50books — vraag 12

Vraag 12:
Welk die­ren­boek is je altijd bijgebleven?

Het is Pasen van­daag. Vol­gens tra­di­tie gaan we deze och­tend met z’n allen op zoek naar eie­ren ver­stopt door de paas­haas. We vin­den het nor­maal dat een dier wat ver­der het hele jaar door in een klei­ne hok­je rond­hupt (hoe­wel Ruud Kete­laar daar zijn vraag­te­kens bij zet) en hoog­uit het huis bin­nen­komt om in de pan te belan­den, rond deze tijd plots op twee benen loopt en een mand­je met eie­ren op de rug draagt. Nie­mand die daar vreemd van opkijkt. En waar­om zou­den we ook? Van jongs af aan lezen we boe­ken waar­in de die­ren rond­om ons heen een gro­te rol spe­len. Vaak zijn het beroem­de sprook­jes en fabels op maat geschre­ven voor de jeug­di­ge lezer en van veel mooie illu­stra­ties voor­zien. Een genot om nog steeds op terug te grijpen.

Maar ook in ons late­re lees­le­ven blij­ven die­ren boe­ken bevol­ken. Niet altijd meer om met men­se­lij­ke trek­jes ons een spie­gel voor te hou­den, maar gewoon, als hun eigen zelf. Ik hoef hier maar ver­schil­len­de die­ren te noe­men, en ik weet zeker dat jul­lie er zon­der pro­ble­men een boek bij weten te ver­zin­nen. Als­me­de de naam van het dier. Voor­uit, hier vol­gen slechts enke­le voorbeelden:

  • een paard
  • een wal­vis
  • een hond

Wat zei ik jul­lie? Je hoeft je ogen maar dicht te doen en daar dui­ken ze al op. Als­of je het boek gis­ter nog gele­zen hebt. Waar­bij ieder zo zijn eigen favo­riet heeft. De een loopt weg met ‘wild ani­mals’ die ons ont­zag inboe­ze­men en waar de rela­tie tus­sen mens en dier altijd op gespan­nen voet staat waar­bij voor­al het aspect van vrij­heid een gro­te rol speel. Ter­wijl de ander het lie­ver bij de ‘huis-tuin-en-keu­ken-die­ren’ om ons heen houdt en hun onvoor­waar­de­lij­ke trouw die wij zo van­zelf­spre­kend vin­den. Wan­neer je er op let, dan zul je zien dat die­ren vaker een rol spe­len in de boe­ken die we lezen dan dat je dat op het eer­ste gezicht door hebt. Niet altijd de hoofd­rol. Net zoals ze in het dage­lijk­se leven niet altijd op de voor­grond tre­den. Maar er wel altijd zijn.

Daar­om mijn vraag. Welk boek is jul­lie altijd bij­ge­ble­ven waar­in één of meer­de­re die­ren een rol speel­den? En waar­om nu juist dit spe­ci­fie­ke boek? Had je mis­schien in het ‘ech­te leven’ ook een band met een­zelf­de dier uit het boek? Droom­de je van het leven in een ver exo­tisch land bij het lezen van ‘Jun­gle Book’? Laat het ons weten en beleef het zelf opnieuw wan­neer je je ant­woord uit­werkt in een mooie blog­post. En jul­lie weten, alles is geoor­loofd. Ver­haal, foto, teke­ning, col­la­ge. Waar jij zin in hebt.

Veel ple­zier!

P.S.: Mis­schien heb je het al gedaan, maar zo niet, check de side­bar hoe je je kunt aan­mel­den zodat je elke keer bij een nieu­we blog­post een email ont­vangt. Dan mis je in ieder geval nooit de weke­lijk­se #50books vraag. Het is maar een tip 😉

~ ~ ~


34 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *