50books — vraag 17

“The hor­ror! The hor­ror!” De ope­ning van de vori­ge vraag zou ook zomaar van toe­pas­sing kun­nen zijn op de vraag van van­daag. Vele boek­lief­heb­bers gru­we­len name­lijk van hoe som­mi­ge lezers met hun boe­ken omgaan. De kaft ‘knak­ken’ zodat het boek beter open blijft lig­gen, een blad­zij­de vou­wen om mak­ke­lijk te zien waar je bent geble­ven, een aan­te­ke­ning in de kant­lijn maken, tekst mar­ke­ren, het zijn alle­maal zaken die voor de een de nor­maal­ste zaak zijn ter­wijl de ander bij­na een beroer­te krijgt bij de aan­blik van zulk een ‘bescha­digd’ boek. Nu ben ik nog steeds niet gewend aan de komst van de ebook rea­der, maar onte­gen­zeg­ge­lijk één groot voor­deel is toch wel dat je digi­taal een boek ’te lijf kunt gaan’ zon­der dat het resul­taat iemand van slag zou moe­ten bren­gen. Het onte­gen­zeg­ge­lijk gro­te­re nadeel vind ik ech­ter dat je het boek niet fysiek in je han­den kunt nemen. Geen karak­te­ris­tie­ke geur. Niet het rit­se­len­de geluid wan­neer je een blad­zij­de omslaat. Weg is het tast­ba­re gevoel dat je over de helft bent en rich­ting het ein­de aan het lezen bent. Alle­maal rede­nen die mij voor­lo­pig nog niet doen overstappen.

Dus blijf ik zit­ten met mijn boe­ken. Plan­ken en dozen vol. Wel­ke ik beschouw als gebruiks­ar­ti­ke­len met intel­lec­tu­e­le inhoud. Van alle exem­pla­ren die ik in mijn bezit heb zijn er dui­zen­den of meer in omloop. Er is wei­nig unieks aan mijn ver­za­me­ling. Wat is er tegen om tij­dens het lezen dan her en der een streep­je te zet­ten bij een mooie pas­sa­ge? Of een vouw­tje bij waar ik ben geble­ven? Zelf heb ik daar niet zo’n moei­te mee, maar hoe den­ken jul­lie daar­over? Hoe gaan jul­lie om met boe­ken? Is het hei­lig­schen­nis om bij­voor­beeld al je naam op het voor­blad te ver­mel­den, of vind je dat alles kan, zolang het boek maar intact blijft? Ten­slot­te is het jouw eigen­dom. Toch?

Laat het ons weten en plaats een link naar je blog bij de reac­ties. Veel schrijfplezier!

Vraag 17:
Hoe behan­del jij je boeken?


Reacties

 1. Heldinne

  met héél wei­nig res­pect maar ook héél veel liefde!
  http://heldenreis.blogspot.nl/2013/05/hoe-behandel-jij-je-boeken.html

 2. Martijn

  […] Mijn boe­ken zijn me niet hei­lig, begrijp me goed. Maar ik wil wel dat ze net­jes blij­ven. Behal­ve als ik op vakan­tie ben […] 

  http://myworldmb.blogspot.nl/2013/05/50-books-vraag-17.html

 3. Ruud
 4. Linda Kwakernaat

  Hoe ik met mijn boe­ken omga?
  Dat staat hier:
  http://www.linda-linea-recta.nl/#/persoonlijk/handle-with-care/

 5. Niek
 6. Inge

  Ik ga mijn boe­ken niet opzet­te­lijk bescha­di­gen, maar ander­zijds gebruik ik ze echt. Dat wil zeg­gen: vou­wen, onder­stre­pen, noem maar op! Ook zet eigen­lijk altijd wel mijn naam en datum van aan­koop voorin.

 7. Martha

  Boe­ken, het zijn bij­na mijn kind­jes. Bij­na he.… 🙂

 8. Carel

  als waren ze geleend http://wp.me/p1T8Qr-Hj

 9. Cin
 10. ferraravictoriene

  Een boek was een kost­baar bezit, daar was je zui­nig op.
  http://ferrara-victoriene.blogspot.nl

 11. ferraravictoriene

  Een boek was een kost­baar bezit daar was je zui­nig op, zo leer­de ik in mijn jeugd.
  http://ferrara-victoriene.blogspot.nl

 12. Fokke
 13. Novelle

  Mijn ant­woord staat er nu ook
  http://schrijfscherven.blogspot.nl/2013/05/50booksvraag-17.html
  Zo en nu even lezen bij de boven­staan­de boekenwurmen

 14. Paul van der Werf
 15. Plien

  hier is mijn bij­dra­ge en van mijn geweten!
  http://metmijnneusineenboek.wordpress.com/2013/05/09/50books-vraag-17/

 16. Sam

  Toen ik nog in een open­ba­re bibli­o­theek werk­te, was het sche­ring en inslag, die boek­mis­han­de­ling. Natuur­lijk waren er ook men­sen die heel ver­zorgd met hun boe­ken om gin­gen. Zoals ik. Alleen omdat ik er mee reke­ning hou dat ik mijn ver­za­me­ling ooit nog eens zou kun­nen moe­ten verkopen. 

  http://tistje.com/2013/05/05/50books-17-boekmishandeling/

 17. Anna
 18. Raymond

  Als je in een bibli­o­theek werkt word je gecon­fron­teerd met hoe som­mi­ge men­sen met boe­ken omgaan. Dat zijn dus niet de boe­ken­lief­heb­bers die mee zou­den doen aan #50books denk ik. Hoop ik. Als je boe­ken ver­za­melt dan ben je daar zui­nig op.

  http://rsnijders.info/blog2/2013/05/11/50books-vraag-17-boeken-verzamel-je-en-op-verzamelingen-ben-ik-zuinig/