50books — vraag 13

Vraag 13:
In hoe­ver­re mag je reke­ning hou­den met de per­soon van de auteur bij het lezen van zijn/haar fictie?

In een ver ver­le­den schreef ik op hyves mee aan een serie ver­ha­len rond­om een reü­nie die nooit had plaats­ge­von­den. Ieder kreeg een eigen per­so­na­ge (in mijn geval was dat Hans) toe­ge­we­zen en al schrij­ven­de gaf je die een invul­ling op basis van de gebeur­te­nis­sen in de ande­re bij­dra­ges waar jouw per­so­na­ge bij betrok­ken werd. Omdat ik al snel reac­ties kreeg van hyves­vrien­den die niet door had­den dat deze blogs (meest­al van­uit de ik-per­soon geschre­ven) geen ech­te bele­ve­nis­sen waren, voel­de ik me genood­zaakt een kor­te dis­clai­mer toe te voegen:

Voor de volledigheid: 
Ik is niet Peter. 
Hans is Ik. 
Fic­tief is Hans.

Ergens vond ik het wel grap­pig dat ‘mijn lezers’ de erva­rin­gen van de ik-per­soon lazen als waren het mijn eigen erva­rin­gen. Toen ik aan de ver­ha­len van Eric begon leek me die dis­clai­mer over­bo­dig. Deze serie­moor­de­naar stond ver genoeg van mij van­daan dat ik het wel aan­durf­de om de ik-per­soon in bloe­de­ri­ge scè­nes op te voe­ren zon­der dat ik bang was dat de lezer dit met de schrij­ver zou ver­een­zel­vi­gen. Ik hoop dat dit een goe­de inschat­ting is geweest. Want het blijkt keer op keer dat men nog­al snel geneigd is de twee (auteur en zijn boek­per­so­na­ges) op één hoop te gooien.

Is dat terecht? In hoe­ver­re staat de auteur los van zijn werk? Ten­slot­te is hij de schep­per. Hoe kan hij iets neer­schrij­ven wat hij niet ooit in een bepaal­de vorm zelf heeft mee­ge­maakt? Dus schrijft hij over het ver­lies van een gelief­de, dan is het geoor­loofd om dat te lezen met de ken­nis dat hij ook in ’t echt ver­la­ten is door zijn part­ner. Of is dat onzin? Kan een auteur niet gewoon op basis van cre­a­ti­vi­teit en fan­ta­sie een beeld schet­sen wat hele­maal los staat van zijn eigen erva­rin­gen? Moet je iemand ver­lo­ren heb­ben om ver­lies te kun­nen verbeelden?

Ik ben benieuwd hoe jul­lie hier over den­ken. En schijn­baar jul­lie zelf ook, want het is de ‘win­nen­de vraag’ uit de poll die ik had opge­zet rond­om de sta­pel inge­zon­den #50books vra­gen die ik inmid­dels heb­ben mogen ont­van­gen (waar­voor nog­maals veel dank). De poll werd inge­vuld door 32 per­so­nen, en de 10de vraag in de lijst werd met 11 stem­men het meest gekozen.

Bij deze wil ik @Heldinne bedan­ken als inzend­ster van deze intri­ge­ren­de vraag, en hoop dat velen inspi­ra­tie zul­len vin­den voor een blog om ant­woord te geven. Laat maar komen!

~ ~ ~

29 reacties op “50books — vraag 13”

  1. Pingback: Ik ben een psychopathische seriemoordenaar | Tussen jou en mij

  2. Pingback: #50books vraag 13: je moet niets van een auteur willen weten - Blog 2

  3. Pingback: #50books (13): Een vorm van motorisme | Tistje

  4. Pingback: Een ontschaapte Murakami | Tussen Droom en Daad

  5. Pingback: 50books – vraag 13 | Linda Linea Recta

  6. Pingback: Een ontschaapte Murakami

Reacties zijn uitgeschakeld.