Experiment

Het leek er even op dat al met­een mijn twee­de ‘In de herhaling’-blog geen enke­le ’tref­fer’ zou ople­ve­ren. Geen veel­be­lo­vend begin van dit expe­ri­ment. Maar geluk­kig was daar Eric die red­ding bracht. Wie had dat gedacht. Zijn slacht­of­fers in ieder geval niet. Voor hen kwam die red­ding altijd te laat.

TOEN OP 26 MAART

Expe­ri­men­ten — 26 maart 2009

Voor wie niet bekend is met Eric, zal dit blog rauw op het dak val­len. Het was inmid­dels alweer de zes­de afle­ve­ring in een serie die nooit met die inten­tie was begon­nen. Als serie, bedoel ik dan. Eer­der een expe­ri­ment in het pro­be­ren in te leven in het leven van een ander door mijn hoofd­per­soon. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar het sloeg aan. Oor­spron­ke­lijk gepu­bli­ceerd op hyves (waar ik toen ook nog blog­de) kreeg het eer­ste blog met Eric heel veel reac­ties. Men wil­de meer. Meer Eric. Meer slachtoffers.

Geen pro­bleem. Al snel volg­den nieu­we verhalen.

‘Expe­ri­men­ten’ vormt samen met ‘Weer­loos’ één ver­haal. Het is dus han­dig om eerst ‘Weer­loos’ te lezen. Voor­al omdat ik in ‘Expe­ri­men­ten’ nog­al veel van de lezer ver­wacht. Niet alleen wordt het naam­lo­ze stel (de slacht­of­fers van Eric) de dupe van hun expe­ri­men­ten op sek­su­eel gebied, is Eric zelf nog wat ver­der aan het expe­ri­men­ten in de keu­ken, maar ben ik zelf ook flink aan het expe­ri­men­te­ren gesla­gen met het over en weer swit­chen tus­sen de inner­lij­ke gedach­ten­gang bij de vrouw en Eric zon­der dit nadruk­ke­lijk in de tekst aan te geven. Door eerst ‘Weer­loos’ te lezen wordt het mis­schien iets dui­de­lij­ker hoe de situ­a­tie is wan­neer dit veel­om­vat­ten­de expe­ri­ment begint.

Wil men de gehe­le Eric serie, met later ook nog eens de komst van (zus­ter in het kwaad) Sofie lezen, dan klik naar deze over­zichts­pa­gi­na waar alle blogs net­jes op een rij­tje staan. Het zijn wel de ver­ha­len uit 2011, voor de gele­gen­heid opge­poetst omdat ze op Dondersteeg.nl de kans kre­gen zich aan nieuw publiek te tonen. De ver­ha­len uit 2009 vor­men de ‘oer-serie’.

Het zou mooi zijn wan­neer Eric en Sofie weer eens wat aan­dacht krij­gen. Ondanks de soms gru­we­lij­ke pas­sa­ges, blij­ven het fas­ci­ne­ren­de ver­ha­len, en de samen­wer­king met Jol­ka was gewel­dig en smaakt nog altijd naar meer.


Reacties

 1. Anna

  Goh ja, dat is van alweer een tijd­je gele­den. ’t Zou best fijn zijn om die nog alle­maal eens te herlezen.

  1. Peter Pellenaars

   Daar­om heb ik als ser­vi­ce een link naar een over­zichts­pa­gi­na toe­ge­voegd met alle Eric en Sofie blogs 🙂
   Veel leesplezier!