50books — vraag 15

Deze blog­post is deel 15 van 50 in de serie 50books — 2013

Toen ik met het idee voor deze vraag rond­liep, moest ik aan een boek denken dat ik lang gele­den heb gelezen. Van het boek zelf kan ik me niet zoveel herin­neren. Of het een mis­daadthriller of iets anders was, ik zou het niet weten. Ik zou er ook geen enkel citaat van kun­nen ophoesten. Waarom dan dit boek in relatie tot de vraag van deze week?  Wel­nu, het gaat om de hoofd­per­soon van dit bewuste boek. Om zichzelf een zekere faam van belezen­heid te geven had hij namelijk een hand­vol citat­en uit de wereldlit­er­atu­ur let­ter­lijk uit het hoofd geleerd. Door kun­stig tij­dens feestjes en andere samenkom­sten de dis­cussie een bepaalde richt­ing op te sturen kon hij ver­vol­gens op het juiste moment een toepas­selijk citaat moeit­eloos voor­dra­gen. Wat het in som­mige krin­gen alti­jd goed deed en hij hier­door in acht­ing kon sti­j­gen. Met alle door hem uitgedachte gevol­gen van­di­en.

Nog­maals, veel meer kan ik me van dit boek niet voor de geest halen. Maar tij­dens het lezen zette het me wel (toen al) aan het denken, want mij lukt het namelijk zelden of nooit dat ik zomaar een frag­ment uit een favori­et boek weet te delen tij­dens een gesprek. Ter­wi­jl ik uit ervar­ing weet dat anderen daar schi­jn­baar veel min­der moeite mee hebben. Zek­er wan­neer het over gedicht­en gaat zijn er echte liefheb­bers die com­plete son­net­ten weten te repro­duc­eren. Echter ook stukken tekst uit een roman zijn voor som­mige veellez­ers(?) geen prob­leem. Zelf word ik daar onzek­er van. Waarom lukt dit mij niet? Waar bli­jft al die tekst die ik gelezen heb? Wan­neer ik op mijn studeerkamer zit en mijn ogen over de boeken in de boekenkast laat gaan, dan herken ik elke indi­vidu­ele kaft en weet in veel gevallen hoe het boek in mijn bez­it is gekomen en wan­neer ik het gelezen heb. Maar om ver­vol­gens een type­r­ende alin­ea uit een boek wat me erg dier­baar is op te roepen, dat  kri­jg ik niet voor elka­ar. Dan moet ik het boek openslaan en er doorheen bladeren. Ver­vol­gens komen de woor­den langza­am terug. Niet eerder.

En daarom ben ik zo benieuwd naar wie onder de #50books lez­ers dit wel goed af gaat. Wie van jul­lie draagt enkele boek­frag­menten met zich mee die haast als vanzelf beschik­baar zijn wan­neer je het tij­dens een gesprek of dis­cussie kunt gebruiken? Welk frag­menten zijn dat dan? En uit welke boeken? Weet je ook waarom dit zo’n bli­jvende indruk op je heeft gemaakt? Laat het ons weten, ook al zal het mij nog onzek­erder mak­en wan­neer velen onder jul­lie deze (in mijn ogen jalo­ers­mak­ende) gave hebben.

Vraag 15:
Wat is het boek­frag­ment dat je het meest (let­ter­lijk) is bijge­bleven?

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — vraag 1450books — vraag 16 »

27 Comments

Gelukkig kom ik er op deze manier achter dat ik in goed gezelschap ver­keer 🙂
Helaas kan ik me hoe meer ik mijn best doe, steeds min­der herin­neren van dat boek. Ik moet er gewoon een tijd­je niet aan denken, dan komt het vanzelf terug.

De boeken of gedicht­en waar de voor mij mooiste zin­nen in staan, kan ik er zo bij pakken, maar uit het hoofd iets citeren? Nee. Het zou mooi zijn als je alle mooie zin­nen die je ooit ergens gelezen hebt makke­lijk voor de geest kan halen. Bepaalde citat­en vor­men wel vaak inspi­ratie voor mijn blogs.

Geef een reactie