50books — vraag 14

Er zijn van die boe­ken waar­in je al lezen­de hele­maal opge­no­men wordt. Niet alleen weet de auteur je deel­ge­noot te maken van de beslom­me­rin­gen in bij­voor­beeld een fami­lie, maar som­mi­gen onder hen lukt het zelfs om je mid­den in de situ­a­tie te plaat­sen waar­door je voor je gevoel de omge­ving kunt rui­ken en aan­ra­ken. Als­of je altijd al in de plaats van han­de­ling geleefd hebt. Wan­neer je dan het boek uit hebt over­valt je een vorm van urgen­tie. Dat je daad­wer­ke­lijk naar die stad of naar dat land toe moet. Om de sfeer ter plaat­se op te snui­ven. De plek­ken te bezoe­ken waar de hoofd­per­so­nen uit het boek geleefd heb­ben. Je kunt het niet ont­ken­nen, je bent ver­liefd gewor­den op een plaats waar je nog nooit bent geweest, maar die je meent te ken­nen als ware het je eigen geboor­te­grond. Eigen­lijk kun je niet rus­ten voor­dat je er echt een keer bent geweest. Om dan met het boek in de hand rond te dwa­len. De rou­te af te leg­gen die in het boek beschre­ven is. Het ver­haal opnieuw te bele­ven. En ver­vol­gens de stad of het land ver­der gaan ont­dek­ken. Omdat je er niet voor niets ver­liefd op bent gewor­den. Want nu je er een­maal bent zie je hoe gewel­dig het is. En kun je er niet genoeg van krij­gen. Met vol­le teu­gen genie­ten. Het boek heeft je niet teleurgesteld.

Wie kent dit gevoel, of wie heeft dit daad­wer­ke­lijk erva­ren? Als erva­rings­des­kun­di­ge (en welk land het betreft zal ik in een toe­kom­stig blog ont­hul­len, nadat ik eerst mijn ande­re #50books blogs heb geschre­ven, want ik lig een klein beet­je ach­ter…) kan ik beves­ti­gen dat het moge­lijk is. Dat een boek je ver­liefd kan doen wor­den op een (in mijn geval) land, en hoe bij­zon­der het dan is om er vele jaren later echt voor de eer­ste keer op bezoek te gaan met al die beel­den in je hoofd die je mee­draagt. Waar­door het een bepaald soort span­ning geeft of het niet in de prak­tijk gaat tegen­val­len. Dat je een veel te roos­kleu­rig of ver­te­kend beeld hebt gekre­gen en de plek zelf niet een eer­lij­ke kans krijgt om zich aan je te tonen.

Dus laat komen, die ver­ha­len en boe­ken die je gele­zen hebt, en die je heb­ben doen ver­lan­gen op zoek te gaan naar de plaat­sen zoals beschre­ven. Waar was het? Hoe beviel het? Hoe lang duur­de het voor­dat je de plaats kon bezoe­ken? En heb je het bewus­te boek mee­ge­no­men op die reis?

Ik ben zoals elke zon­dag reu­ze benieuwd met wel­ke ver­ha­len jul­lie komen en ga ze zeker alle­maal lezen, hoe­wel ik de laat­ste weken daar wat min­der aan ben toe­ge­ko­men. Maar dat had zo zijn redenen.

Veel schrijf­ple­zier met deze nieu­we #50books vraag, en kom je hier voor de eer­ste keer, weet dan dat je gewoon kunt aan­ha­ken waar je wil en wan­neer je wil. Er zijn geen dead­lines en alle vra­gen staan altijd open voor nieu­we inzen­din­gen. Hoe meer men­sen mee­doen, des te leuker!

Vraag 14:
Welk boek heeft jou ver­liefd doen wor­den op een stad of land?

~ ~ ~