Sluiting

De kans dat u dit leest van­avond is uiterst klein. Net zoals gis­ter­avond heeft de pro­vi­der waar mijn web­si­te onder­ge­bracht is, nog steeds kuren. Niet dat de site er geheel uit ligt. Nee, erger. De site is beschik­baar. En dan toch weer niet. Maar dan weer wel. Om dan weer niet beschik­baar te zijn. Of toch wel. Shit, nu lijkt hij weer niet te wer­ken. Gek­ma­kend irri­tant. Na er teveel keren uit­ge­gooid te zijn, met natuur­lijk de laat­ste wij­zi­gin­gen niet opge­sla­gen, is de zin er af om het nog ver­der te pro­be­ren. Ik ga naar bed. Het waren enke­le lan­ge dagen deze week, die alle in het teken ston­den van de afslui­ting van een pro­ject op mijn werk waar ik de laat­ste jaren aan mee­ge­werkt heb. Nadat we eind novem­ber vorig jaar de imple­men­ta­tie van een groot soft­wa­re­sys­teem had­den vol­bracht, ston­den de maan­den daar­na in het teken van sta­bi­li­sa­tie. Deze avond heb­ben we dan ein­de­lijk de afslui­ten­de mijl­paal bereikt: de offi­ci­ë­le beëin­di­ging van het pro­ject. Dan kun­nen we mor­gen geluk­kig weer aan een nieuw pro­ject beginnen!

~ ~ ~