Oranje buiten

Oran­je Buiten! Oran­je Buiten!
Leve de hard­loop­schoen!

Van­daag was een dag als alle andere. Met dien ver­stande dat het van­daag koninginnedag was. Of kon­ings­dag. Of abdi­catiedag. Wat jul­lie willen. Voor mij maakt het geen ver­schil als niet zijnde een fan van het kon­ing­shuis. Aardi­ge mensen, denk ik. Maar niet mijn types. Beet­je afs­tandelijk en soms wereld­vreemd. En dan doen ze af en toe din­gen waar ik het niet mee eens kan zijn. Met mij vele anderen. Op zulke momenten lijkt het alsof de monar­chie nog eerder van­daag dan mor­gen afgeschaft gaat wor­den. Doch menigeen streek van­daag over het hart en gunde de oran­je fam­i­lie hun feestje. Of zichzelf. Want wees eerlijk, zo’n troonsover­dracht is toch een soort WK-finale die alleen maar win­naars oplev­ert. Daar wil je bij zijn. Niet waar?

Nou, ik niet. Daarom ging ik vanocht­end eerst maar eens aan het werk. Je hebt principes of je hebt ze niet, en ik wilde op deze ver­plichte vri­je dag toch eerst en vooral een state­ment richt­ing mijzelf afgeven dat wan­neer het aan mij had gele­gen ik nu gewoon op kan­toor had gezeten. Jam­mer genoeg was dat gebouw op slot en moest ik het doen met de lap­top die mij ver­schaft is om vanu­it huis te werken wan­neer ik daar behoefte toe voel. Alleen werk­te de lap­top niet echt mee. Verbindin­gen wer­den moeiza­am gelegd en opge­haalde doc­u­menten ver­loren onder­weg belan­grijke infor­matie. Het schoot alle­maal niet op. Dus uitein­delijk de principes aan de kant geschoven en de hard­loop­schoe­nen aangetrokken. Het was tenslotte mooi weer, daar had­den we met z’n allen lang naar uit­gekeken en waarom zou je dan bin­nen voor de buis gaan zit­ten? Niet veel lat­er holde ik over kon­ings’ wegen in mijn oran­je wind­jack. Daar had ik miss­chien wat beter over moeten nadenken, gezien mijn principes.

Een­maal thuis besloot ik te gaan bloggen. In de tuin, uit de wind en met mijn hoofdtele­foon op. Ik had ont­dekt dat ik wat achter lag met mijn eigen antwo­or­den op de #50books vra­gen. Voor ik het wist zat ik een aan­tal uren naar de muziek van de Bea­t­les te luis­teren ter­wi­jl ik een invulling gaf aan vraag 6. Wat me opviel toen ik daarmee klaar was, is dat ik weliswaar geen iederedag­blog­ger ben (hoewel ik daar geregeld half­s­lachtige pogin­gen toe doe), maar wel een iederekoninginnedag­blog­ger. De laat­ste jaren lever ik steev­ast op 30 april een blog­je aan. Hieron­der staan ze. Voorzien van een korte inlei­d­ing.

~ ~ ~

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets