Oranje buiten

Oran­je Bui­ten! Oran­je Buiten!
Leve de hardloopschoen!

Van­daag was een dag als alle ande­re. Met dien ver­stan­de dat het van­daag konin­gin­ne­dag was. Of konings­dag. Of abdi­ca­tie­dag. Wat jul­lie wil­len. Voor mij maakt het geen ver­schil als niet zijn­de een fan van het konings­huis. Aar­di­ge men­sen, denk ik. Maar niet mijn types. Beet­je afstan­de­lijk en soms wereld­vreemd. En dan doen ze af en toe din­gen waar ik het niet mee eens kan zijn. Met mij vele ande­ren. Op zul­ke momen­ten lijkt het als­of de monar­chie nog eer­der van­daag dan mor­gen afge­schaft gaat wor­den. Doch menig­een streek van­daag over het hart en gun­de de oran­je fami­lie hun feest­je. Of zich­zelf. Want wees eer­lijk, zo’n troons­over­dracht is toch een soort WK-fina­le die alleen maar win­naars ople­vert. Daar wil je bij zijn. Niet waar?

Nou, ik niet. Daar­om ging ik van­och­tend eerst maar eens aan het werk. Je hebt prin­ci­pes of je hebt ze niet, en ik wil­de op deze ver­plich­te vrije dag toch eerst en voor­al een sta­te­ment rich­ting mij­zelf afge­ven dat wan­neer het aan mij had gele­gen ik nu gewoon op kan­toor had geze­ten. Jam­mer genoeg was dat gebouw op slot en moest ik het doen met de lap­top die mij ver­schaft is om van­uit huis te wer­ken wan­neer ik daar behoef­te toe voel. Alleen werk­te de lap­top niet echt mee. Ver­bin­din­gen wer­den moei­zaam gelegd en opge­haal­de docu­men­ten ver­lo­ren onder­weg belang­rij­ke infor­ma­tie. Het schoot alle­maal niet op. Dus uit­ein­de­lijk de prin­ci­pes aan de kant gescho­ven en de hard­loop­schoe­nen aan­ge­trok­ken. Het was ten­slot­te mooi weer, daar had­den we met z’n allen lang naar uit­ge­ke­ken en waar­om zou je dan bin­nen voor de buis gaan zit­ten? Niet veel later hol­de ik over konings’ wegen in mijn oran­je wind­jack. Daar had ik mis­schien wat beter over moe­ten naden­ken, gezien mijn principes.

Een­maal thuis besloot ik te gaan blog­gen. In de tuin, uit de wind en met mijn hoofd­te­le­foon op. Ik had ont­dekt dat ik wat ach­ter lag met mijn eigen ant­woor­den op de #50books vra­gen. Voor ik het wist zat ik een aan­tal uren naar de muziek van de Beat­les te luis­te­ren ter­wijl ik een invul­ling gaf aan vraag 6. Wat me opviel toen ik daar­mee klaar was, is dat ik wel­is­waar geen iede­re­dag­blog­ger ben (hoe­wel ik daar gere­geld half­slach­ti­ge pogin­gen toe doe), maar wel een iede­reko­nin­gin­ne­dag­blog­ger. De laat­ste jaren lever ik stee­vast op 30 april een blogje aan. Hier­on­der staan ze. Voor­zien van een kor­te inleiding.

~ ~ ~

7 reacties op “Oranje buiten”

Reacties zijn uitgeschakeld.