50books — vraag 14

Deze blog­post is deel 14 van 50 in de serie 50books — 2013

Er zijn van die boeken waarin je al lezende hele­maal opgenomen wordt. Niet alleen weet de auteur je deelgenoot te mak­en van de beslom­merin­gen in bijvoor­beeld een fam­i­lie, maar som­mi­gen onder hen lukt het zelfs om je mid­den in de sit­u­atie te plaat­sen waar­door je voor je gevoel de omgev­ing kunt ruiken en aan­rak­en. Alsof je alti­jd al in de plaats van han­del­ing geleefd hebt. Wan­neer je dan het boek uit hebt over­valt je een vorm van urgen­tie. Dat je daad­w­erke­lijk naar die stad of naar dat land toe moet. Om de sfeer ter plaatse op te snuiv­en. De plekken te bezoeken waar de hoofd­per­so­n­en uit het boek geleefd hebben. Je kunt het niet ontken­nen, je bent ver­liefd gewor­den op een plaats waar je nog nooit bent geweest, maar die je meent te ken­nen als ware het je eigen geboorte­grond. Eigen­lijk kun je niet rusten voor­dat je er echt een keer bent geweest. Om dan met het boek in de hand rond te dwalen. De route af te leggen die in het boek beschreven is. Het ver­haal opnieuw te beleven. En ver­vol­gens de stad of het land verder gaan ont­dekken. Omdat je er niet voor niets ver­liefd op bent gewor­den. Want nu je er een­maal bent zie je hoe geweldig het is. En kun je er niet genoeg van kri­j­gen. Met volle teu­gen geni­eten. Het boek heeft je niet teleurgesteld.

Wie kent dit gevoel, of wie heeft dit daad­w­erke­lijk ervaren? Als ervar­ings­deskundi­ge (en welk land het betre­ft zal ik in een toekom­stig blog onthullen, nadat ik eerst mijn andere #50books blogs heb geschreven, want ik lig een klein beet­je achter…) kan ik beves­ti­gen dat het mogelijk is. Dat een boek je ver­liefd kan doen wor­den op een (in mijn geval) land, en hoe bij­zon­der het dan is om er vele jaren lat­er echt voor de eerste keer op bezoek te gaan met al die beelden in je hoofd die je mee­draagt. Waar­door het een bepaald soort span­ning geeft of het niet in de prak­tijk gaat tegen­vallen. Dat je een veel te rooskleurig of vertek­end beeld hebt gekre­gen en de plek zelf niet een eerlijke kans kri­jgt om zich aan je te tonen.

Dus laat komen, die ver­halen en boeken die je gelezen hebt, en die je hebben doen ver­lan­gen op zoek te gaan naar de plaat­sen zoals beschreven. Waar was het? Hoe beviel het? Hoe lang duurde het voor­dat je de plaats kon bezoeken? En heb je het bewuste boek meegenomen op die reis?

Ik ben zoals elke zondag reuze benieuwd met welke ver­halen jul­lie komen en ga ze zek­er alle­maal lezen, hoewel ik de laat­ste weken daar wat min­der aan ben toegekomen. Maar dat had zo zijn rede­nen.

Veel schri­jf­plezi­er met deze nieuwe #50books vraag, en kom je hier voor de eerste keer, weet dan dat je gewoon kunt aan­hak­en waar je wil en wan­neer je wil. Er zijn geen dead­lines en alle vra­gen staan alti­jd open voor nieuwe inzendin­gen. Hoe meer mensen mee­doen, des te leuk­er!

Vraag 14:
Welk boek heeft jou ver­liefd doen wor­den op een stad of land?

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — vraag 1350books — vraag 15 »

27 Comments

Vlak voor­dat ik afgelopen zomer een week­je naar Par­i­js ging, las ik ‘Stad­sliefde’ (2011) van Adri­aan van Dis. De schri­jver verkent al wan­de­lend de stad en laat zien dat armoede en rijk­dom tegen elka­ar aan schuren in Par­i­js. Ik heb met andere ogen van de stad genoten! En ik had voor­tud­erend het gevoel dat ik Van Dis tegen het lijf zou lopen.

Ik durf wel te zeggen dat het boek “The Col­lect­ed Traveller’s Guide to Istan­bul” me een beet­je gered heeft. Hier in Istan­bul aan­ge­land (om te wonen!) had ik moeite om gevoel te kri­j­gen voor de cul­tu­ur en het karak­ter van de stad. En het land ook, eigen­lijk. Alti­jd aan het werk thuis en weinig tijd om op verken­ning te gaan.
Het boek is een bloem­lez­ing van vele artike­len en boeken over thema’s als cul­tu­ur, eten, bezienswaardighe­den, geschiede­nis en meer. Inter­views staan er ook in. De schri­jf­ster is zo iemand die een paar hon­derd boeken en bron­nen bij elka­ar zoekt en daar een selec­tie uit maakt.
Het is geweldig. Het is meer een boek dan een reis­gids, je leest het niet zo maar even uit. Maar er staan alle­maal din­gen in die ik nog ga proberen. Schi­jnt er ook voor andere ste­den te zijn!

Geef een reactie