20130505

50books — vraag 17:
“The hor­ror! The hor­ror!” De ope­ning van de vori­ge vraag zou ook zomaar van toe­pas­sing kun­nen zijn op de vraag van van­daag. Vele boek­lief­heb­bers gru­we­len name­lijk van hoe som­mi­ge lezers met hun boe­ken omgaan. De kaft ‘knak­ken’ zodat het boek beter open blijft lig­gen, een blad­zij­de vou­wen om mak­ke­lijk te zien waar je bent geble­ven, een aan­te­ke­ning in de kant­lijn maken, tekst mar­ke­ren, het zijn alle­maal zaken die voor de een de nor­maal­ste zaak zijn ter­wijl de ander bij­na een beroer­te krijgt bij de aan­blik van zulk een ‘bescha­digd’ boek. Nu ben ik nog steeds niet gewend aan de komst van de ebook rea­der, maar onte­gen­zeg­ge­lijk één groot voor­deel is toch wel dat je digi­taal een boek ‘te lijf kunt gaan’ zon­der dat het resul­taat iemand van slag zou moe­ten bren­gen. Het onte­gen­zeg­ge­lijk gro­te­re nadeel vind ik ech­ter dat je het boek niet fysiek in je han­den kunt nemen. Geen karak­te­ris­tie­ke geur. Niet het rit­se­len­de geluid wan­neer je een blad­zij­de omslaat. Weg is het tast­ba­re gevoel dat je over de helft bent en rich­ting het ein­de aan het lezen bent. Alle­maal rede­nen die mij voor­lo­pig nog niet doen overstappen.

Dus blijf ik zit­ten met mijn boe­ken. Plan­ken en dozen vol. Wel­ke ik beschouw als gebruiks­ar­ti­ke­len met intel­lec­tu­e­le inhoud. Van alle exem­pla­ren die ik in mijn bezit heb zijn er dui­zen­den of meer in omloop. Er is wei­nig unieks aan mijn ver­za­me­ling. Wat is er tegen om tij­dens het lezen dan her en der een streep­je te zet­ten bij een mooie pas­sa­ge? Of een vouw­tje bij waar ik ben geble­ven? Zelf heb ik daar niet zo’n moei­te mee, maar hoe den­ken jul­lie daar­over? Hoe gaan jul­lie om met boe­ken? Is het hei­lig­schen­nis om bij­voor­beeld al je naam op het voor­blad te ver­mel­den, of vind je dat alles kan, zolang het boek maar intact blijft? Ten­slot­te is het jouw eigen­dom. Toch?

Laat het ons weten en plaats een link naar je blog bij de reac­ties. Veel schrijfplezier!

Vraag 17:
Hoe behan­del jij je boeken?

~ ~ ~

21 reacties op “20130505”

  1. Pingback: Handle with care!

  2. Ik ga mijn boe­ken niet opzet­te­lijk bescha­di­gen, maar ander­zijds gebruik ik ze echt. Dat wil zeg­gen: vou­wen, onder­stre­pen, noem maar op! Ook zet eigen­lijk altijd wel mijn naam en datum van aan­koop voorin.

  3. Toen ik nog in een open­ba­re bibli­o­theek werk­te, was het sche­ring en inslag, die boek­mis­han­de­ling. Natuur­lijk waren er ook men­sen die heel ver­zorgd met hun boe­ken om gin­gen. Zoals ik. Alleen omdat ik er mee reke­ning hou dat ik mijn ver­za­me­ling ooit nog eens zou kun­nen moe­ten verkopen. 

    http://tistje.com/2013/05/05/50books-17-boekmishandeling/

  4. Pingback: #50books vraag 17: boeken verzamel je en op verzamelingen ben ik zuinig - Blog 2

Reacties zijn uitgeschakeld.