Poll #50books

De voor­bije maan­den, sinds ik met het #50books ini­ti­a­tief ben begon­nen, heb ik een hoop reac­ties gekre­gen met daar­in sug­ges­ties voor nieu­we vra­gen. Omdat het moei­lijk kie­zen is, heb ik er een poll van gemaakt zodat jul­lie zelf kun­nen kie­zen. Kan het nog inter­ac­tie­ver? De vraag die de mees­te stem­men haalt wordt van­zelf­spre­kend de vraag voor aan­staan­de zon­dag. Maar wees gerust, de ande­re vra­gen ga ik zeker niet weg­gooi­en. Ze komen heus wel weer terug in een vol­gen­de poll. Het is name­lijk niet dat ik som­mi­ge vra­gen niet geschikt vind, eer­der dat ik niet kan kie­zen wel­ke vraag ik als eerst­vol­gen­de aan de beurt laat komen. Die ver­ant­woor­de­lijk­heid ligt nu geheel bij jullie…

Mocht het zijn dat je (als inzen­der van een vraag) je eigen vraag niet terug­ziet in de poll, dan kan dat klop­pen. De plu­gin die ik geko­zen heb biedt slechts plaats aan maxi­maal 10 vra­gen, en ja, ik heb echt waar al veel meer vra­gen bin­nen­ge­kre­gen. Dus wie nog denkt dat #50books niet popu­lair moet ik teleurstellen.

Mocht je gestemd heb­ben maar zat je pran­gen­de vraag die je aan de #50books lezers zou wil­len stel­len er niet tus­sen, schroom dan niet om hier­on­der een reac­tie met je vraag ach­ter te laten. Ze komen gega­ran­deerd een keer­tje terug. Met ver­mel­ding van de inzen­der. Want ere wie ere toekomt!

En dan nu de vragen.

[poll id=‘1’]

Upda­te zon­dag 7 april 2013 — 8 uur: De poll is geslo­ten. In totaal heb­ben 32 per­so­nen een stem uit­ge­bracht. De ‘win­nen­de vraag’ is de 10de vraag met 11 stem­men. Inzend­ster van deze vraag was @Heldinne. Inmid­dels staat vraag 13 van #50books online.

~ ~ ~