50books — vraag 17

Deze blog­post is deel 17 van 50 in de serie 50books — 2013

The hor­ror! The hor­ror!” De open­ing van de vorige vraag zou ook zomaar van toepass­ing kun­nen zijn op de vraag van van­daag. Vele boek­liefheb­bers gruwe­len namelijk van hoe som­mige lez­ers met hun boeken omgaan. De kaft ‘knakken’ zodat het boek beter open bli­jft liggen, een bladz­i­jde vouwen om makke­lijk te zien waar je bent gebleven, een aan­teken­ing in de kantli­jn mak­en, tekst mark­eren, het zijn alle­maal zak­en die voor de een de nor­maal­ste zaak zijn ter­wi­jl de ander bij­na een beroerte kri­jgt bij de aan­blik van zulk een ‘beschadigd’ boek. Nu ben ik nog steeds niet gewend aan de komst van de ebook read­er, maar onte­gen­zeggelijk één groot voordeel is toch wel dat je dig­i­taal een boek ‘te lijf kunt gaan’ zon­der dat het resul­taat iemand van slag zou moeten bren­gen. Het onte­gen­zeggelijk grotere nadeel vind ik echter dat je het boek niet fysiek in je han­den kunt nemen. Geen karak­ter­istieke geur. Niet het rit­se­lende gelu­id wan­neer je een bladz­i­jde omslaat. Weg is het tast­bare gevoel dat je over de helft bent en richt­ing het einde aan het lezen bent. Alle­maal rede­nen die mij voor­lop­ig nog niet doen over­stap­pen.

Dus bli­jf ik zit­ten met mijn boeken. Planken en dozen vol. Welke ik beschouw als gebruik­sar­tike­len met intel­lectuele inhoud. Van alle exem­plaren die ik in mijn bez­it heb zijn er duizen­den of meer in omloop. Er is weinig unieks aan mijn verza­mel­ing. Wat is er tegen om tij­dens het lezen dan her en der een streep­je te zetten bij een mooie pas­sage? Of een vouwt­je bij waar ik ben gebleven? Zelf heb ik daar niet zo’n moeite mee, maar hoe denken jul­lie daarover? Hoe gaan jul­lie om met boeken? Is het heiligschen­nis om bijvoor­beeld al je naam op het voor­blad te ver­melden, of vind je dat alles kan, zolang het boek maar intact bli­jft? Tenslotte is het jouw eigen­dom. Toch?

Laat het ons weten en plaats een link naar je blog bij de reac­ties. Veel schri­jf­plezi­er!

Vraag 17:
Hoe behan­del jij je boeken?

~ ~ ~

Series Nav­i­ga­tion« 50books — vraag 1650books — vraag 18 »

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tags

(all tags)

Tweets