50books — vraag 15

Deze blog­post is deel 15 van 50 in de serie 50books — 2013

Toen ik met het idee voor deze vraag rond­liep, moest ik aan een boek den­ken dat ik lang gele­den heb gele­zen. Van het boek zelf kan ik me niet zoveel her­in­ne­ren. Of het een mis­daad­thril­ler of iets anders was, ik zou het niet weten. Ik zou er ook geen enkel citaat van kun­nen ophoes­ten. Waar­om dan dit boek in rela­tie tot de vraag van deze week?  Wel­nu, het gaat om de hoofd­per­soon van dit bewus­te boek. Om zich­zelf een zeke­re faam van bele­zen­heid te geven had hij name­lijk een hand­vol cita­ten uit de wereld­li­te­ra­tuur let­ter­lijk uit het hoofd geleerd. Door kun­stig tij­dens feest­jes en ande­re samen­kom­sten de dis­cus­sie een bepaal­de rich­ting op te stu­ren kon hij ver­vol­gens op het juis­te moment een toe­pas­se­lijk citaat moei­te­loos voor­dra­gen. Wat het in som­mi­ge krin­gen altijd goed deed en hij hier­door in ach­ting kon stij­gen. Met alle door hem uit­ge­dach­te gevol­gen van­dien.

Nog­maals, veel meer kan ik me van dit boek niet voor de geest halen. Maar tij­dens het lezen zet­te het me wel (toen al) aan het den­ken, want mij lukt het name­lijk zel­den of nooit dat ik zomaar een frag­ment uit een favo­riet boek weet te delen tij­dens een gesprek. Ter­wijl ik uit erva­ring weet dat ande­ren daar schijn­baar veel min­der moei­te mee heb­ben. Zeker wan­neer het over gedich­ten gaat zijn er ech­te lief­heb­bers die com­ple­te son­net­ten weten te repro­du­ce­ren. Ech­ter ook stuk­ken tekst uit een roman zijn voor som­mi­ge veel­le­zers(?) geen pro­bleem. Zelf word ik daar onze­ker van. Waar­om lukt dit mij niet? Waar blijft al die tekst die ik gele­zen heb? Wan­neer ik op mijn stu­deer­ka­mer zit en mijn ogen over de boe­ken in de boe­ken­kast laat gaan, dan her­ken ik elke indi­vi­du­e­le kaft en weet in veel geval­len hoe het boek in mijn bezit is geko­men en wan­neer ik het gele­zen heb. Maar om ver­vol­gens een type­ren­de ali­nea uit een boek wat me erg dier­baar is op te roe­pen, dat  krijg ik niet voor elkaar. Dan moet ik het boek open­slaan en er door­heen bla­de­ren. Ver­vol­gens komen de woor­den lang­zaam terug. Niet eer­der.

En daar­om ben ik zo benieuwd naar wie onder de #50books lezers dit wel goed af gaat. Wie van jul­lie draagt enke­le boek­frag­men­ten met zich mee die haast als van­zelf beschik­baar zijn wan­neer je het tij­dens een gesprek of dis­cus­sie kunt gebrui­ken? Welk frag­men­ten zijn dat dan? En uit wel­ke boe­ken? Weet je ook waar­om dit zo’n blij­ven­de indruk op je heeft gemaakt? Laat het ons weten, ook al zal het mij nog onze­ker­der maken wan­neer velen onder jul­lie deze (in mijn ogen jaloers­ma­ken­de) gave heb­ben.

Vraag 15:
Wat is het boek­frag­ment dat je het meest (let­ter­lijk) is bij­ge­ble­ven?

~ ~ ~

Series Navi­ga­ti­on« 50books — vraag 1450books — vraag 16 »

27 Replies to “50books — vraag 15”

 1. Wat een leu­ke vraag.

  Ik heb er een hele­boel. Stuk­ken zin­nen blij­ven in mijn hoofd han­gen. soms niet hele­maal pre­cies. Maar ik heb voor dit soort din­gen een beter geheu­gen dan voor alle­daag­se fei­ten.

