Oranje buiten

Oran­je Bui­ten! Oran­je Bui­ten! Leve de hard­loop­schoen! Van­daag was een dag als alle ande­re. Met dien ver­stan­de dat het van­daag konin­gin­ne­dag was. Of konings­dag. Of abdi­ca­tie­dag. Wat jul­lie wil­len. Voor mij maakt het geen ver­schil als niet zijn­de een fan van het konings­huis. Aar­di­ge men­sen, denk ik. Maar niet mijn types. Beet­je afstan­de­lijk en somsLees ver­der…Oran­je buiten

Ik wil je

Tot mijn schan­de kwam ik er van­och­tend ach­ter dat ikzelf nog­al ach­ter­loop met het beant­woor­den van de #50books vra­gen, ondanks mijn onver­ho­len belof­te die ik elke week onder de nieu­we vraag heb staan: Zelf doe ik natuur­lijk ook mee, en zal mijn eigen bij­dra­ge als apar­te blogs pos­ten en ook hier­on­der lin­ken. Afge­lo­pen zon­dag heb ikLees ver­der…Ik wil je

50books — vraag 16

“The hor­ror! The hor­ror!” Een zin die altijd door mijn hoofd speelt wan­neer ik iets lees of zie wat me angst aan­jaagt. Het is een soort bezwe­ring gewor­den (een­tje die ik zelfs wel eens hard­op uit moet spre­ken voor het juis­te effect) om mezelf tij­de­lijk los te ruk­ken van het ver­schrik­ke­lijks wat ik denk datLees ver­der…50books — vraag 16

Vormcrisis

Zo las ik: Dat is de eni­ge wet die geldt, alles moet onder­ge­schikt zijn aan de vorm: de stijl, de intri­ge, de the­ma­tiek. Is een daar­van ster­ker dan de vorm, krijg je een zwak resul­taat. Daar­om schrij­ven schrij­vers met een ster­ke stijl zo vaak zwak­ke boe­ken. Daar­om ook schrij­ven schrij­vers met een ster­ke the­ma­tiek zo vaakLees ver­der…Vorm­cri­sis

50books — vraag 15

Toen ik met het idee voor deze vraag rond­liep, moest ik aan een boek den­ken dat ik lang gele­den heb gele­zen. Van het boek zelf kan ik me niet zoveel her­in­ne­ren. Of het een mis­daad­thril­ler of iets anders was, ik zou het niet weten. Ik zou er ook geen enkel citaat van kun­nen ophoes­ten. Waar­omLees ver­der…50books — vraag 15

en en

Ik wil: alles en niets links en rechts de uit­voe­ri­ge uit­leg en de one-pager ja en nee win­nen en ver­lie­zen druk­te en rust samen en alleen zijn dui­de­lijk­heid en vaag­heid snel en lang­zaam kus­sen en gekust wor­den eb en vloed uit­sla­pen en vroeg opstaan over­vloed en sober­heid film kij­ken en boek lezen bui­ten en bin­nen zijn lul­len en poet­sen struc­tuur en cha­osLees ver­der…en en

Masker

Op de ver­jaar­dag van mijn Inge heb ik de afge­lo­pen jaren nog nooit een blogje gepost. Die tra­di­tie heb ik gis­ter in ere gehou­den. Van­daag gaan we ver­der met wat er zoal kan gebeu­ren ‘the day after’. ~ ~ ~

50books — vraag 14

Er zijn van die boe­ken waar­in je al lezen­de hele­maal opge­no­men wordt. Niet alleen weet de auteur je deel­ge­noot te maken van de beslom­me­rin­gen in bij­voor­beeld een fami­lie, maar som­mi­gen onder hen lukt het zelfs om je mid­den in de situ­a­tie te plaat­sen waar­door je voor je gevoel de omge­ving kunt rui­ken en aan­ra­ken. Als­ofLees ver­der…50books — vraag 14

Rasp

Om de zoveel tijd ervaar ik het wan­neer ik van­uit Arn­hem afzak naar het zui­den. Naar mijn geboor­te­grond. Het gevoel langs een rasp gehaald te wor­den. Laag­je voor laag­je wordt ver­wij­derd. Soms gaat het haast van­zelf. Maar vaker gaat het met heel wat schrij­nen­de pijn gepaard. Hoe dich­ter bij het ouder­lijk huis hoe meer erLees ver­der…Rasp

Strijd

Eb is wat ik ben. Ik trek me steeds ver­der terug. Het strand wat gelei­de­lijk vrij­komt ligt bezaaid met rom­mel. Eer­der door mij aan­ge­voerd en ach­ter­ge­la­ten. Alleen de een­za­me jut­ter zal er mis­schien blij mee zijn. Maar voor mij heeft het geen waar­de meer. Slechts schaam­te rest mij na het aan­ge­naam ver­po­zen. Ik doe mijnLees ver­der…Strijd

Back to Top