Mocht ik de term niet zo ver­af­schuwen, dan zou ik het als een win-win clas­si­fi­ceren.

Genoeg uit­leg. Tijd voor her­hal­ing!

TOEN OP 25 MAART

Con­frontatie — 25 maart 2011

Ondanks dat ik ergens in 2008 ben begonnen met (opnieuw te) bloggen, kom ik pas in 2011 voor de eerste keer een blog­post op 25 maart tegen. Het is een kort ver­haalt­je van pre­cies 120 woor­den. Dat was de uitdag­ing van de web­site 120w waar ik een tijd­lang regel­matig aan mee heb gedaan. Tot­dat het een kun­st­je begon te wor­den. Met wat geschuif en geschrap van woor­den was het niet moeil­ijk meer om aan die eis te vol­doen. Ondanks het kun­st­je vind ik Con­frontatie nog steeds een ges­laagde ‘com­posi­tie’. Het tre­f­wo­ord ‘foto’s’ heb ik ver­wi­jderd, maar ‘liefde’ heb ik lat­en staan. De rubriek ‘Fic­tief’ heb ik ook niet aangepast, hoewel het meer per­soon­lijk is dan me lief is. Wat ik me bij dit soort korte, best wel ges­loten ver­haalt­jes alti­jd afvraag is hoeveel de lez­er ervan begri­jpt. En of dat er toe doet.

Lezen — 25 maart 2012

Een jaar lat­er, en tevens een jaar gele­den kampte ik plots met afne­mende inter­netverbind­ing. Het ‘dwong’ me weer eens wat vak­er een boek ter hand te nemen. Ik had al langer een ontevre­den gevoel bij hoe weinig ik las, en had nu een goede aan­lei­d­ing om daar veran­der­ing in aan te bren­gen. Meteen ver­zon ik een nieuwe meth­ode die me moest helpen een einde te mak­en aan een verve­lende gewoonte om in aller­lei ver­schil­lende boeken te begin­nen en dan deze ver­vol­gens niet uit te lezen. Deze meth­ode volg ik nog steeds en bevalt me zeer goed.

~ ~ ~

P.S.: Wees gerust. Deze her­hal­ing­soe­fenin­gen zullen niet vanaf nu de enige blogs zijn die hier ver­schi­j­nen. Ik bli­jf gewoon (on)regelmatig nieuw werk pub­liceren. Waar ik benieuwd naar ben is of de ‘duid­ing’ van oud werk mijn huidi­ge schri­jf­sels nog gaat beïn­vloe­den. Of, met andere woor­den, het is weer eens zo’n onbe­zon­nen, ondo­or­dacht exper­i­ment waar­van ik lat­er alti­jd afvraag waar ik aan begonnen ben. En miss­chien heb ik hier dan al meteen mijn rode draad te pakken…

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets