50books — vraag 12

Deze blog­post is deel 12 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 12:
Welk die­ren­boek is je altijd bij­ge­ble­ven?

Het is Pasen van­daag. Vol­gens tra­di­tie gaan we deze och­tend met z’n allen op zoek naar eie­ren ver­stopt door de paas­haas. We vin­den het nor­maal dat een dier wat ver­der het hele jaar door in een klei­ne hok­je rond­hupt (hoe­wel Ruud Kete­laar daar zijn vraag­te­kens bij zet) en hoog­uit het huis bin­nen­komt om in de pan te belan­den, rond deze tijd plots op twee benen loopt en een mand­je met eie­ren op de rug draagt. Nie­mand die daar vreemd van opkijkt. En waar­om zou­den we ook? Van jongs af aan lezen we boe­ken waar­in de die­ren rond­om ons heen een gro­te rol spe­len. Vaak zijn het beroem­de sprook­jes en fabels op maat geschre­ven voor de jeug­di­ge lezer en van veel mooie illu­stra­ties voor­zien. Een genot om nog steeds op terug te grij­pen.

Maar ook in ons late­re lees­le­ven blij­ven die­ren boe­ken bevol­ken. Niet altijd meer om met men­se­lij­ke trek­jes ons een spie­gel voor te hou­den, maar gewoon, als hun eigen zelf. Ik hoef hier maar ver­schil­len­de die­ren te noe­men, en ik weet zeker dat jul­lie er zon­der pro­ble­men een boek bij weten te ver­zin­nen. Als­me­de de naam van het dier. Voor­uit, hier vol­gen slechts enke­le voor­beel­den:

 • een paard
 • een wal­vis
 • een hond

Wat zei ik jul­lie? Je hoeft je ogen maar dicht te doen en daar dui­ken ze al op. Als­of je het boek gis­ter nog gele­zen hebt. Waar­bij ieder zo zijn eigen favo­riet heeft. De een loopt weg met ‘wild ani­mals’ die ons ont­zag inboe­ze­men en waar de rela­tie tus­sen mens en dier altijd op gespan­nen voet staat waar­bij voor­al het aspect van vrij­heid een gro­te rol speel. Ter­wijl de ander het lie­ver bij de ‘huis-tuin-en-keu­ken-die­ren’ om ons heen houdt en hun onvoor­waar­de­lij­ke trouw die wij zo van­zelf­spre­kend vin­den. Wan­neer je er op let, dan zul je zien dat die­ren vaker een rol spe­len in de boe­ken die we lezen dan dat je dat op het eer­ste gezicht door hebt. Niet altijd de hoofd­rol. Net zoals ze in het dage­lijk­se leven niet altijd op de voor­grond tre­den. Maar er wel altijd zijn.

Daar­om mijn vraag. Welk boek is jul­lie altijd bij­ge­ble­ven waar­in één of meer­de­re die­ren een rol speel­den? En waar­om nu juist dit spe­ci­fie­ke boek? Had je mis­schien in het ‘ech­te leven’ ook een band met een­zelf­de dier uit het boek? Droom­de je van het leven in een ver exo­tisch land bij het lezen van ‘Jun­gle Book’? Laat het ons weten en beleef het zelf opnieuw wan­neer je je ant­woord uit­werkt in een mooie blog­post. En jul­lie weten, alles is geoor­loofd. Ver­haal, foto, teke­ning, col­la­ge. Waar jij zin in hebt.

Veel ple­zier!

P.S.: Mis­schien heb je het al gedaan, maar zo niet, check de side­bar hoe je je kunt aan­mel­den zodat je elke keer bij een nieu­we blog­post een email ont­vangt. Dan mis je in ieder geval nooit de weke­lijk­se #50books vraag. Het is maar een tip 😉

~ ~ ~

Series Navi­ga­ti­on« 50books — vraag 1150books — vraag 13 »
0

34 Replies to “50books — vraag 12”

 1. […] Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: Welk die­ren­boek is je altijd […]

  1. Niet een vraag waar nu gelijk de zin­nen uit mijn vin­gers spat­ten maar geluk­kig heb ik zoveel kin­der­boe­ken gele­zen vroe­ger dat ik daar op kon terug­val­len: http://rsnijders.info/blog2/2013/03/31/50books-vraag-12-snuf-de-hond/

  1. oeps, ver­geet ik toch Ani­mal farm, ik kom erop terug

 2. Te kort voor een blog van­daag: “De aai­baar­heids­fac­tor”, van­we­ge de blij­ver­tjes: “Een kat­vor­mi­ge leeg­te” en “De eend die de poes onder de vogels is”. En natuur­lijk omdat het zo’n mooi aai­baar flu­we­len boek­je was.

 3. Natuur­lijk de boe­ken van Snuf en Wolf, maar ook ‘We Bought a Zoo,’ van Ben­ja­min Mee…

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/03/50-books-vraag-12.html

 4. Ik denk direct aan ‘Gek­ke Wit­te’ en ande­re die­ren­ver­ha­len van Anton Kool­haas. Wat heb ik daar van geno­ten!

 5. […] blog. Is mijn ant­woord. Op de vraag van Peter Pel­le­naars. Welk die­ren­boek is je altijd […]

 6. Ik lees geen die­ren. Ik kijk die­ren. In gid­sen wel te ver­staan. Voor bui­ten. Zodat ik ten­min­ste weet waar ik naar kijk. Zoek. Ooit bezat ik zelfs een lang­speel­plaat. Zo’n vinyl ding. Met enkel vogel­ge­lui­den. En daar luis­ter­de ik dan naar. Zodat ik bui­ten ook wist. Hoe een boom­kle­ver klinkt. http://socialgort.wordpress.com/2013/03/31/dieren-lees-je-niet/

 7. Mijn die­ren­ver­haal, niet van vroe­ger maar van heel vroe­ger. En ik ont­dek­te het pas toen ik vol­was­sen werd. Van den vos Rey­nae­r­de: http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/03/van-den-vos-reynaerde-50books/

 8. […] @petepel vraagt welk die­ren­boek me bij is geble­ven. Vraag 12 van #50books […]

 9. niet alleen het boek zelf is me bij­ge­ble­ven, ook het voor­le­zen door Roy Dotri­ce.
  Water­ship­down.

 10. Een van mijn favo­rie­te boe­ken is dat van Gerald Dur­rell, ‘My fami­ly and other ani­mals’. Hij was een man die zijn hele leven gefas­ci­neerd was door die­ren. Later is hij een eigen die­ren­tuin gestart. Daar­voor bestond zijn werk uit het ver­za­me­len en terug­bren­gen van die­ren voor ande­re die­ren­tui­nen (een prak­tijk die tegen­woor­dig ove­ri­gens niet meer als wen­se­lijk wordt gezien!!)
  In ‘My fami­ly & other ani­mals’ reist Gerald als klei­ne jon­gen (7? 10?) met zijn moe­der en broers en zus af naar een eiland in Grie­ken­land om daar te gaan wonen. Het is de jaren 30, denk ik. Of is het de jaren 50? Geen idee. Gefas­ci­neerd als hij is door die­ren klein en groot is zijn tijd daar een soort droom waar zowel men­sen als die­ren in en uit­lo­pen.
  Ook zijn ande­re boe­ken zijn een aan­ra­der als je van die­ren en de natuur houdt. En het is, heel knap, geschre­ven door de ogen van de jon­ge Gerald. Altijd met veel res­pect voor zowel die­ren als men­sen, hoe bij­zon­der ze ook zijn. Dat is ook het mooie aan de die­ren­we­reld vind ik, dat er geen dier bestaat dat niet iets bij­zon­ders heeft. Net als men­sen.
  PS En natuur­lijk: Nijn­tje. Ico­nisch. Lees ik nu weer voor mijn jon­gens, en met net zoveel ple­zier.
  PS2 (ik zat even te den­ken aan mijn favo­rie­te boek aller­tij­den, The Power of One, maar hoe­wel je ook daar door de ogen van een jon­gen­tje naar de prach­ti­ge natuur kijkt, gaat het meer over land­schap, plan­ten en men­sen dan over die­ren).
  PS3 Een van de leuk­ste din­gen aan Sneeuw­wit­je vond ik dat alle die­ren naar haar toe kwa­men, in de film. Dat leek me wel wat… Nog steeds, trou­wens. 🙂

 11. En hier is mijn bij­dra­ge. http://wp.me/p2Lk0x-lt. Ik ga snel lezen wat HJ over de bekend­ste vos van de lite­ra­tuur heeft gezegd. Mis­schien schre­ven we het­zelf­de 😀

 12. Zoals aan­ge­kon­digd, even een fout­je her­stel­len http://wp.me/p1T8Qr-Fc

 13. […] Welk die­ren­boek is je altijd bij­ge­ble­ven? Dat is Peters 12e vraag in het kader van #50books. Een boek dat me altijd is bij­ge­ble­ven is een pren­ten­boek over een kik­ker. Ten­min­ste, ik her­in­ner me dat ik een jaar of 25 gele­den een keer een boek mocht uit­zoe­ken van mijn ouders. En ik meen me nog steeds een illu­stra­tie uit dat boek voor de geest te kun­nen halen. Het boek­je zelf is ech­ter al jaren spoor­loos. Ik ben net nog al mijn boe­ken langs gelo­pen, maar van een pren­ten­boek met een kik­ker geen spoor. Maar het is me dus wel altijd bij­ge­ble­ven. […]

 14. Mijn ant­woord op vraag 12: Geen kik­ker, niet Jol­ly Jum­per, maar Lightfeet:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-12/

 15. Wat een leu­ke vraag!
  En wat heb ik veel heel veel die­ren­boe­ken gele­zen!
  Mijn bij­dra­ge staat hier:
  http://www.linda-linea-recta.nl/persoonlijk/50books-vraag-12/

 16. Niet zo’n mak­ke­lij­ke vraag. Mijn bij­dra­ge staat hier: http://annasweek.blogspot.be/2013/04/50books-vraag-12.html

  1. Toon Tel­le­gen. Hoe heb ik die nu kun­nen ver­ge­ten? Het boek dat je beschrijft ken ik niet maar zoals je er over ver­haalt is het direct her­ken­baar als van de hand van Toon Tel­le­gen. Pach­tig.

   1. Dank je voor je reac­tie

 17. Mijn bij­dra­ge: De geschie­de­nis van de steen en de fluit, en dat is nog niet alles.….

 18. Ik had moei­te op mijn ant­woord hier te pos­ten je link klop­te niet meer pffft
  http://schrijfscherven.blogspot.nl/2013/04/50booksvraag-12.html

 19. http://www.ikkeonline.nl/2013/04/50books-vraag-12/
  Tij­dens het schrij­ven van deze blog bedacht ik me nog opeens een twee­de serie 🙂

 20. Het was even spur­ten maar nu ben ik hele­maal bij.
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/04/50books-12-geen-dierenvriend.html

  Laat vraag 13 maar komen.

 21. […] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week was de vraag: Welk die­ren­ver­haal is je altijd bij­ge­ble­ven? […]

 22. Voor mij was dat ‘Ani­mal Farm’ van Geor­ge Orwell. Al her­in­ner ik me er nog wel een paar.

  http://tistje.com/2013/03/31/50books-12-dierenmanieren/

 23. Ik heb abso­luut veel met die­ren, maar toch vond ik dit een las­ti­ge vraag en ben ik nog niet hele­maal tevre­den met mijn ant­woord (er moe­ten gewoon nog meer kin­der­boe­ken mij zijn bij­ge­ble­ven?!): http://debbiepeteri.nl/50books-vraag-12/

 24. http://miss-artemis.blogspot.nl/2013/04/50-books-12.html

  En nu ik klaar ben met schrij­ven bedenk ik met dat ik “Charlote’s web hele­maal ben ver­ge­ten. En David Seda­ris en Moni­ca Sau­er heb­ben ook alle­bei een boek met die­ren­ver­ha­len uit­ge­bracht en en en

 25. Over een klei­ne mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft
  Auteur: Wolf Erl­bruch

Comments are closed.