  Ik heb daar zelf al een keer een blog over geschre­ven. Die staat hier:
  http://jacobjanvoerman.nl/hink-stap-sprong-3-quotes-and-more/

 2. […] Niet veel stuk­ken blij­ven lang in mijn hoofd […] http://myworldmb.blogspot.nl/2013/04/50-books-vraag-15.html

 3. Peter, je staat niet alleen. Ik was ook blij jouw citeer­pro­bleem te mogen lezen.
  http://niekheefteenboek.blogspot.nl/2013/04/50books-15-was-ik-maar-een-olifant.html

 4. Ali Molenaar 21 april 2013 at 19:14

  Mijn ant­woord op vraag 15 staat hier. http://alex39.blogspot.nl/2013/04/de-slagersmand-50books.html

 5. Hier is mijn bij­dra­ge voor deze week. Leu­ke vraag, ik wil­de in mijn hoofd alle­maal boe­ken langs om te zien wat ik me kon her­in­ne­ren, maar deze sprong direct op de voor­grond 🙂

 6. Een hele gerust­stel­ling te weten dat ik niet de eni­ge ben. Weet je nog wel, uit welk boek je hoofd­per­soon kwam?

  1. Geluk­kig kom ik er op deze manier ach­ter dat ik in goed gezel­schap ver­keer 🙂
   Helaas kan ik me hoe meer ik mijn best doe, steeds min­der her­in­ne­ren van dat boek. Ik moet er gewoon een tijd­je niet aan den­ken, dan komt het van­zelf terug.

 7. Mis­schien moet ik mijn favo­rie­te cita­ten maar op muziek laten zet­ten http://cinvertelt.blogspot.nl/2013/04/50-books-vraag-15.html

 8. […] zin­nen, maar ik kan er geen enke­le cite­ren. Ik her­ken heel erg wat Pete­pel zegt in de aan­loop van boe­ken vraag 15: welk boe­ken­frag­ment is je het mees­te bij­ge­ble­ven. […]

 9. de vra­gen 14 en 15 maar in een blogje beant­woord, er is wat ach­ter­stand weg te wer­ken. http://wp.me/p1T8Qr-GF

 10. De boe­ken of gedich­ten waar de voor mij mooi­ste zin­nen in staan, kan ik er zo bij pak­ken, maar uit het hoofd iets cite­ren? Nee. Het zou mooi zijn als je alle mooie zin­nen die je ooit ergens gele­zen hebt mak­ke­lijk voor de geest kan halen. Bepaal­de cita­ten vor­men wel vaak inspi­ra­tie voor mijn blogs.

 11. […] Vraag 15 Wat is het boek­frag­ment dat je het meest (let­ter­lijk) is bij­ge­ble­ven? […]

 12. […] Deze blog is met terug­wer­ken­de kracht geplaatst #50books : Elke week op zon­dag word er een nieu­we boek­vraag gepost. Die door ieder­een vrij mag wor­den inge­vuld. Het is een ini­ti­a­tief van Peter […]

 13. Vori­ge week waren we een week­end­je op stap.
  Met terug­wer­ken­de kracht, de vraag beant­woord
  http://www.linda-linea-recta.nl/persoonlijk/wat-is-het-boekfragment-dat-je-het-meest-letterlijk-is-bijgebleven/

 14. Ik loop een beet­je ach­ter, maar kan daar­om extra lang genie­ten van de ande­re bij­dra­gen… Het frag­ment uit een roman dat mij het meest is bij­ge­ble­ven… http://www.hendrik-jandewit.nl/2013/05/kippenvel-50books/

 15. […] Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. De vijf­tien­de vraag deze keer was: Wat is het boek­frag­ment dat je het meest (let­ter­lijk) is […]

 16. […] nei­ging onder­druk­ken om alvast de com­men­ta­ren te lezen. Ik schaam­de me name­lijk een klein beet­je. Vraag 15 luidt […]

 17. Cita­ten zijn niet mijn sterk­ste kant en ik was juist bezig daar een blog over te schrij­ven toen ik warem­pel gered werd door een citaat dat mij te bin­nen schoot. Ik ga straks nog nakij­ken of het klopt:
  http://www.paulvanderwerf.nl/metzonderbeperking/50books-vraag-15/

 18. Na een oplei­ding Woord in het kunst­on­der­wijs heb ik heel wat frag­men­ten in mijn hoofd. Meest­al zijn het gedich­ten, vaak ook stuk­ken pro­za. Ze hel­pen het wach­ten aan­ge­na­mer maken. Ik koos twee keer voor een stuk van een gedicht.

  http://tistje.com/2013/04/21/50books-15-van-binnen-gekend/

 19. […] #50books is een ini­ti­a­tief van @petepel. Hij stelt iede­re week een vraag over een boek die je naar eigen inzicht mag beant­woor­den. Deze week vraag 15: Wat is het boek­frag­ment dat je het meest (let­ter­lijk) is bij­ge­ble­ven? […]

Comments are closed.