50books — vraag 13

Deze blog­post is deel 13 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 13:
In hoev­erre mag je reken­ing houden met de per­soon van de auteur bij het lezen van zijn/haar fic­tie?

In een ver verleden schreef ik op hyves mee aan een serie ver­halen ron­dom een reünie die nooit had plaats­gevon­den. Ieder kreeg een eigen per­son­age (in mijn geval was dat Hans) toegewezen en al schri­jvende gaf je die een invulling op basis van de gebeurtenis­sen in de andere bij­drages waar jouw per­son­age bij betrokken werd. Omdat ik al snel reac­ties kreeg van hyvesvrien­den die niet door had­den dat deze blogs (meestal vanu­it de ik-per­soon geschreven) geen echte belevenis­sen waren, voelde ik me genoodza­akt een korte dis­claimer toe te voe­gen:

Voor de volledigheid: 
Ik is niet Peter. 
Hans is Ik. 
Fic­tief is Hans.

Ergens vond ik het wel grap­pig dat ‘mijn lez­ers’ de ervarin­gen van de ik-per­soon lazen als waren het mijn eigen ervarin­gen. Toen ik aan de ver­halen van Eric begon leek me die dis­claimer over­bod­ig. Deze seriemo­or­de­naar stond ver genoeg van mij van­daan dat ik het wel aan­durfde om de ik-per­soon in bloed­erige scènes op te voeren zon­der dat ik bang was dat de lez­er dit met de schri­jver zou vereen­zelvi­gen. Ik hoop dat dit een goede inschat­ting is geweest. Want het blijkt keer op keer dat men nogal snel geneigd is de twee (auteur en zijn boekper­son­ages) op één hoop te gooien.

Is dat terecht? In hoev­erre staat de auteur los van zijn werk? Tenslotte is hij de schep­per. Hoe kan hij iets neer­schri­jven wat hij niet ooit in een bepaalde vorm zelf heeft meege­maakt? Dus schri­jft hij over het ver­lies van een geliefde, dan is het geoor­loofd om dat te lezen met de ken­nis dat hij ook in ’t echt ver­lat­en is door zijn part­ner. Of is dat onzin? Kan een auteur niet gewoon op basis van cre­ativiteit en fan­tasie een beeld schet­sen wat hele­maal los staat van zijn eigen ervarin­gen? Moet je iemand ver­loren hebben om ver­lies te kun­nen ver­beelden?

Ik ben benieuwd hoe jul­lie hier over denken. En schi­jn­baar jul­lie zelf ook, want het is de ‘win­nende vraag’ uit de poll die ik had opgezet ron­dom de stapel inge­zon­den #50books vra­gen die ik inmid­dels hebben mogen ont­van­gen (waar­voor nog­maals veel dank). De poll werd inge­vuld door 32 per­so­n­en, en de 10de vraag in de lijst werd met 11 stem­men het meest gekozen.

Bij deze wil ik @Heldinne bedanken als inzend­ster van deze intrigerende vraag, en hoop dat velen inspi­ratie zullen vin­den voor een blog om antwo­ord te geven. Laat maar komen!

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — vraag 1250books — vraag 14 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets